"wystrzegać się" - angielskie tłumaczenie

PL

"wystrzegać się" po angielsku

volume_up
wystrzegać się {czas. zwr. ndk}
PL

wystrzegać się {czasownik zwrotny}

volume_up
wystrzegać się (też: wyrzekać się)
volume_up
to eschew {czas.} [form.]
Równocześnie z tym Europa musi rygorystycznie wystrzegać się projektów, które zanieczyszczają środowisko naturalne czy też niszczą źródła utrzymania żyjących tam ludzi.
In parallel with this, Europe must rigorously eschew any project that pollutes the environment or damages the livelihoods of the people living there.

Przykłady użycia - "wystrzegać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNależy wystrzegać się poprawek zawężających kompetencje urzędu w zakresie wsparcia.
Amendments restricting the support office's mandate must be avoided.
PolishNależy wystrzegać się nakładania żelu na zdrową skórę w otoczeniu zmian.
Care must be taken to avoid application of the gel to normal skin surrounding the lesions.
PolishW tym względzie powinniśmy wystrzegać się popisów reklamowych ze strony G-20.
In this respect, we should be wary of the G20's publicity stunts.
PolishMusimy wystrzegać się wszystkiego, co stoi na przeszkodzie temu pokojowi.
We must refrain from everything that is a hindrance to this peace.
PolishMusimy więc wystrzegać się błędów i potrafić udoskonalać teksty.
We must therefore avoid mistakes and be able to improve the texts.
PolishMoim zdaniem musimy w tym przypadku wystrzegać się jednostronnych osądów.
Mr President, it is my personal view that, in this case, we must guard against one-sided judgments.
PolishMusimy jednak wystrzegać się tendencji do protekcjonizmu, który może jedynie zaszkodzić całej Unii.
However, we must guard against the trend to protectionism, which can only harm the Union as a whole.
PolishMusimy być bardzo ostrożni, by wystrzegać się tutaj sprzeczności.
PolishPanie i panowie, musimy wystrzegać się drenażu mózgów.
Ladies and gentlemen, we must avoid a brain drain.
PolishMusimy jednak też wystrzegać się budzenia lub tworzenia oczekiwań, których nie będzie się teraz dało zaspokoić.
However, in my mind, we must also avoid arousing or creating expectations that cannot be satisfied at this time.
PolishKiedy próbujemy rozwiązać problemy dzieci, musimy wystrzegać się demonizowania rodziców, którzy się przeprowadzają.
While we are trying to sort out the children's problems, we need to beware of demonising parents who are moving.
PolishMyślę, że musimy się wystrzegać kilku rzeczy.
PolishChciałbym ostrzec, że powinniśmy wystrzegać się sytuacji, w której Komisja Europejska stanie się urzędem planowania wyrobów.
I would like to warn that we need to beware that the European Commission does not become a product planning authority.
PolishMusimy wystrzegać się myślenia, że jesteśmy w stanie na siłę doprowadzić do realizacji naszych założeń i wcześniej określić wszystkie szczegóły.
We must guard against believing that we can force everything to happen and predetermine every last detail.
PolishW obecnych warunkach ożywienia gospodarczego należy dążyć do konsolidacji budżetu i wystrzegać się polityki procyklicznej.
It is essential that budgetary consolidation is strengthened in the current economic upswing and that pro-cyclical policies are avoided.
PolishZa wszelka cenę musimy wystrzegać się nawrotu roszczeń w starym stylu o rozciąganie suwerenności i władztwo terytorialne oraz podejścia międzyrządowego.
At all costs, we have to avoid a retreat into old-style sovereignty, territorial claims and intergovernmentalism.
PolishNależy wystrzegać się protekcjonizmu i fragmentacji wspólnego rynku, ponieważ osłabiają pozycję Europy na międzynarodowej arenie gospodarczej.
Protectionism and fragmentation of the single market must be avoided, as they weaken Europe's position within the global economy.
PolishNiemniej jednak, jako Europejczycy przyglądający się z zewnątrz, powinniśmy wystrzegać się takich emocji i koncentrować na rzeczywistej sytuacji.
However, as Europeans standing on the outside, we should guard against such emotion and keep in view the reality of the situation.
PolishBezwzględnie musimy wystrzegać się dublowania; w przeciwnym razie jedynym naszym ociągnięciem będzie zwiększenie biurokracji, czego nie chcemy.
We absolutely must avoid duplication; otherwise we will have gained nothing except more bureaucracy, which is not what we want to do.
PolishJednego błędu musimy się wystrzegać - użycia stosunków z tym krajem w charakterze zakładnika na potrzeby zdobycia większej władzy dla Parlamentu Europejskiego.
There is one mistake we should not make, and that is to hold our relations with a country hostage in order to obtain more power for the European Parliament.

Synonimy (polski) dla "wystrzegać się":

wystrzegać się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wystrzegać się"

wystrzegać czasownik
English
się zaimek
opróżnić się czasownik
English
opróżniać się czasownik
English
zapaść się czasownik
udawać się czasownik
English
zapadać się czasownik
udać się czasownik
English
przepalać się czasownik
English
przepalić się czasownik
English
brać się czasownik
English
wgłębić się czasownik
English
całować się czasownik
wziąć się czasownik
English
przekonać się czasownik
English