PL

wystawa {żeński}

volume_up
Uznano ją za zbyt drastyczną - wystawę, a nie czyny, które dokumentowała.
I should stress that it was the display that was considered too shocking, not the actions it illustrated.
Ma ona teraz wystawę w MoMA, gdzie na ścianach wystawione są niektóre z jej wczesnych prac.
She has this show right now at MoMA, where some of these early works are here on display at MoMA, on the walls.
15 stycznia 2007 r.: prezes Trichet ogląda wystawę monet euro na konferencji poświęconej euro w Słowenii.
President Trichet looking at a display of the euro coins at the € Conference Slovenia on 15 January 2007
wystawa (też: ekspozycja)
Wystawa projektów banknotów euro w EBC, wrzesień 2003 r.
Euro banknote design exhibition at the ECB in September 2003
'Ochrona' to ostatnia wystawa jaką kierowałam w MoMA, zakończyła się na początku zeszłego roku.
So, Safe is the last exhibition that I did at MoMA and it ended at the beginning of last year.
Problemom chorych na tę drastyczną dolegliwość poświęcone były wystawa, koncert i konferencja.
There was an exhibition, concert and conference dedicated to the issue of people who suffer this terrible condition.
wystawa
volume_up
expo {rzecz.} [pot.]
Międzynarodowa Wystawa Expo Saragossa 2008 zakończyła się 14 września 2008 r.
Mr President, the Zaragoza 2008 International Expo closed on 14 September 2008.
W Saragossie (Hiszpania) otwarto trzymiesięczną wystawę międzynarodową „Expo Zaragoza".
Doors open to the three-month international exhibition 'Expo Zaragoza' in Spain.
" I stało się to celem rządu -- Jak się wyróżnić w tym chaosie którym jest wystawa pełna bodźców?
And so that became the governmental goal -- is, how do you stand out in this chaos, which is an expo of stimulus?
wystawa (też: ekspozycja)
volume_up
exposure {rzecz.} (orientation)
wystawa (też: okno, okienko, witryna)
Jednak nawet najbardziej przyjazny dla środowiska samochód, jaki moglibyśmy potencjalnie chcieć dla Europy będzie bez wartości, jeśli znajdzie się tylko na wystawie, a nie na drodze.
Yet the absolutely most climate-friendly car we could possibly want in Europe is worth nothing if it is in the shop window and not on the road.
wystawa (też: ekspozycja)

Przykłady użycia - "wystawa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMiędzynarodowa Wystawa Expo Saragossa 2008 zakończyła się 14 września 2008 r.
Mr President, the Zaragoza 2008 International Expo closed on 14 September 2008.
Polish'Ochrona' to ostatnia wystawa jaką kierowałam w MoMA, zakończyła się na początku zeszłego roku.
So, Safe is the last exhibition that I did at MoMA and it ended at the beginning of last year.
PolishWystawa projektów banknotów euro w EBC, wrzesień 2003 r.
Euro banknote design exhibition at the ECB in September 2003
Polish" I stało się to celem rządu -- Jak się wyróżnić w tym chaosie którym jest wystawa pełna bodźców?
And so that became the governmental goal -- is, how do you stand out in this chaos, which is an expo of stimulus?
PolishProblemom chorych na tę drastyczną dolegliwość poświęcone były wystawa, koncert i konferencja.
There was an exhibition, concert and conference dedicated to the issue of people who suffer this terrible condition.
PolishPracuje również nad wystawą prezentującą całą serię lalek wyjaśniających dzieciom skąd się biorą dzieci.
He's working for the exhibition on a whole series of dolls that explain to children where babies come from today.
PolishWystawa sprawiła, że zrozumiałam jeszcze więcej od ostatnich 13 lat, odkąd znalazłam się w MoMA.
But an exhibition like that made me understand even more what I've been thinking of for 13 years ever since I got to MoMA.
PolishWystawa „Dzieci przełomu” prezentuje portrety młodych ludzi, którzy urodzili się w Niemczech Wschodnich w latach 1989/1990
The exhibition WendeKinder shows portraits of teenagers who were born in East Germany in 1989/1990
PolishWystawa składa się z sześciu modułów, co pozwala na łatwe i szybkie dostosowanie jej do różnych warunków wystawienniczych.
The exhibition has a modular structure, enabling it to be easily and quickly adapted for a wide range of venues.
PolishTa wystawa odbywa się aktualnie w Tokio.
PolishNa tym skupia się ta wystawa.
PolishWystawa przedstawi pracę projektantów i naukowców, i pokaże jak oni prezentują nam możliwości przyszłości.
The exhibition will talk about the work of both designers and scientists, and show how they're presenting the possibilities of the future to us.
PolishTo była moja pierwsza wystawa, były na niej wszystkie zdjęcia. ~~~ Po około 2 dniach zdjęto je i zostawiono tylko trzy.
It was my first exhibit of photographs and they were all put up there, and after about two days, they all came down except for three.
PolishWystawa Sprzedawców Komputerowych
PolishOpowiadania autorstwa wielkich pisarzy zaopatrzone w rysunki ilustratora komiksów: książka, wystawa, wiele wydarzeń kulturalnych we Włoszech i w Europie
Stories by famous writers, illustrated by the comic-artist Henning Wagenbreth: a book, an exhibition, a multitude of events
PolishTa wystawa dokumentowała cierpienia mniejszości węgierskiej pod rządami władz czechosłowackich po 1945 r. na podstawie winy zbiorowej.
That exhibition documented the sufferings of the Hungarian minority under the Czechoslovak Government after 1945 on the basis of collective guilt.
PolishTa wystawa poświęcona jest pracy projektantów, którzy pomagają nam stać się bardziej elastycznymi, oraz projektantów, którzy traktują tą elastyczność, jako szansę.
And this exhibition is about the work of designers that help us be more elastic, and also of designers that really work on this elasticity as an opportunity.
PolishByła to pierwsza wystawa poświęcona w całości problemowi wody i zrównoważonego rozwoju i pierwsza, w której uczestniczył Parlament Europejski na równi z Komisją.
It was the first exhibition devoted exclusively to water and sustainable development, and the first exhibition in which the European Parliament took part on an equal footing with the Commission.

Synonimy (polski) dla "wystawa":

wystawa
wystawa sklepowa