PL

wystarczająco {przysłówek}

volume_up
wystarczająco (też: dość, na tyle, dosyć)
Nie jestem wystarczająco szczupły, bogaty, piękny, mądry, nie otrzymałem wystarczająco wysokiego awansu."
I'm not thin enough, rich enough, beautiful enough, smart enough, promoted enough."
Wyciągnęliśmy wniosek, że procedury nie były wystarczająco surowe i automatyczne.
The lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.
Niestety sprawozdanie parlamentarne nie jest wystarczająco ambitne.
Unfortunately Parliament's report is not ambitious enough.
wystarczająco (też: w wystarczającym stopniu)
Ponadto występuje całkowity brak wystarczająco skutecznych mechanizmów kontrolnych.
Moreover, there is a total lack of sufficiently strong control mechanisms.
Kryteria zmniejszania zatrudnienia w firmach są wystarczająco jasne i uczciwe.
Work criteria for downsizing companies are sufficiently clear and fair.
Procedury nie są wystarczająco precyzyjne i pozostawiają możliwość różnych interpretacji.
The procedures are not sufficiently precise and leave room for interpretation.
wystarczająco (też: odpowiednio, dostatecznie)
Czy wystarczająco rozważyliśmy, jaka byłaby wartość dodana Islandii dla Europy?
Have we considered adequately what Iceland's added value would be for Europe?
Czas terapii krótszy niż 48 tygodni nie jest wystarczająco zbadany.
A duration of therapy less that 48 weeks has not been adequately studied.
Czas terapii krótszy niż 48 tygodni nie jest wystarczająco zbadany.
A duration of therapy less than 48 weeks has not been adequately studied.

Przykłady użycia - "wystarczająco" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPowiedziano wystarczająco wiele i nie muszę zagłębiać się w szczegóły w tym temacie.
It has been covered adequately and I do not need to go into detail about it now.
PolishJeśli stwierdzę, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na debatę, nie udzielę głosu.
If I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.
PolishCzy wystarczająco rozważyliśmy, jaka byłaby wartość dodana Islandii dla Europy?
Have we considered adequately what Iceland's added value would be for Europe?
PolishWyciągnęliśmy wniosek, że procedury nie były wystarczająco surowe i automatyczne.
The lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.
PolishJest zatem naprawdę ważne, abyśmy teraz poświęcili temu wystarczająco dużo czasu.
It is really important, therefore, that we invest enough time in this now.
Polish„To przesąd“, uważa Vaupel, „wystarczająco dużo badań wykazało, że tak nie jest.
“By now there is sufficient research refuting that. The contrary is true.
PolishNie ufamy wystarczająco aby pozwolić nauczycielom by poprowadzili zajęcia po swojemu.
We don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.
PolishMoim zdaniem konwencja praw człowieka wyrządziła już wystarczająco wiele szkód.
I say that the Convention on Human Rights has done enough damage already.
PolishA jeżeli posiedzicie tutaj wystarczająco długo, uniesie się w waszą stronę.
And if you sit here long enough, it'll float off the page into the audience.
PolishDaje to wystarczająco dużo czasu na decyzję w sprawie październikowej sesji miesięcznej.
That allows enough time for a decision on the October part-session to be taken.
PolishPonadto występuje całkowity brak wystarczająco skutecznych mechanizmów kontrolnych.
Moreover, there is a total lack of sufficiently strong control mechanisms.
PolishA jeśli zmienimy wystarczająco dużo społeczności, możemy zmienić cały naród.
And if we can change enough communities, we can change national attitudes.
PolishJest to coś, o czym wystarczająco często się nie mówi, czego się nie bada i nie promuje.
That is something which is not being mentioned and promoted and researched enough.
PolishNie jestem pewien, czy obecnie mamy wystarczająco mocne fundamenty, by sobie poradzić.
I am not sure that we currently have sufficiently solid foundations to cope.
PolishProcedury nie są wystarczająco precyzyjne i pozostawiają możliwość różnych interpretacji.
The procedures are not sufficiently precise and leave room for interpretation.
PolishPowiedziałem wam, że światowe statystyki nie są wystarczająco dostępne.
I told you that the statistics of the world have not been made properly available.
PolishKryteria zmniejszania zatrudnienia w firmach są wystarczająco jasne i uczciwe.
Work criteria for downsizing companies are sufficiently clear and fair.
PolishUważam, że nie zrobiliśmy wystarczająco wiele w zakresie badań i rozwoju.
I believe that we have not done enough in terms of research and development.
PolishPrzepisy w sprawie transportu na długich trasach nie są wystarczająco egzekwowane.
The enforcement of laws on long distance transport is not satisfactory.
PolishLeczenie powinno trwać wystarczająco długo, zazwyczaj kilka miesięcy lub dłużej.
Patients should be treated for a sufficient period of time, usually several months or longer.

Synonimy (polski) dla "wystarczająco":

wystarczająco
wystarczający
wystarczająca ilość
Polish