PL

wystarczające {przymiotnik}

volume_up
wystarczające (też: wystarczająca, wystarczający)
Oczywiście musimy przemyśleć nasze strategie, ale nie będzie to wystarczające.
Clearly we need to rethink our policies, but that will not be enough.
Powinniśmy otrzymać jego decyzję, jednak czy jest to wystarczające rozwiązanie?
We shall also be given its decision, but is that enough of a solution?
Naszym zdaniem, nie wystarczy, żeby takie zasoby były jedynie wystarczające i dostępne.
For us, it is not enough for these resources to just be adequate and available.
Bardzo ważne jest, by politykom towarzyszyły wystarczające środki finansowe.
It is essential to underpin policies with sufficient financial resources.
Podejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
W tym celu musimy zapewnić organom kontroli granicznej wystarczające zasoby.
To this end, we must ensure that the border authorities have sufficient resources.

Przykłady użycia - "wystarczające" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPodejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
PolishDostępne będą wystarczające środki na politykę migracji, włącznie z agencją Frontex.
Sufficient resources will be available for migration policy, including Frontex.
PolishW tym celu musimy zapewnić organom kontroli granicznej wystarczające zasoby.
To this end, we must ensure that the border authorities have sufficient resources.
PolishSą to wystarczające warunki wstępne do stworzenia elementów rynku w regionie.
These are sufficient preconditions to create the elements of a market in the region.
PolishNaszym zdaniem, nie wystarczy, żeby takie zasoby były jedynie wystarczające i dostępne.
For us, it is not enough for these resources to just be adequate and available.
PolishTakie zagregowane informacje są wystarczające do dalszych analiz na poziomie Unii.
Such aggregate information is sufficient for further analysis at EU level.
PolishNie istnieją wystarczające dane pozwalające zalecić stosowanie leku u dzieci i młodzieży.
There are not sufficient data to recommend the use in children and adolescents.
PolishNa poniższych stronach znajdziesz wystarczające informacje, aby odnaleźć się w tym kraju.
On this page you have enough information to find your way through the country.
PolishPowinniśmy otrzymać jego decyzję, jednak czy jest to wystarczające rozwiązanie?
We shall also be given its decision, but is that enough of a solution?
PolishNależy zdać sobie sprawę z tego, że zalecenia nie wszędzie są wystarczające.
It needs to be recognised that the recommendations have not been sufficient everywhere.
PolishBardzo ważne jest, by politykom towarzyszyły wystarczające środki finansowe.
It is essential to underpin policies with sufficient financial resources.
PolishMuszę przyznać, że nie było to wystarczające i nie usatysfakcjonowało francuskich rybaków.
I have to admit that this was not enough and did not satisfy the French fishermen.
PolishTachoSil stosuje się u osób dorosłych, gdy standardowe techniki nie są wystarczające.
TachoSil is used in adults, when standard techniques are not sufficient.
PolishAby im sprostać, należy zapewnić wystarczające finansowanie na lata po roku 2013.
In order to overcome them, sufficient funding must be guaranteed for the period beyond 2013.
PolishPopieramy zatem wniosek i sprawozdanie, ale nie są one wystarczające.
We therefore support the proposal and the report, but they are not sufficient.
PolishUważamy, że poprzednio obowiązujące minimum w wymiarze 14 tygodni jest wystarczające.
We are of the opinion that the previously established minimum of 14 weeks is sufficient.
PolishOczywiście musimy przemyśleć nasze strategie, ale nie będzie to wystarczające.
Clearly we need to rethink our policies, but that will not be enough.
PolishInstrumenty podatkowe związane z osiąganym dochodem nie są wystarczające.
Taxation instruments based on the receipt of income are not considered to be sufficient.
PolishGłosuję za przyjęciem przedmiotowej rezolucji, mimo że jej postanowienia nie są wystarczające.
I am voting in favour of this resolution, although it does not go far enough.
PolishKiedy jednak chodzi o sprzeciwienie się innym ludziom, uprawnienia są wystarczające.
Whenever other people are being opposed, the authority is in place.

Synonimy (polski) dla "wystarczająco":

wystarczająco
wystarczający
wystarczająca ilość
Polish