PL

wystąpienie {nijaki}

volume_up
1. ogólne
1st appearance -2nd appearance
Wystąpienie takich objawów związanych z infuzją w trakcie lub po leczeniu lekiem Zevalin jest rzadsze, a objawy są lżejsze.
The appearance of such infusion-related symptoms during or after you are treated with Zevalin is less frequent and less severe.
Powstawanie HACA nie miało związku z wystąpieniem reakcji nadwrażliwości lub innych działań niepożądanych cetuksymabu.
The appearance of HACA did not correlate with the occurrence of hypersensitivity reactions or any other undesirable effect to cetuximab.
wystąpienie (też: wycofanie)
Przerwanie stosowania duloksetyny (zwłaszcza nagłe) często powoduje wystąpienie objawów odstawiennych.
Discontinuation of duloxetine (particularly when abrupt) commonly leads to withdrawal symptoms.
W wyniku długotrwałego stosowania, fentanyl może powodować u noworodka wystąpienie zespołu odstawiennego.
Following long-term treatment, fentanyl may cause withdrawal in the new-born infant.
Voluntary withdrawal from the Union
Wystąpienie inauguracyjne przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
Inaugural address by the President of the European Parliament
Pan komisarz Rehn wygłosił bardzo dobre wystąpienie wprowadzające.
Mr Rehn gave an extremely good introductory address.
Pani Lichtenberger wygłosiła wspaniałe wystąpienie.
Ms Lichtenberger made a fine address.
Wystąpienie hiperkaliemii jest uzależnione od obecności czynników ryzyka.
The occurrence of hyperkalaemia depends on associated risk factors.
Wystąpienie działania u pojedynczego pacjenta określono jako częste w związku z liczbą leczonych pacjentów.
The occurrence of an event in a single patient is defined as common in view of the number of patients treated.
Re-occurrence of blockade:
wystąpienie (też: mowa, przemówienie, przemowa, wymowa)
Chciałem dzisiaj poświęcić moje wystąpienie właśnie tej sprawie na Białorusi.
Today I wanted to devote my speech to just this issue in Belarus.
Szanowny panie, pańskie wystąpienie jest efektem niedoinformowania.
(EL) Sir, your speech is the result of poor information.
Chcę zakończyć moje wystąpienie na kwestii depenalizacji homoseksualizmu.
I would like to finish my speech by raising the issue of the decriminalisation of homosexuality.
Sądzę, że jego wystąpienie podczas przesłuchań przed Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrobiło na wszystkich obecnych duże wrażenie.
I think that his performance during the hearings which took place before the Committee on Agriculture and Rural Development made a deep impression on all those who attended.

Przykłady użycia - "wystąpienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishProszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.
Ladies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
PolishJednakże wystąpienie działań klinicznych tych metabolitów jest mało prawdopodobne.
However, a contribution of these metabolites to clinical effects is unlikely.
Polish(wystąpienie żółtego zabarwienia skóry lub oczu), które mogą prowadzić do zgonu,
may indicate serious conditions such as liver failure, which may be fatal,
PolishWystąpienie amnezji może być powiązane z niewłaściwym zachowaniem (patrz punkt 4. 4).
Amnestic effects may be associated with inappropriate behaviour (see section 4.4).
PolishProsimy o wyrozumiałość, ale na pewno wystąpienie będzie później dostępne w Internecie.
Please bear with us, but I am sure the speech can be read afterwards on the web.
PolishWystąpienie amnezji może być powiązane z niewłaściwymi zachowaniem (patrz punkt 4. 4).
Amnestic effects may be associated with inappropriate behaviour (see section 4.4).
PolishObjawy te często poprzedzają wystąpienie obniżonego stężenia cukru w mózgu.
These symptoms often develop before the symptoms of a low sugar level in the brain.
Polishwystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we
If you are ill or have a major injury then your blood sugar level may increase
PolishNatomiast chciałem poprzeć bardzo mocno wystąpienie pana Chatzimarkakisa.
I would like to offer my strong support for the statement by Mr Chatzimarkakis.
PolishObserwowano wystąpienie rabdomiolizy wtórnej do zespołu NMS lub ciężkiej dyskinezy.
In addition, rhabdomyolysis, secondary to NMS or severe dyskinesia, has been observed.
PolishNie ma zgodnego poglądu, co do ewentualnego wpływu żylaków na wystąpienie ŻChZZ.
There is no consensus about the possible role of varicose veins in VTE.
PolishOpisano wystąpienie reakcji miejscowych po dożylnym podaniu cyprofloksacyny.
Local reactions have been reported after intravenous administration of ciprofloxacin.
PolishWystąpienie działań niepożądanych opisano u 5- 14 % pacjentów leczonych cyprofloksacyną.
Side effects have been reported in 5-14 % of patients receiving ciprofloxacin.
PolishChciałabym podziękować pani komisarz za jej dzisiejsze wystąpienie.
Madam President, I would like to thank the Commissioner for her words to us today.
PolishOpisano wystąpienie objawów niepożądanych u 5- 14 % pacjentów leczonych cyprofloksacyną.
Adverse reactions have been reported in 5-14 % of patients receiving ciprofloxacin.
PolishOpisano wystąpienie łagodnych toksycznych objawów przedawkowania po podaniu 12 g leku.
An overdose of 12 g has been reported to lead to mild symptoms of toxicity.
PolishWystąpienie hiperkaliemii jest uzależnione od obecności czynników ryzyka.
The risk is increased in case of the above-mentioned treatment combinations.
PolishMieliśmy pewien problem techniczny, wystąpienie trwało więc nieco dłużej niż minutę.
We had a technical problem here, so it was somewhat longer than a minute.
PolishPostaram się, aby moje wystąpienie było jak najkrótsze.
Member of the Commission. - Madam President, I will try to be as brief as possible.
PolishPana wystąpienie było istotnie bardzo interesujące i dotyczyło bardzo istotnej kwestii.
Indeed, your speech was very interesting and on an issue that is also very important.