"wysokość" - angielskie tłumaczenie

PL

"wysokość" po angielsku

PL wysokość
volume_up
{żeński}

  1. ogólne
  2. Astronomia
  3. Matematyka
  4. Muzyka

1. ogólne

wysokość (też: wyniesienie)
volume_up
altitude {rzecz.}
Wysokość na jakiej położone jest miasto [przyp.
Well, the altitude exacerbated my symptoms.
. ~~~ To w przybliżeniu wysokość przelotowa.
Okay, now, 16 kilometers, eight kilometers -- this is roughly an airline altitude.
Mężczyzna: Wysokość 112 kilometrów.
RS: We've got an altitude call of 368,000 feet.
wysokość (też: wzrost, apogeum, wyniesienie)
volume_up
height {rzecz.}
Wysokość niebios, i głębokość ziemi, i serce królów nie są doścignione.
As the heavens for height, and the earth for depth, So the heart of kings is unsearchable.
Chcę byś oszacował wysokość budynku".
I want you to estimate the height of the building."
Wysokość, chciałbym to zaznaczyć, jest intensywnością pewnych lęków, raportowanych w mediach.
But the height here, I want to point out, is the intensity of certain fears as reported in the media.
wysokość (też: liczba, ilość, kwota, suma)
volume_up
amount {rzecz.}
Jednak faktycznie wykorzystane środki budżetowe są mniejsze od tej kwoty i ich wysokość stale maleje od 2003 roku.
However, the actual budget used has been smaller than that amount and has been steadily decreasing since 2003.
Wszystkie kraje oferują świadczenia rodzinne, ale ich wysokość i warunki wypłacania bardzo się różnią.
All countries offer some family benefits but amounts and conditions differ widely.
Zgodnie z planowaniem finansowym Komisji wysokość zobowiązań sięgnie kwoty 147,88 miliarda euro.
According to financial planning by the Commission, the amount of committed funds will reach the sum of EUR 147.88 billion.
wysokość (też: szczebel, poziom, płaszczyzna, równia)
volume_up
level {rzecz.}
Wysokość kar powinna obecnie odpowiadać jedynie faktycznym wydatkom.
The level of the penalties should now correspond only to the actual expenditure.
Inne wielkie wyzwanie tego przedsięwzięcia to nie tylko wysokość.
I wanted to do the swim at 5,300 meters above sea level.
W większości przypadków wysokość emerytur na Łotwie jest niższa niż urzędowe minimum socjalne.
In the majority of cases, pensions in Latvia are below the official minimum subsistence level.
wysokość (też: wskaźnik, współczynnik, taryfa)
volume_up
rate {rzecz.}
W tym celu należy odpowiednio ustawiać wysokość głównej stopy procentowej.
Your tool: the key interest rate.
Jak to wpłynie na wysokość opłaty i wysokość odsetek i tak dalej?
What does that do to the payments and to the interest rates and so forth?
annual equivalent rate
wysokość
volume_up
highness {rzecz.}
Powiedzieli: "Wasza Wysokość, uczeni oszukują.
They said, "Your Highness, the scholars are cheating.
Dzisiaj Jej Królewska Wysokość brytyjska Księżniczka Anna odwiedza szkołę dla dzieci niepełnosprawnych w kosowskim Gjilanie.
Today, Her Royal Highness Princess Anne of Britain is visiting a school for disabled children in Gjilan, Kosovo.

2. Astronomia

wysokość
volume_up
altitude {rzecz.} [astron.]
Wysokość na jakiej położone jest miasto [przyp.
Well, the altitude exacerbated my symptoms.
. ~~~ To w przybliżeniu wysokość przelotowa.
Okay, now, 16 kilometers, eight kilometers -- this is roughly an airline altitude.
Mężczyzna: Wysokość 112 kilometrów.
RS: We've got an altitude call of 368,000 feet.

3. Matematyka

volume_up
perpendicular {rzecz.} [mat.]

4. Muzyka

wysokość (też: tonacja, ton)
volume_up
pitch {rzecz.} [muz.]
Położonego na lodowcu na wysokości 5380m.
This is pitched on a glacier at 17,500 feet.

Synonimy (polski) dla "wysokość":

wysokość

Przykłady użycia - "wysokość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPodczas gdy ceny rosły, wysokość emerytur pozostawała na niezmienionym poziomie.
The people of Europe in particular have felt this during the economic crisis.
PolishI ma wysokość poniżej 2 metrów, więc zmieści się w standardowym garażu.
And it is under seven feet tall, so it will fit in a standard construction garage.
PolishTen dodatkowy pień ma metr w przekroju u podstawy i wyrasta na wysokość 50 metrów.
This particular extra trunk is a meter across at the base and extends upward for 150 feet.
PolishW Irlandii wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest niezależna od poprzednich dochodów.
In Ireland, unemployment benefits are independent of former incomes.
PolishJednakże wysokość przewidzianych środków to kropla w morzu potrzeb.
However, the funding provided is a pittance in relation to what is needed.
PolishKolumny chromatograficzne napełnić przygotowanymi roztworami MAM i SSCS na wysokość 0, 5 cm.
Pour the MAM and SSCS into separate developing tanks to a depth of approximately 0.5 cm.
PolishMimo to trzeba z takich danych korzystać, by ustalić wysokość całkowitych dopuszczalnych połowów.
Nevertheless, these estimates must be used to establish the total allowable catches.
PolishDlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźni i dał dary ludziom.
Wherefore he saith, When he ascended on high, he led captivity captive, And gave gifts unto men.
Polish. - Wasza Wysokość! Dziękujemy za wizytę w Parlamencie Europejskim.
Your Majesty, we thank you for your visit to the European Parliament.
PolishW rezultacie rząd ogranicza wysokość emerytur i świadczeń, natomiast Komisja toleruje to.
As a result, the government is reducing pensions and benefits, but the Commission tolerates this.
PolishW związku z tym całkowita wysokość subsydium wyniesie prawie 400 euro.
Thus the total subsidy is almost in the region of EUR 400.
PolishWstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów, nabrałeś darów dla ludzi, i najodporniejszych, Panie Boże
Blessed be the Lord, who daily beareth our burden, Even the God who is our salvation.
PolishWysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.
In 2010, the minimum pay was PLN 1,317  per month for full-time employees.
PolishWyobraź sobie wielki wybuch, gdy wspinacie się na wysokość prawie 1 km.
Imagine a big explosion as you climb through 3,000 ft.
PolishA tak obronę i wysokość murów twoich pochyli, poniży i powali na ziemię aż do prochu.
And the high fortress of thy walls hath he brought down, laid low, and brought to the ground, even to the dust.
PolishA więc postanowiliśmy zabrać ofiary niżej, na wysokość 6400m, gdzie byłoby mi łatwiej im pomóc.
So what we did was, we got the victims down to 21,000 feet, where it was easier for me to treat them.
PolishStopa bezrobocia wśród młodzieży w Hiszpanii, której wysokość wynosi 44 %, jest porażająca.
Youth unemployment in Spain, at 44%, is devastating.
PolishWysokość opłat pobieranych za rozmaite płatności różni się w poszczególnych instytucjach bankowych.
Charges for different payments do vary between institutions.
PolishTo dwukrotna wysokość Empire State Building.
That's like taking two Empire State Buildings and stacking them on top of one another.
PolishBiorąc pod uwagę restrykcje ogłoszone w sprzedaży zboża, kluczowa będzie tegoroczna wysokość plonów.
Given the restrictions announced on the sale of grain, the size of harvests this year will be crucial.