"wysokiego szczebla" - angielskie tłumaczenie

PL

"wysokiego szczebla" po angielsku

PL

wysokiego szczebla {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wysokiego szczebla (też: wysoki, na wysokim szczeblu)
Nasza grupa wysokiego szczebla pracuje obecnie nad rozwiązaniami tych problemów.
Our high-level group is currently working on solutions to these issues.
Ubolewamy nad tym, że jesteśmy nieobecni w grupie wysokiego szczebla.
We deplore the fact that we are absent from the High Level Group.
Dotyczy: Przesłania na posiedzenie wysokiego szczebla FAO
Subject: Message for FAO high-level meeting

Przykłady użycia - "wysokiego szczebla" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNasza grupa wysokiego szczebla pracuje obecnie nad rozwiązaniami tych problemów.
Our high-level group is currently working on solutions to these issues.
PolishUważam, że rozsądne byłoby włączenie nas w prace tej grupy wysokiego szczebla.
I think that it would make sense for us to be included in the work of this high-level group.
PolishRumuński rząd powołał grupę roboczą wysokiego szczebla, która określi cele krajowe.
The Romanian Government has set up a high-level working group which will set national objectives.
PolishWiemy także, że jest to normalne w negocjacjach wysokiego szczebla.
We also know that this is part of the usual rhythm of a top negotiation.
PolishSłyszę postulat dotyczący urzędnika wysokiego szczebla od innych partnerów.
I hear this call for a High Official coming from other partners.
PolishDo tej pory grupa wysokiego szczebla uzgodniła podejście i strategiczny program badań.
Up until now, this high-level group has agreed on an approach and a strategic research programme.
PolishDużą rolę powinien odegrać specjalny przedstawiciel wysokiego szczebla UE ds. praw człowieka.
A major role should be played by the high-level EU Special Representative for Human Rights.
PolishUbolewamy nad tym, że jesteśmy nieobecni w grupie wysokiego szczebla.
We deplore the fact that we are absent from the High Level Group.
PolishWreszcie odnoszę się do grupy wysokiego szczebla, think tanku zainaugurowanego przedwczoraj.
Finally, I come to this high-level group, this think tank that was launched the day before yesterday.
PolishMamy grupę wysokiego szczebla, ale nic już o niej nie słychać.
We have a High Level Group, but nothing is heard of it any more.
PolishZ tego punktu widzenia wierzę, że powołanie grupy wysokiego szczebla jest znakomitą inicjatywą.
From this point of view, I believe that setting up the high-level group is an excellent initiative.
PolishW dniu 1 lutego zamierzam ustanowić grupę wysokiego szczebla do spraw umiejętności pisania i czytania.
I intend to launch the high-level group on literacy on 1 February.
PolishNie zgadzam się z zastrzeżeniami pani Ek - może mogłaby słuchać - dotyczącymi urzędnika wysokiego szczebla.
I disagree with Ms Ek in her reservations - perhaps she might listen - about the High Official.
PolishJako dodatkową kontrolę proponowano również ustanowienie niezależnej rady konsultacyjnej wysokiego szczebla.
As a further check, it was also proposed to introduce an independent, high-level advisory board.
PolishBezwzględnie warto również powołać specjalnego przedstawiciela wysokiego szczebla UE ds. praw człowieka.
It would also be extremely useful to appoint a special high-level EU representative for human rights.
PolishPierwsze spotkanie grupy wysokiego szczebla odbyło się 17 lipca, następne jest zaplanowane na ten miesiąc.
The first meeting of the high-level group was held on 17 July; another is scheduled for this month.
PolishGrupa wysokiego szczebla, pod przewodnictwem Jacquesa de Larosière'a, analizuje tę kwestię, obok innych czynników.
The high level group chaired by Jacques de Larosière is analysing this, among other factors.
PolishDlatego właśnie w styczniu podjęłam decyzję o powołaniu grupy wysokiego szczebla do spraw umiejętności czytania i pisania.
This is the reason why I decided to launch a high-level group on literacy in January.
PolishWielu funkcjonariuszy rządowych wysokiego szczebla zaginęło.
Many of the high government officials are missing.
PolishTa grupa wysokiego szczebla w tym celu została powołana: jej zadanie polega na przygotowaniu podstaw dalszych decyzji.
That is what this high-level group was set up for: to work and prepare subsequent decisions.