"wysokie koszty" - angielskie tłumaczenie

PL

"wysokie koszty" po angielsku

PL

wysokie koszty {niemęskoosobowy}

volume_up
wysokie koszty

Przykłady użycia - "wysokie koszty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTwierdzicie, że wyjaśnieniem mogą być wysokie koszty patentów w Europie.
The high costs of patents in Europe, you say, might possibly explain this.
PolishFragmentacja rynków energetycznych powoduje wysokie koszty oraz brak faktycznej konkurencji.
Fragmentation of the energy markets results in high costs and a lack of real competition.
PolishZaniechano ich ze względu na zbyt wysokie koszty wdrożenia.
These were omitted on the grounds that implementation costs would have been too high.
PolishPo pierwsze, wysokie koszty, które w międzyczasie będą ponosić niemalże wyłącznie podatnicy UE.
Firstly, the high costs, which EU taxpayers are taking on almost exclusively in the meantime.
PolishBrak koordynacji na szczeblu europejskim oznacza, że nie tylko użytkownicy ponoszą wysokie koszty.
A lack of coordination at European level means that not only users have to pay high costs.
Polish" Ponosili też bardzo wysokie koszty w czasie Gorączki Złota.
They had bad burn rate in the Gold Rush. ~~~ A very bad burn rate.
PolishWraz z kablami zasilania i video, daje to w efekcie wysokie koszty i nieelastyczną infrastrukturę kamery.
Together with the power and video cables, this adds up to costly and inflexible camera infrastructure.
PolishSą to między innymi niedostępność, wysokie koszty transportu, trudne warunki glebowe dla upraw itp.
Among other things, these are inaccessibility, high transport costs and difficult soil conditions for crops etc.
PolishObecny problem polega na tym, że pewne czynniki generują wysokie koszty zewnętrzne, które musi ponosić społeczeństwo.
Now we have the problem that some factors cause high external costs which the public has to pay.
PolishKoszty były wysokie, a co dzieje się teraz?
The costs have been considerable, and so how is it going now?
PolishPrzykładowo, jak wysokiekoszty administracyjne?
How high is administrative expenditure, for example?
PolishMam na myśli......produkty, których koszty badania i udoskonalania......są bardzo wysokie, natomiast koszty produkcji niskie.
He said, "He who receives an idea from me receives instruction himself, without lessening mine.
PolishMniejsze gospodarstwa rolne często ponoszą wysokie koszty przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.
Smaller agribusinesses often incur heavy costs when complying with health and environmental rules.
PolishByłoby niestosowne, gdyby producenci leków, które nie są fałszowane, ponosili wysokie koszty zabezpieczeń.
It would be inappropriate for pharmaceutical manufacturers who are not targets for falsification to bear the high cost of the security devices.
PolishPodczas niedawnego kryzysu finansowego upadło wiele instytucji finansowych na świecie, a wysokie koszty bankructw ponieśli podatnicy.
During the recent financial crisis, many financial institutions around the world failed at great cost to the taxpayer.
PolishKażdy może powiedzieć, że redukuje koszty o 25 %, kiedy nikt w rzeczywistości nie wie, jak wysokie są w Europie koszty biurokracji.
Anyone can say that they are cutting costs by 25% when no one knows how high the bureaucracy costs actually are in Europe.
PolishKomunikat z 2005 roku podawał, że byłby to ogromny krok organizacyjny i mógłby nieść ze sobą ryzyko oraz wysokie koszty wdrożenia.
The 2005 communication said that it would be a huge organisational step and might therefore be risky and costly to implement.
PolishBudżety narodowe często były oderwane od rzeczywistości: koszty wysokie, dochody niskie, brak odpowiedzialności w rządzeniu państwem.
National budgets were often detached from reality: high costs, low incomes and lack of responsibility in governing the state.
PolishBędą wysokie koszty szkoleń i wyposażenia informatycznego, których nie można ignorować, szczególnie w kwestii małych firm.
There will be high IT and training outlays and repackaging costs, which we must not underestimate, especially in the case of small business.
PolishCzęsto przy podejmowaniu tych skutecznych działań napotyka się na bariery, takie jak wysokie koszty inwestycyjne lub niepewne korzyści.
There are often barriers to these effective measures being taken, such as high investment costs or uncertainty about the benefits.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wysokie koszty"

koszty rzeczownik
English
wysokie ciśnienie rzeczownik
obniżyć koszty czasownik
English
obniżać koszty czasownik
English
wysokie ciśnienie krwi rzeczownik
ponieść koszty czasownik
wysokie buty
English
wysokie wymagania rzeczownik
potężne koszty rzeczownik
pokrywać koszty czasownik