"wysłać do" - angielskie tłumaczenie

PL

"wysłać do" po angielsku

PL

wysłać do {czasownik}

volume_up
wysłać do

Przykłady użycia - "wysłać do" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPo drugie, należy wysłać do Gruzji prawdziwą wielonarodową misję pokojową.
Secondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
PolishW ciągu tych sześciu miesięcy nikt już nie próbował wysłać mnie z powrotem do Bratysławy.
In these six months I have no longer had anyone try to send me back to Bratislava.
PolishMam nadzieję, że tak się nie stanie, ponieważ musimy wysłać silny sygnał do społeczeństwa.
I hope that this will not be the case, because we need to send out a strong signal.
PolishParlament powinien również wysłać do Birmy odpowiednią delegację, aby sam mógł ocenić sytuację.
Parliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
PolishNiemniej to prawda: prezydencja czeska rzeczywiście chce wysłać kobiety z powrotem do domu.
Nonetheless, it is true: the Czech Presidency wants to send women back into the home.
PolishMoja rada i prośba: proszę wysłać swojego pierwszego przedstawiciela do Republiki Cypru.
A word of advice and a request: send your first representative to the Republic of Cyprus.
Polish. ~~~ Powiedziałem: "Powinniście wysłać do Iraku 50 000 sił pokojowych.
I was in China in August, I said, "You should have 50,000 peace keepers in Iraq.
PolishMusimy również wysłać jasny sygnał do azjatyckich gospodarek wschodzących.
We must also send a clear signal to emerging industries in Asia.
PolishPrzed kontrolą należy wysłać do nich stosowne zawiadomienie.
When inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
PolishByłby to prawidłowy sygnał, jaki należy wysłać, i do tego sygnał ważny.
That would be the right signal to send, and also an important one.
PolishMożna taki sam impuls wysłać do RTPJ, by sprawdzić, czy możemy zmienić osądy moralne.
And we can use that same pulse, now applied to the RTPJ, to ask if we can change people's moral judgments.
PolishPragniemy wysłać sygnał współczucia do tych, którzy cierpią z powodu klęsk żywiołowych i politycznych.
We wish to send a message of compassion to those suffering natural and political disasters.
PolishCentrala Skycar, wysłać pojazd ratunkowy do San Francisco.
Video: Skycar dispatched, launch rescue vehicle for San Francisco.
PolishPaństwo, jako politycy, możecie wysłać jasny sygnał do polityków.
You as politicians can send a clear message to politicians.
PolishPowinniśmy zastanowić się nad podjęciem bardziej konkretnych kroków i wysłać do Egiptu misję obserwacyjną.
We should consider taking more tangible measures, and send an observation mission to Egypt.
PolishDlatego też sądzę, że dziś powinniśmy wysłać do państw członkowskich wyjątkowo jasny przekaz.
I therefore believe that it should be an extremely clear signal that we send to the Member States today.
PolishGratuluję, panie komisarzu, jeśli pańskie działania rzeczywiście pomogły wysłać statek z powrotem do Chin.
Congratulations, Commissioner, if your actions did in fact help send the ship back to China.
PolishW dniu 3 kwietnia 2006 r. należy wysłać pismo informacyjne skierowane do pracowników służby zdrowia.
A Dear Healthcare professional letter should be sent to relevant Healthcare professionals on 3 April 2006.
PolishMówisz, o tym nauczycielowi i pyta cię, z całą powagą, "Powinniśmy go wysłać do psychologa?"
You tell a teacher that, and they'll ask you, in all seriousness, "Should we send this child to the psychologist?"
PolishPowinniśmy wysłać do nich realistycznie brzmiące sygnały nadziei.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wysłać do"

wysłać czasownik
do przyimek
do rzeczownik
English