PL

wysłać {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
W szczególności powinniśmy wysłać misję obserwacyjną na przyszłe wybory.
In particular, we should send a team of observers to the next elections.
Musimy również wysłać jasny sygnał do azjatyckich gospodarek wschodzących.
We must also send a clear signal to emerging industries in Asia.
Czy tak wygląda prawdziwy sygnał, który chcą państwo wysłać społeczeństwu europejskiemu?
Is this the real message that you want to send to the people of Europe?
wysłać
Oba warianty wymagają wysłania żołnierzy, ale pierwszy z nich jest nakierowany na ludzi, a drugi wiedzie ku wojnie, za czym czai się ryzyko katastrofy.
Both options require the despatch of troops, but the first is oriented towards the people, and the second towards the war with, in the background, the risk of a catastrophe.
Grupa została wysłana na miejsce trzęsienia ziemi 18 kwietnia.
The team was despatched to the site of the earthquake on 18 April.
Jak wiemy Unia Europejska wyśle pełną misję obserwacji wyborów.
As we know, the European Union will dispatch a full election observation mission.
Centrala Skycar, wysłać pojazd ratunkowy do San Francisco.
Video: Skycar dispatched, launch rescue vehicle for San Francisco.
Wyraziliśmy również gotowość do ponownego wysłania naszych służb monitorujących do punktu granicznego w Rafah, zgodnie z porozumieniem podpisanym przez nas w 2005 roku.
We also stated our readiness to re-dispatch our monitors to the Rafah crossing point, in accordance with the agreement that we signed in 2005.
wysłać (też: wysyłać)
Można założyć ją na dwa tygodnie i wysłać pocztą.
You can put it on for two weeks and send it in the mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość e-mail z Twoim nowym hasłem do.
We have sent you an e-mail with your new password to .
(Śmiech) Wysłaliśmy tę pracę, ale została zwrócona.
(Laughter) And we sent it off, and by return mail it came back.
Wcześniej, aby wysłać nasze próbki, musieliśmy posiadać suchy lód.
Early on, in order to ship our specimens, we had to have dry ice.
Należy pilnie wysłać Haitańczykom nadwyżki europejskiej żywności.
European food surpluses must be shipped out to the Haitian people as a matter of urgency.
W każdym państwie dokładnie jedna osoba będzie decydowała, dokąd wysłać zagrożony statek.
There will be just one person in each state who decides where a ship in difficulties can go.
2. "do czegoś"
wysłać (też: przesyłać, przesłać, wysyłać)
volume_up
to output {czas.} (to sth)
3. Handel
wysłać (też: wysyłać, przewieźć, przewozić)
volume_up
to freight {czas. przech.} (goods)
4. IT
wysłać (też: wysyłać)

Przykłady użycia - "wysłać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPo drugie, należy wysłać do Gruzji prawdziwą wielonarodową misję pokojową.
Secondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
PolishPowiedział pan, że chce wysłać wyraźny sygnał i że potrzebujemy globalnego porozumienia.
You said you want to send a strong signal and that we need a global agreement.
PolishW ciągu tych sześciu miesięcy nikt już nie próbował wysłać mnie z powrotem do Bratysławy.
In these six months I have no longer had anyone try to send me back to Bratislava.
PolishTaki sygnał chciał wysłać ten Parlament, a ja popieram to stanowisko.
This is the message that Parliament wanted to convey and I support this position.
PolishMam nadzieję, że tak się nie stanie, ponieważ musimy wysłać silny sygnał do społeczeństwa.
I hope that this will not be the case, because we need to send out a strong signal.
PolishMożesz zbudować własną sondę i wysłać ją w kosmos za 8 000 dolarów.
You could build your own satellite and get it into space for like 8,000 dollars.
PolishZastanawiam się ile czasu i pieniędzy pochłonęły badania NASA aby wysłać satelity w kosmos.
Think how much money and how many years it took NASA to get satellites into space.
PolishMusi Pani kroczyć naprzód z siłą, wysłać jasny sygnał: Mubarak musi odejść już teraz.
Have strength in your stride, send a clear message: Mubarak must go now.
PolishParlament powinien również wysłać do Birmy odpowiednią delegację, aby sam mógł ocenić sytuację.
Parliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
PolishNiemniej to prawda: prezydencja czeska rzeczywiście chce wysłać kobiety z powrotem do domu.
Nonetheless, it is true: the Czech Presidency wants to send women back into the home.
PolishWszyscy możemy wysłać pozytywny sygnał, głosując na to sprawozdanie znaczną większością głosów.
We can all send a positive signal by voting for the report by a large majority.
PolishW szczególności powinniśmy wysłać misję obserwacyjną na przyszłe wybory.
In particular, we should send a team of observers to the next elections.
PolishCzy tak wygląda prawdziwy sygnał, który chcą państwo wysłać społeczeństwu europejskiemu?
Is this the real message that you want to send to the people of Europe?
PolishMoja rada i prośba: proszę wysłać swojego pierwszego przedstawiciela do Republiki Cypru.
A word of advice and a request: send your first representative to the Republic of Cyprus.
Polish. ~~~ Powiedziałem: "Powinniście wysłać do Iraku 50 000 sił pokojowych.
I was in China in August, I said, "You should have 50,000 peace keepers in Iraq.
PolishPoprzez tę rezolucję Parlament pragnie wysłać dwa niezależne komunikaty.
With this resolution, Parliament is sending out two separate messages.
PolishParlament musi zatem wysłać dziś Radzie jasny sygnał, czego oczekuje.
Parliament must therefore send a clear message to the Council today about what we want.
PolishJeśli umiecie wysłać SMSa, możecie się tego dowiedzieć za darmo.
If you know how to send a text message, you can get the same information for free.
PolishNa przykład, mogę wysłać teraz tweeta-- napiszę, że mam wykład na TED.
So, for instance, I may Twitter right now that I'm giving a talk at TED.
PolishTen właśnie sygnał chcemy wysłać poprzez program sztokholmski.
That is the message that we want to send out through the Stockholm Programme.

Synonimy (polski) dla "wysłać":

wysłać