PL

wyroki {niemęskoosobowy}

volume_up
wyroki (też: dekrety)

Przykłady użycia - "wyroki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polish(RO) Jak już wspomniano, wobec Sama Rainsy'ego wydano dwa wyroki więzienia.
(RO) As has already been mentioned, Sam Rainsy has been given two prison sentences.
PolishPrzywołał Pan wyroki wydane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w innych sprawach.
You have referred to judgments of the European Court of Justice in other cases.
PolishW przedmiotowym projekcie rezolucji wspomniano zwłaszcza cztery wyroki śmierci.
Four death sentences in particular are mentioned in the motion for a resolution before us.
PolishWyroki muszą być surowe, a maksymalne kary muszą zostać zharmonizowane.
Sentences must be severe and the harmonisation of maximum penalties must continue.
PolishNie wolno nam pozostawić kwestii tych praw, by decydowały o nich wyroki sądowe.
We must not leave the issue of these rights to decision by the courts.
PolishWyroki Trybunału przyjmuje się zwykłą większością głosów i ogłasza na posiedzeniach jawnych.
The Court's judgements are majority decisions and are read out at public hearings.
PolishSprawcy tych zamachów odsiadują obecnie wyroki w hiszpańskich więzieniach.
The perpetrators of these attacks are all currently serving sentences in Spanish prisons.
PolishOpowiadać będzie język mój wyroki twoje; bo wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwość.
Let my tongue sing of thy word; For all thy commandments are righteousness.
PolishJako dowód mógłbym tu przytoczyć 24 wyroki Trybunału Sprawiedliwości z ostatnich lat.
As proof of this, I could mention the 24 judgments by the Court of Justice in recent years.
PolishW sercu mojem składam wyroki twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.
Thy word have I laid up in my heart, That I might not sin against thee.
PolishWyroki skazujące na karę śmierci są wydawane głównie w odniesieniu do mniejszości.
Death sentences are handed down mainly in respect of minorities.
PolishByły zeznania i wyroki, a wszystko to wydarzyło się w Szwajcarii.
There have been confessions, convictions and all such things in Switzerland.
PolishPonadto partia Jobbik zaleca, aby wyroki dla polityków były podwajane.
Moreover, Jobbik recommends that sentences be doubled for politicians.
PolishAresztowano wielu demonstrantów i przywódców opozycji, którym grożą wysokie wyroki więzienia.
Many demonstrators and opposition leaders were arrested and could face severe sentences.
PolishW Białorusi ciągle jeszcze są wyroki śmierci i ta kara śmierci jest stosowana.
In Belarus, sentences of capital punishment are still imposed and the death sentence is still in use.
PolishAle większość tego zjawiska rozbija się o bardziej surowe wyroki.
But most of it is about more punitive sentencing, harsher sentencing.
PolishWyroki Trybunału Sprawiedliwości jasno wyznaczają kierunek działań.
The judgments from the Court of Justice provide a clear direction.
PolishWyroki usunęły nam spod stóp grunt, czyli równe traktowanie.
The rulings took away the ground of equal treatment from under our feet.
PolishNiemniej jednak w 2009 roku w 18 państwach wykonywano wyroki śmierci.
Nonetheless, in 2009, 18 countries carried out death sentences.
PolishW miarę jak na tę sytuację czekamy, jeden po drugim zapadają wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
As we wait for that, the European Court of Justice's verdicts continue to roll out.