PL

wyrazić zgodę {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
W poniedziałek wieczorem uczestniczyliśmy w bardzo ważnej debacie dotyczącej tego czy możemy wyrazić zgodę na umowę z państwami CARIFORUM.
On Monday evening we had a very important debate on whether or not we can give assent on CARIFORUM.
Dzięki tej szczerej i bezpośredniej debacie Parlament może teraz wyrazić zgodę na wniosek Komisji.
Thanks to this frank and direct debate Parliament is now in a position to give its assent to the Commission proposal.
To krok konieczny, by w wyniku głosowania wyrazić zgodę na przyjęte w ramach WTO porozumienie w sprawie handlu bananami.
This is necessary as a result of the vote to give assent to the agreement on trade in bananas agreed at the WTO.
2. "na coś"
wyrazić zgodę
volume_up
to agree {czas.} (to sth)
Każdy kraj musi wyrazić zgodę na podjęcie stosownego wysiłku finansowego.
Each country must agree to make an appropriate financial effort.
W związku z tym należy wyrazić zgodę na zatwierdzenie zmian do tej konwencji.
As a result, we should agree to ratify the changes to the convention.
Wszystkie z tych krajów, w tym na przykład Szwajcaria, musiałyby wyrazić zgodę na taką zmianę.
All of these countries, including Switzerland, for example, would have to agree to the change.
wyrazić zgodę
volume_up
to consent {czas.} (to sth)
Ponadto Parlament Europejski będzie musiał wyrazić zgodę na wejście umowy ACTA w życie w UE.
Moreover, the European Parliament will have to give its consent to the ACTA Treaty prior to its entry force in the EU.
Na podstawie art. 81 Regulaminu, Parlament ma prawo wyrazić zgodę na zawarcie tej umowy.
Parliament is entitled to give its consent to the conclusion of this agreement in accordance with Rule 81 of the Rules of Procedure.
1. Consents to the conclusion of the agreement;

Przykłady użycia - "wyrazić zgodę" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW związku z tym należy wyrazić zgodę na zatwierdzenie zmian do tej konwencji.
As a result, we should agree to ratify the changes to the convention.
PolishCo więcej, Rada wciąż musi wyrazić swą zgodę na uwolnienie tych marginesów.
Moreover, the Council still has to agree to release these margins.
PolishOto dlaczego chcę, aby moi współobywatele mogli wyrazić zgodę lub jej nie wyrazić.
That is why I want my citizens to be able to agree or disagree.
PolishKażdy kraj musi wyrazić zgodę na podjęcie stosownego wysiłku finansowego.
Each country must agree to make an appropriate financial effort.
PolishNie wiem czy jest tu ktoś, kto zechce wyrazić zgodę w imieniu pana komisarza.
I do not know if there is anyone here who wants to present the agreement on behalf of the Commission.
PolishWszystkie z tych krajów, w tym na przykład Szwajcaria, musiałyby wyrazić zgodę na taką zmianę.
All of these countries, including Switzerland, for example, would have to agree to the change.
PolishParlament Europejski musi wyrazić zgodę bezwzględną większością głosów oddanych przez członków.
The European Parliament must give its assentthrough a positive vote by an absolute majority of its members.
PolishPonadto Parlament Europejski będzie musiał wyrazić zgodę na wejście umowy ACTA w życie w UE.
Moreover, the European Parliament will have to give its consent to the ACTA Treaty prior to its entry force in the EU.
PolishDzięki tej szczerej i bezpośredniej debacie Parlament może teraz wyrazić zgodę na wniosek Komisji.
Thanks to this frank and direct debate Parliament is now in a position to give its assent to the Commission proposal.
PolishNa podstawie art. 81 Regulaminu, Parlament ma prawo wyrazić zgodę na zawarcie tej umowy.
Parliament is entitled to give its consent to the conclusion of this agreement in accordance with Rule 81 of the Rules of Procedure.
PolishMógłbym wyrazić zgodę na odniesienie do dyskryminacji wielorakiej w obszarach objętych projektem przedmiotowej dyrektywy.
I could agree to a reference to multiple discrimination in the areas covered by this draft directive.
PolishTo krok konieczny, by w wyniku głosowania wyrazić zgodę na przyjęte w ramach WTO porozumienie w sprawie handlu bananami.
This is necessary as a result of the vote to give assent to the agreement on trade in bananas agreed at the WTO.
PolishByłoby wspaniale, gdybyśmy mogli wyrazić zgodę na tę zmianę, ponieważ poseł sprawozdawca powinien być obecny podczas debaty.
It would be great if we could agree to this change because the rapporteur should be present during the debate.
PolishW imieniu Komisji mogę wyrazić zgodę na wszystkie poprawki zgłoszone przez sprawozdawczynię, panią poseł Roth-Behrendt.
On behalf of the Commission, I am able to agree to all of the amendments tabled by the rapporteur, Mrs Roth-Behrendt.
PolishW poniedziałek wieczorem uczestniczyliśmy w bardzo ważnej debacie dotyczącej tego czy możemy wyrazić zgodę na umowę z państwami CARIFORUM.
On Monday evening we had a very important debate on whether or not we can give assent on CARIFORUM.
Polish1. wyrazić zgodę na zawarcie umowy;
PolishTeraz jednak wszystkie państwa członkowskie muszą wyrazić zgodę na ich faktyczne przystąpienie do obszaru bez granic wewnętrznych.
Now, however, all Member States need to agree on their effective participation in the area without internal borders.
PolishMam nadzieję, że dokonany w ostatnich dniach postęp w ostatecznym rozrachunku pozwoli nam wyrazić zgodę na zatwierdzenie.
I am hopeful that the progress that has emerged over recent days will mean that, in the end, we will be able to give our approval.
PolishNa mocy uprawnień nadanych obowiązującymi traktatami, wszystkie państwa członkowskie muszą wyrazić zgodę na przepisy prawa w dziedzinie antydyskryminacji.
Under existing Treaty powers, all Member States must agree to laws in the area of anti-discrimination.
PolishCzy nie powinniśmy zastanowić nad tym, że Parlament musi wyrazić zgodę na działania wojskowe podejmowane w imieniu Europy zanim do nich dojdzie?
Should we not reflect on the fact that this House has to agree before military action can take place in the name of Europe?

Synonimy (polski) dla "wyrazić zgodę":

wyrazić zgodę

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wyrazić zgodę"

wyrazić czasownik
dać zgodę czasownik
English
wyrazić podziękowanie czasownik
wyrazić aprobatę dla czasownik
oficjalnie wyrazić zgodę czasownik
wyrazić zdanie czasownik
dawać komuś zgodę czasownik
wyrazić obawy czasownik
wyrazić opinię czasownik
wyrazić podziw czasownik
wyrazić wątpliwości czasownik
wyrazić nadzieję czasownik
wyrażać zgodę czasownik