"wyrazić obawy" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyrazić obawy" po angielsku

PL

wyrazić obawy {czasownik dokonany}

volume_up
wyrazić obawy (też: wyrażać obawy)

Przykłady użycia - "wyrazić obawy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishChcę jednak wyrazić obawy dotyczące w szczególności losów handlu uprawnieniami do emisji.
I wish to express my concern in particular about the fate of emissions trading.
PolishPan poseł miał sposobność wyrazić swoje obawy, zanim zakończyliśmy debatę.
You had the opportunity to raise your concerns before we closed the debate.
PolishMuszę jednak również wyrazić obawy co do podstawy prawnej i zakresu.
However, I also have to express concerns regarding the legal base and scope.
PolishPowiedziawszy to, chciałabym jeszcze wyrazić dwie obawy.
Having said this, I would still like to express two concerns.
PolishJednocześnie jednak proszę pozwolić mi wyrazić moje obawy dotyczące obecnego położenia pana Evgnriya Zhovtisa.
At the same time, please allow me to express my concern in relation to the current situation of Mr Yevgeny Zhovtis.
PolishW szczególności zaś chciałbym wyrazić nasze obawy związane z poważnym pogwałceniem prawa do swobodnej wypowiedzi i dostępu do informacji.
In particular, we should express our concerns about the serious violations of the right to free expression and access to information.
PolishJednocześnie chciałbym wyrazić obawy mojej grupy co do dwóch punktów sprawozdania pani Vlasto na temat kontroli przeprowadzanej przez państwo portu.
At the same time, I would like to express my group's fears regarding two points in Mrs Vlasto's report on port State control.
PolishDzisiejsza debata ma zasadnicze znaczenie, ponieważ możemy wyrazić nasze obawy związane z kryzysem w sektorze mleczarskim.
(ES) Madam President, Commissioner, today's debate is vital so that we can express our concern about the crisis in the milk sector.
PolishPozwala poznać ich punkt widzenia, lecz również jasno wyjaśnić im nasz sposób postrzegania sprawy i wyrazić nasze obawy odnośnie do pewnych kwestii.
It provides an opportunity to hear their point of view, but also to clearly explain our perceptions and raise concerns that we have on certain issues.
PolishJa także chcę wyrazić poważne obawy związane z bezpieczeństwem i właściwą jakością wołowiny wywożonej z Brazylii.
on behalf of the EFD Group. - Madam President, I, too, want to raise serious concerns about the safety and suitability of Brazilian beef exports.
PolishChciałbym jednak wyrazić moje obawy wobec programu, który przedstawił pan podczas swojego wystąpienia i który - jak mam nadzieję - doprowadzi do wzmocnienia Parlamentu.
I would, however, like to express my concern over the programme you set out during your address which should, and I hope it will, strengthen Parliament.
PolishStanie się ona instrumentem pozwalającym społeczeństwu Europy bezpośrednio wyrazić swoje obawy w kwestiach, które mogą być kluczowe dla naszej wspólnej przyszłości.
It will become the instrument which enables the European public to give direct expression to their concerns on subjects which may be crucial to our common future.
PolishMimo iż głosowałem tak jak Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), muszę wyrazić pewne obawy, jakie żywię w związku z obecnym projektem rezolucji.
Despite voting in line with the Group of the European People's Party (Christian Democrats), I must express some concerns I have about the present motion for a resolution.
Polish. - Chciałabym wyrazić najgłębsze współczucie i obawy dotyczące rosnącej liczby zamordowanych i zaginionych obywateli z regionu Kaukazu, szczególnie Natalii Estemirowej.
in writing. - I wish to convey my deepest sympathy and concern for the increasing number of murdered or disappeared citizens of the Caucasus region, particularly Natalia Estemirova.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wyrazić obawy"

obawy rzeczownik
wyrazić czasownik
wyrazić zgodę czasownik
wyrazić podziękowanie czasownik
wyrazić aprobatę dla czasownik
wzbudzać obawy czasownik
wyrazić zdanie czasownik
z obawy
English
budzić obawy czasownik
wyrazić opinię czasownik
rozwiać obawy czasownik