"wyrazić nadzieję" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyrazić nadzieję" po angielsku

PL

wyrazić nadzieję {czasownik}

volume_up
wyrazić nadzieję
Chciałbym wyrazić nadzieję, że tej sprawie Unia w najbliższym czasie poczyni znaczące postępy.
I would like to express the hope that the EU will take some major steps forward in this matter in the near future.
A zatem byłam w obowiązku wyrazić nadzieję, że dialog UE-Iran na temat praw człowieka będzie mógł zostać wznowiony.
So I had to express my hope that the EU-Iran dialogue on human rights could resume.
Kończąc, chciałabym wyrazić nadzieję, że Agencja będzie potrafiła rozwijać się bez wchodzenia w konflikt z Eurocontrol.
To end, I wish to express the hope that the Agency can develop without clashing with Eurocontrol.

Przykłady użycia - "wyrazić nadzieję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNa koniec pragnę wyrazić nadzieję, poprosić was, by wyciągnąć pomocną rękę.
And I would just say it's my hope, and I would ask you guys to please, you know, reach out a hand.
PolishA zatem byłam w obowiązku wyrazić nadzieję, że dialog UE-Iran na temat praw człowieka będzie mógł zostać wznowiony.
So I had to express my hope that the EU-Iran dialogue on human rights could resume.
PolishChciałbym wyrazić nadzieję, że tej sprawie Unia w najbliższym czasie poczyni znaczące postępy.
I would like to express the hope that the EU will take some major steps forward in this matter in the near future.
PolishTeraz chciałbym przede wszystkim zwrócić się z apelem, czy też wyrazić swoje nadzieje wobec nowego Parlamentu.
Now, most importantly, I should like to make an appeal, that is express my hopes, for the new Parliament.
PolishKończąc, chciałabym wyrazić nadzieję, że Agencja będzie potrafiła rozwijać się bez wchodzenia w konflikt z Eurocontrol.
To end, I wish to express the hope that the Agency can develop without clashing with Eurocontrol.
PolishPozwolę sobie wyrazić nadzieję, że Afganistan pilnie wprowadzi moratorium na wykonywanie kary śmierci.
May I be so bold as to hope that Afghanistan will rapidly introduce a moratorium on execution of the death penalty.
PolishChciałabym w związku z tym wyrazić nadzieję, że zdołamy jak najszybciej dojść do porozumienia w sprawie tego wniosku.
Let me therefore express my hope that we can reach an agreement on this proposal as soon as possible.
PolishNa koniec chciałabym wyrazić nadzieję, że zaowocują jedynie dobre aspekty przedstawionego wniosku.
I would like to end by expressing the hope that only the good signals from the submitted proposal will come to fruition.
PolishChcę wyrazić nadzieję, że tak się stanie, ponieważ mamy prawdziwy problem, jak wspomniał przedmówca.
I wish to express the hope that that would happen, because we have a real problem, as was said by the previous speaker.
PolishCzarnogóra jest jednym z liderów tego procesu i chciałbym w tym miejscu wyrazić nadzieję, że tak pozostanie.
Montenegro is one of the leaders in this process, and I would like here to express the hope that it will remain so.
PolishPozwolę sobie wyrazić nadzieję, że w związku z tym zapisy o "prawach człowieka i demokracji” nabiorą nieco więcej sensu.
Allow me to express the hope that the 'human rights and democracy' clauses will thus make a little more sense.
PolishPozwolę sobie na zakończenie wyrazić nadzieję, że Komisja będzie nieugięta i podtrzyma zasadę niedyskryminacji.
Let me conclude by expressing my hope that the Commission will stand firm and uphold the principle of non-discrimination.
PolishPozwolę sobie wyrazić nadzieję, że przy realizacji tego szczegółowego planu działań będziemy działać skutecznie i elastycznie.
Allow me to express the hope that we shall be effective and flexible in carrying out this specific action plan.
PolishChciałabym zatem wyrazić nadzieję, że Komisja wykaże większe zdecydowanie w zakresie zagadnień związanych z Europą socjalną.
I would therefore hope that the Commission will show greater strength regarding issues relating to a social Europe.
PolishChciałbym wyrazić nadzieję, że uzgodniony pakiet telekomunikacyjny w następstwie dalszych procedur zostanie w końcu przyjęty.
I would like to voice the hope that the agreed telecommunications package will eventually be passed, following further procedures.
PolishChciałbym wyrazić nadzieję, że ten wyjątkowo skromny budżet pozwoli jednak na taki sposób finansowania dużych projektów inwestycyjnych.
I hope that this exceptionally modest budget will, nevertheless, allow us to fund large investment projects in this way.
PolishKończąc, pragnę wyrazić nadzieję, że Komisja wcieli to porozumienie w życie - jak tylko zostanie ono sfinalizowane - bez biurokracji.
In conclusion, I hope that the Commission will implement the agreement, once it has been finalised, without applying red tape.
PolishTeraz, gdy kończę pracę w tym Parlamencie, pragnę wyrazićnadzieję; jest to nadzieja, która dodaje mi odwagi.
Now as I am leaving Parliament, Madam President, it is this hope that I want to express, and it is this hope that encourages me.
PolishNależy wyrazić tylko nadzieję, że realizacja tego celu będzie bardziej realistyczna niż osiąganie celów strategii lizbońskiej.
We can but hope that this objective is more realistic and has a greater chance of being achieved than the objectives of the Lisbon Strategy.
PolishChciałbym podziękować pani poseł sprawozdawczyni za jej pracę i podobnie jak mój przedmówca wyrazić nadzieję, że wkrótce osiągniemy postęp.
I would like to thank the rapporteur for her work and hope that we make progress in good time, as the previous speaker has said.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wyrazić nadzieję"

wyrazić czasownik
wyrazić zgodę czasownik
wyrazić podziękowanie czasownik
wyrazić aprobatę dla czasownik
mam taką nadzieję
tracić nadzieję czasownik
English
wyrazić zdanie czasownik
wyrazić obawy czasownik
mam nadzieję