PL

wyrazić {czasownik}

volume_up
Parlament Europejski musi wyrazić swoje poglądy na temat tego kryzysu.
It is imperative that the European Parliament express its views on the crisis.
Chcę wyrazić solidarność z władzami francuskimi oraz z władzami Nigru.
I want to express solidarity with the French authorities and the authorities of Niger.
Chciałbym wyrazić zaniepokojenie obecną sytuacją w zakresie zatrudnienia.
I would like to express my concern at the current employment situation.
Przyznaję także, że mogliśmy lepiej wyjaśnić i wyrazić treści zawarte w art. 3.
I also acknowledge that we could have explained and phrased things better in Article 3.
Winston Churchill używał wyrażenia "terminologiczne niedokładności”.
Winston Churchill used the phrase 'terminological inexactitudes'.
W dokumencie możesz definiować zawarte w nim określone słowa lub wyrażenia.
You can define a particular word or phrase from within your document.
volume_up
to embody {czas.} (idea, thought)
. - Muszę wyrazić zaniepokojenie dotyczące zasady związanej z samym faktem przedstawienia tego sprawozdania na posiedzeniu plenarnym.
in writing. - I have to express my disquiet about the principle embodied in the very notion of presenting this report to plenary.
wyrazić (też: wyrażać)
volume_up
to intimate {czas.} (wishes, opinion)

Przykłady użycia - "wyrazić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPowinniśmy wyrazić uznanie za elastyczność, jaką wykazał od jesieni 2008 roku.
We should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
PolishChciałabym wyrazić podziękowania oraz powitać panią komisarz.
Mr President, I should like to say thank you and welcome to the Commissioner.
PolishChciałbym wyrazić zadowolenie z brzmienia pierwszego dokumentu na temat przyszłości WPR.
I wish to express my satisfaction with this first text on the future of the CAP.
PolishPrzyznaję także, że mogliśmy lepiej wyjaśnić i wyrazić treści zawarte w art. 3.
I also acknowledge that we could have explained and phrased things better in Article 3.
PolishNależy ukazać Europie niedający się wyrazić ból i tragedie towarzyszące tym liczbom.
The immeasurable pain and tragedies behind these numbers must be revealed to Europe.
Polish. - (BG) Chciałbym wyrazić głęboką satysfakcję ze sprawozdania pana Adamou.
in writing. - (BG) This is to express my deep satisfaction with Mr. Adamou's report.
Polish(SK) Na początku chciałabym wyrazić uznanie dla pracy sprawozdawcy, pana posła Kirilova.
(SK) I would like to begin by applauding the work of the rapporteur, Mr Kirilov.
PolishChcemy także, oczywiście, wyrazić naszą solidarność z ofiarami i ich rodzinami.
We also, of course, want to express our solidarity with the victims and their families.
PolishChciałbym tutaj wyrazić się jasno - euroobligacje jako takie są interesującą koncepcją.
On this point let me be clear. eurobonds in themselves are an interesting idea.
PolishDoceniamy okazję by wyrazić własne zdanie, by mieć wpływ na przyszłość kraju.
We cherish the opportunity to have our say, to help decide the future of the country.
PolishMusimy dzisiaj wyrazić wyraźne żądanie przerwania ognia, lecz to nie wystarczy.
Today, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
PolishDlatego pragnę wyrazić swoje uznanie dla ważnej pracy wykonanej przez sprawozdawcę.
I therefore commend the rapporteur on the very important work carried out.
PolishChciałabym w związku z tym również wyrazić moje podziękowania dla sprawozdawczyni.
I would also like to express my thanks to the rapporteur in this matter.
PolishMoim zdaniem nie i chciałbym po prostu jasno wyrazić swoje stanowisko.
Not in my opinion, and that being so I prefer just to state my position clearly.
PolishNa zakończenie proszę pozwolić mi wyrazić wdzięczność słoweńskiej prezydencji w Radzie.
Let me conclude by expressing my thanks to the Slovenian Presidency of the Council.
PolishDlatego, Pani Baronesso Ashton, musimy głośno i jasno wyrazić nasze stanowisko.
Therefore, Baroness Ashton, we must express our opinion loud and clear.
PolishNa zakończenie pragnę przede wszystkim wyrazić podziękowania za wykonaną pracę.
That said, I would, above all, like to express my thanks for the work that has been done.
PolishChcę jednak wyrazić obawy dotyczące w szczególności losów handlu uprawnieniami do emisji.
I wish to express my concern in particular about the fate of emissions trading.
PolishKrytykować jest łatwo, ale trzeba też wyrazić uznanie tam, gdzie jest ono należne.
It is easy to criticise but we have to give credit where credit is due.
PolishRaz jeszcze pragnę wyrazić swoje podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli w tej pracy.
Again, I would like to express my thanks to everyone who helped with this work.