"wyraz" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyraz" po angielsku

volume_up
Detroit {nazwa wł.}
EN
EN
EN
EN
PL

wyraz {męski}

volume_up
Jest wyraz szczególnego sposobu myślenia i jego tworzenia.
This is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
Istnieje jeden sposób, aby nadać wyraz tego rodzaju normom jakościowym, jakich potrzebujemy.
This is one way to give expression to the sort of quality standards we need.
5 miliardów euro w ciągu dwóch lat to wyraz europejskiej solidarności.
EUR 5 billion over two years are an expression of European solidarity.
wyraz (też: słowo, zwrot)
. - Proponuję, aby w ustępie 9 wyraz "kobiety” zmienić na wyraz "osoby”.
. - I propose that the word 'women' be changed to 'individuals' in paragraph 9.
Słowo "rules” daje wyraz patetycznemu stwierdzeniu.
The word 'rules' makes the meaning a bombastic assertion.
Proponuję, żeby w pierwotnej wersji tekstu wyraz "lęki” zastąpiony został wyrazem "obawy”.
I suggest replacing 'fears' in the original text with the word 'concerns'.

Przykłady użycia - "wyraz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJak się wydaje, trudno jest dać wyraz krytyce wobec politycznych przyjaciół.
It seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.
PolishW komisji uznaliśmy to za nonsens i daliśmy temu wyraz w ówczesnej poprawce 20.
In the committee, we rejected that as nonsensical in the then Amendment 20.
PolishTaki wyraz twarzy nazywam „Życie mi nie wychodzi”. ~~~ To ja z tym wyrazem twarzy.
This is what I call the "I'm Not Good At Life" face, and this is actually me making it.
PolishMina pana w pierwszym rzędzie idealnie imituje wyraz jej twarzy w tym momencie.
There's actually a gentleman in the front row who's doing a perfect imitation of her look.
PolishPo raz kolejny deputowani dali wyraz swojego poparcia dla wprowadzenia transparencji.
Once again, Members have expressed their support for the introduction of transparency.
PolishZ tych względów, które znalazły wyraz w rezolucji, głosowałam za przyjęciem sprawozdania.
For these reasons, which were expressed in the resolution, I voted in favour.
PolishJest to w każdym razie wyraz merkantylizmu, który uważam za szkodliwy.
It is, in any event, an expression of a mercantilism that I believe to be damaging.
PolishZnaczenie tego przedsięwzięcia znalazło już swój wyraz w słowach wielu mówców.
The importance of this has already been stated by several speakers.
PolishNa zakończenie chciałbym jednak dać wyraz mojemu gniewowi z powodu postawy Niemców.
Let me close, however, by expressing my fury at Germany's attitude.
PolishProponuję, żeby w pierwotnej wersji tekstu wyraz "lęki” zastąpiony został wyrazem "obawy”.
I suggest replacing 'fears' in the original text with the word 'concerns'.
PolishMoglibyście chociaż raz dać wyraz społecznym zobowiązaniom, które postulowaliście.
For once, you could demonstrate the social responsibility that you have just been calling for.
Polish. - Proponuję, aby w ustępie 9 wyraz "kobiety” zmienić na wyraz "osoby”.
rapporteur. - I propose that the word 'women' be changed to 'individuals' in paragraph 9.
PolishIstnieje jeden sposób, aby nadać wyraz tego rodzaju normom jakościowym, jakich potrzebujemy.
This is one way to give expression to the sort of quality standards we need.
PolishOmawiane sprawozdanie stanowi wyraz kompromisu osiągniętego przez Parlament.
This House has reached a compromise in the report under discussion.
PolishAle jego działanie to po prostu wyraz sprzeciwu i obrony krajowych interesów Czech.
But what he is doing here is that he is standing up and defending the Czech national interest.
PolishPoprawka ustna sprawozdawczyni dała wyraz tym dobrym trendom w Rosji.
The rapporteur's oral amendment reflected these positive trends in Russia.
PolishDałem ponownie wyraz naszej solidarności i podkreśliłem, że wciąż stoimy u boku Japonii.
I reiterated our solidarity and told him that we would continue to stand alongside Japan.
PolishTo wyraz pragmatyzmu, którym w tym tygodniu wykazała się również Komisja Budżetowa.
This is a sign of pragmatism, which was also reconfirmed by the Committee on Budgets this week.
Polish5 miliardów euro w ciągu dwóch lat to wyraz europejskiej solidarności.
EUR 5 billion over two years are an expression of European solidarity.
PolishBył to wyraz bólu, jaki odczuwają młodzi ludzie, idealiści, którzy wiele od nas oczekują.
It was an expression of the distress felt by idealistic young people who expect a lot of us.