PL

wyrażenia {niemęskoosobowy}

volume_up
wyrażenia (też: zwroty, ekspresje)
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
Can understand and use familiar, everyday expressions and very simple sentences, which relate to the satisfying of concrete needs.
Mechanizm filtrujący zastosuje na dwóch podanych polach wyrażenia podane w dwóch polach Wyodrębnij, a następnie skonstruuje nowe pole przy użyciu wyrażenia Konstruktor.
The filtering engine will apply the expressions in the two Extract fields to the specified fields and then construct a field using the Constructor expression.
wyrażenia (też: zwroty, frazy)
Proponowane zapytania, tak jak strony w internecie, mogą zawierać niemądre, dziwne lub zaskakujące hasła bądź wyrażenia.
Just like the web, the search queries presented may include silly or strange or surprising terms and phrases.
Gdy użytkownicy wyszukują identyczne słowa lub wyrażenia, Twoja reklama tekstowa może się pojawić obok wyników wyszukiwania lub nad nimi.
Then, when people search using the words or phrases you picked, your text ads can appear alongside or above search results.
To tak jak szukasz obrazów na Sieci, wpisujesz wyrażenia, a tekst na stronie niesie wszystkie informacje o obrazie.
Like when you do a web search for images, you type in phrases, and the text on the web page is carrying a lot of information about what that picture is of.

Przykłady użycia - "wyrażenia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDlatego użyto wyłącznie wyrażenia "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”.
Therefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
PolishPragnę zacząć od wyrażenia podziwu dla wszystkich, którzy pracowali nad budżetem.
I would like to begin by stating my admiration for everyone who worked on the budget.
PolishKlienci będą też mieli możliwość wyrażenia swojej opinii o Twojej witrynie.
Customers will also have an opportunity to provide feedback about your website.
PolishDlatego zastrzegam sobie prawo do wyrażenia ostatecznej opinii w późniejszym terminie.
I therefore reserve the right to express a specific opinion at a later date.
PolishJaki jest w istocie powód do wyrażenia zgody na umowę z Turkmenistanem?
What, in fact, is the reason for agreeing to the agreement with Turkmenistan?
PolishBernard Kouchner kilkakrotnie użył wyrażenia "nasi chińscy przyjaciele”.
Bernard Kouchner has on several occasions used the expression 'our Chinese friends'.
PolishW swoim wystąpieniu użył pan wyrażenia "wspólna kultura europejska”.
Mr Preda, in your speech, you used the phrase 'a common European culture'.
PolishJeden sprawozdawca negocjuje, a 784 posłów nie ma możliwości wyrażenia swoich uwag.
One rapporteur negotiates, and 784 Members have no opportunity to contribute their opinion.
PolishW tym przypadku Komisja ma nie tylko prawo, lecz także obowiązek wyrażenia opinii.
In this case, the Commission has not only the right, but also the duty, to voice its opinion.
PolishW dokumencie możesz definiować zawarte w nim określone słowa lub wyrażenia.
You can define a particular word or phrase from within your document.
PolishPozwoli pan, że zacznę od wyrażenia mojego poparcia dla inicjatyw, o których pan wspomniał.
Let me start by saying that I support the initiatives that you mentioned.
PolishZdecydowanie pragnę, byśmy już nigdy więcej nie usłyszeli wyrażenia "płatnik, nie gracz”.
I absolutely want us to move away from ever hearing the phrase 'payer, not a player' again.
Polish(SV) W pełni zgadzam się z tym, ze każde państwo członkowskie ma prawo do wyrażenia swej opinii.
(SV) I entirely agree that every Member State has the right to have a say.
PolishWzywa narody do wyrażenia solidarności z rządem i obywatelami Kuby.
It calls on the peoples to express their solidarity with the government and people of Cuba.
PolishUnia opiera się na poszanowaniu praw wszystkich państw członkowskich do wyrażenia swojej woli.
The Union is based on respect for the right of all Member States to express their own will.
PolishMoja grupa ma do wyrażenia w tej kwestii trzy opinie.
Mr Reinfeldt, my group has three opinions to voice on this issue.
PolishWszyscy znamy znaczenie wyrażenia "republika bananowa”.
Mr President, we all know the meaning of 'banana republic'.
PolishWinston Churchill używał wyrażenia "terminologiczne niedokładności”.
Winston Churchill used the phrase 'terminological inexactitudes'.
PolishChodzi o to, że w żargonie UE istnieje tendencja do używania tego wyrażenia: "instrumenty miękkiego prawa”.
The thing is that EU jargon tends to use this expression: 'soft law instruments'.
PolishTo jest duży krok w kierunku wyrażenia uznania dla tego zawodu.
This is a major step forward in acknowledgement of this profession.