"wyrażać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyrażać" po angielsku

volume_up
wyrażać {czas. ndk}

PL wyrażać
volume_up
[wyrażam|wyrażałbym] {czasownik niedokonany}

To powiedziawszy nie zamierzam wyrażać opinii o hipotetycznym referendum.
That being said, I am not going to express an opinion on a hypothetical referendum.
Osoba piastująca ten urząd musi wyrażać poglądy kolektywu szefów państw lub rządów.
The incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
Mogą wyrażać swoje opinie, w dowolnym medium, o dowolnej porze.
They can express their opinion on any channel at any time, and they do.
Nie wszędzie obywatele mogą swobodnie się wypowiadać czy wyrażać swoje poglądy.
Not everywhere can people speak freely or make known their opinion.
Rozmawiałem już z większością pozostałych grup politycznych i wyrażają one zgodę.
I have already spoken with most of the other political groups, and they are in agreement.
Karykaturzyści, dziennikarze i obywatele powinni mieć możliwość otwartego wyrażania swoich opinii, nawet jeśli oznacza to obrażanie niektórych osób.
Cartoonists, journalists and citizens should be able to speak their minds freely even if that means insulting some people.
Jest to sposób, w jaki oświeceni ludzie komunikują się ze sobą i w jaki się wyrażają.
It is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Is it that I articulate very well?
Jest to wolność, która pozwala nam na wyrażanie problemów w oparciu o spektrum poglądów na temat sposobów ich rozwiązania.
This is the freedom which allows us to articulate these problems within a spectrum of views which is relevant to their solution.
Sprawozdanie pana Lehne we właściwy sposób odpowiada na te pytania, dlatego wyrażam swoje poparcie dla niego.
The Lehne report put forward good answers to these questions, which I can also approve.
Przedstawiciel partii MoDem nie wyrażają zaufania do Komisji Barroso II.
For these reasons, the elected representatives of the MoDem party have not put their trust in the Barroso II Commission.
Wyrażam także satysfakcję, że poprawki, które były zgłoszone przez grupę EKR nie zostały uwzględnione.
I would also like to express my satisfaction that the amendments which were put forward by the European Conservatives and Reformists Group were not accepted.
volume_up
to embody [embodied|embodied] {czas.} (idea, thought)
wyrażać (też: wyrazić)
volume_up
to intimate [intimated|intimated] {czas.} (wishes, opinion)

Przykłady użycia - "wyrażać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZostaliśmy wybrani przez ten Parlament, a więc mamy prawo wyrażać swoją opinię.
We have been elected by this Parliament, so we have the right to express our opinion.
PolishMusimy jasno wyrażać się w tej kwestii i niektórzy z państwa słusznie to podkreślili.
We must be very clear on this and several of you have rightly underlined this.
PolishOsoba piastująca ten urząd musi wyrażać poglądy kolektywu szefów państw lub rządów.
The incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
PolishCzy przedstawiciele UE będą w Libii wyrażać dezaprobatę dla obecności Roberta Mugabego?
In Libya, will EU representatives voice their disapproval of Mugabe's presence?
PolishTo powiedziawszy nie zamierzam wyrażać opinii o hipotetycznym referendum.
That being said, I am not going to express an opinion on a hypothetical referendum.
PolishMoże pan wyrażać się jaśniej, a Parlament udzieli panu wsparcia.
You can be more specific in what you say and Parliament will give you its support.
Polish. - (PT) Musimy wyrażać się jasno, gdyż z tą sprawą wiąże się wiele liczb:
in writing. - (PT) We must be clear on this as there are many numbers:
PolishNie wszędzie obywatele mogą swobodnie się wypowiadać czy wyrażać swoje poglądy.
Not everywhere can people speak freely or make known their opinion.
PolishKażdy obywatel ma, oczywiście, prawo demonstrować i swobodnie wyrażać swoje opinie.
Obviously, every citizen has a right to demonstrate and to freely express his or her opinion.
PolishJesteśmy demokratycznie wybranymi posłami do Parlamentu i mamy prawo wyrażać swoje stanowisko.
We are democratic Members of Parliament with the right to state our position.
PolishWtedy właśnie po raz pierwszy zacząłem badać sposób, w jaki poruszają się rzeczy i wyrażać ruch.
So that was how I first started to explore the way things moved, and expressed it.
PolishTworzę środowiska pozwalające ludziom wyrażać siebie. ~~~ (Śmiech)
I try to create meaningful environments for people to express themselves.
PolishUnia Europejska musi się wyrażać bardzo jasno: oskarżcie ich lub zwolnijcie.
The EU must be very clear on this: charge them or release them.
PolishNie wolno w milczeniu wyrażać zgody na jawne lekceważenie powagi tej Izby przez tego człowieka.
It is not acceptable for this man to freely trample the dignity of this House underfoot.
PolishNie będę dziękować, ani wyrażać wdzięczności pani poseł Anni Podimacie.
(EL) Mr President, I will not say thank you or express my gratitude to Anni Podimata.
PolishNa szczęście żyjemy w demokracji europejskiej, w której wszyscy możemy wyrażać nasze opinie.
Thank goodness that we live in a European democracy in which we can all express our opinions.
PolishMogą wyrażać swoje opinie, w dowolnym medium, o dowolnej porze.
They can express their opinion on any channel at any time, and they do.
PolishDlatego też musimy bardzo jasno wyrażać nasze opinie w tym względzie.
This is why we must make our opinions quite clear in this regard.
PolishNależy uznać fakt, że ludzie wierzą i mają prawo tą wiarę wyrażać.
There must be a recognition that people have faith and have the right to express that faith.
PolishProszę, czy moglibyście państwo rozpatrując tę sprawę wyrażać swoje emocje nieco mniej ekspresyjnie?.
Please could we be a little less emotional in dealing with this matter.