PL

wyrównanie {nijaki}

volume_up
1. ogólne
wyrównanie (też: ustawienie w szeregu)
Ponadto możesz dostosować wymiary i wyrównanie obiektu.
You can also adjust the dimensions and alignment of an object.
wyrównanie (też: korekcja, remediacja)
2. IT
wyrównanie
Ponadto możesz dostosować wymiary i wyrównanie obiektu.
You can also adjust the dimensions and alignment of an object.

Przykłady użycia - "wyrównanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCzy kwestia podniesiona przez komisarza ma jakiś wpływ na wyrównanie?
Will the issue raised by the Commissioner have any implications for equalisation?
PolishZaleca się wyrównanie tego stanu przed podaniem produktu Rasilez HCT.
Such conditions should be corrected before the administration of Rasilez HCT.
PolishMogę spytać go, czy będzie do miało jakikolwiek wpływ na wyrównanie?
Could I ask him whether this will have any implications for equalisation?
PolishWyrównanie dopłat w poszczególnych państwach jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.
Reducing differences in payments in different Member States is essential to achieving this objective.
PolishU pacjentów z cukrzycą typu 2. uzyskuje się lepsze wyrównanie glikemii na czczo i po posiłkach.
Fasting and postprandial glycaemic control is improved in patients with type 2 diabetes mellitus.
PolishJestem przekonany, że owo wyrównanie poziomu płatności między państwami członkowskimi jest nieuchronne.
I am convinced that the equalisation of subsidy levels between Member States is inevitable.
PolishPonadto możesz dostosować wymiary i wyrównanie obiektu.
You can also adjust the dimensions and alignment of an object.
PolishŚrodki te przeznaczone są na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do odpowiednich pracowników.
This appropriation covers the cost of weightings applied to the remuneration of relevant staff.
PolishWyrównanie szans rozwojowych to ważne zadanie.
Ensuring equal opportunities for development is an important task.
PolishGdzie tu więc szansa na wyrównanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat?
What chances, then, do rural areas have of equalising their level of development in the coming decades?
PolishFundusz to także szansa na wyrównanie dysproporcji między starymi i nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
The fund is also an opportunity to reduce the disproportion between old and new European Union Member States.
PolishWładze Irlandii Północnej zaoferowały obecnie rolnikom dwudziestopięcioprocentowe wyrównanie, co oznacza, że będą zrujnowani.
The Northern Ireland Executive has now offered the farmers 25% compensation, which will mean ruin for them.
PolishAlbumina ludzka Chlorek sodu N- acetylotryptofan Kwas kaprylowy Wodorotlenek sodu (wyrównanie pH) Woda do wstrzykiwań
Human albumin Sodium chloride N-acetyltryptophan Caprylic acid Sodium hydroxide (pH adjustment) Water for injections
PolishCzy Komisja przewiduje wyrównanie dysproporcji w produkcji mleka między starymi i nowymi krajami członkowskimi?
Does the Commission envisage an evening out of the imbalance in milk production between the old and the new Member States?
PolishLepsze wyrównanie glikemii jest związane ze zmniejszeniem stężenia insuliny w osoczu zarówno na czczo, jak i po posiłkach.
The improved glycaemic control is associated with a reduction in both fasting and postprandial plasma insulin concentrations.
PolishZaleca się wyrównanie tego stanu przed podaniem produktu Dafiro lub ścisłą obserwację pacjenta na początku leczenia.
Correction of this condition prior to administration of Dafiro or close medical supervision at the start of treatment is recommended.
PolishZaleca się wyrównanie tego stanu przed podaniem produktu Exforge lub ścisłą obserwację pacjenta na początku leczenia.
Correction of this condition prior to administration of Exforge or close medical supervision at the start of treatment is recommended.
PolishZaleca się wyrównanie tego stanu przed podaniem produktu Copalia lub ścisłą obserwację pacjenta na początku leczenia.
Correction of this condition prior to administration of Copalia or close medical supervision at the start of treatment is recommended.
PolishWyrównanie niedokrwistości u pacjenta może prowadzić do zwiększenia łaknienia oraz, w konsekwencji, do zwiększonego spożycia potasu i białka.
The correction of your anaemia may lead to increased appetite, and thus increased potassium and protein intake.
PolishWyrównanie bowiem różnic rozwojowych między poszczególnymi państwami i regionami Wspólnoty leży w interesie całej Unii.
Levelling out the differences in development between individual countries and regions of the Community is in the interests of the entire EU.

Synonimy (polski) dla "wyrównanie":

wyrównanie