PL

wyrównać {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
W interesie dobrobytu swoich obywateli i państw członkowskich Unia Europejska musi czynić próby wyrównania systemów emerytalnych.
In the interests of the welfare of its citizens and through the Member States, the European Union must try to level out pension systems.
W następnym okresie finansowym ważne będzie dalsze usiłowanie wyrównania różnic w zakresie PKB, występujących pomiędzy krajami.
It will be important in the next financial period that we continue to try to level out the differences between countries with respect to GDP.
Pomimo powagi kryzysu gospodarczego jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia celu funduszy unijnych, jakim jest wyrównanie różnic w rozwoju na obszarze Unii.
Despite the gravity of the economic crisis, the objective of the European Union funds, which is to level out the differences in development within the Union, is closer to being achieved.
wyrównać
Zredukujcie emisję dwutlenku węgla poprzez wszystkie wybory, które podejmujecie, a potem spróbujcie wyrównać straty dla pozostałej części, której nie zredukowaliście.
It means: reduce your carbon dioxide emissions with the full range of choices that you make, and then purchase or acquire offsets for the remainder that you have not completely reduced.
wyrównać (też: wyrównywać)
Ale jeśli wyrównasz talię... Wyrównaj i przetasuj i przełóż.
~~~ But if you square -- square, and shuffle, and then a cut.
wyrównać (też: wyprostować)
2. "się"
W przypadku gniewu szanse obu osób są wyrównane.
Now with anger, you've got two people on an even playing field.
Panie Komisarzu! Obiecał Pan łotewskim rolnikom, że w ramach bieżącego budżetu wyrównane zostaną płatności bezpośrednie.
I also have a question: you, Commissioner, promised Latvian farmers that direct payments would be evened out with this budget.
3. "w górę"
wyrównać (też: wyrównywać)

Przykłady użycia - "wyrównać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTakie stany należy wyrównać przed zastosowaniem preparatu Irbesartan BMS.
Such conditions should be corrected before the administration of Irbesartan BMS.
PolishTakie stany należy wyrównać przed zastosowaniem preparatu Irbesartan Krka.
Such conditions should be corrected before the administration of Irbesartan Krka.
PolishTakie stany należy wyrównać przed zastosowaniem preparatu Irbesartan Winthrop.
Such conditions should be corrected before the administration of Irbesartan Winthrop.
PolishTakie stany należy wyrównać przed zastosowaniem preparatu Aprovel.
Such conditions should be corrected before the administration of Aprovel.
PolishAby wyrównać ten deficyt, rząd w Waszyngtonie musi pożyczać każdego dnia ponad 5 miliardów dolarów.
To make up this deficit, Washington has to borrow each day more than USD 5 billion.
PolishTakie stany należy wyrównać przed zastosowaniem preparatu Karvea.
Such conditions should be corrected before the administration of Karvea.
PolishWspieranie programów pomagających wyrównać standardy infrastruktury w UE jest ważne.
It is important to support programmes that help balance the infrastructural standards within the EU.
Polishpu do Zazwyczaj stan hipoglikemii udaje się wyrównać przez natychmiastowe podanie węglowodanów.
ho Omission of a meal or unplanned, strenuous physical exercise may lead to hypoglycaemia.
PolishLekcje te pomagają wyrównać szanse i zdemokratyzować dostęp do kultury.
These lessons actually help to emancipate individuals and make access to culture more democratic.
PolishPowinniśmy jednak zachować jej wspólnotowy charakter oraz wyrównać warunki konkurencji.
At the same time, we should retain its Community nature and ensure equal conditions of competition.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia preparatem FOSAVANCE należy wyrównać hipokalcemię (patrz punkt 4. 3).
Hypocalcaemia must be corrected before initiating therapy with FOSAVANCE (see section 4.3).
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia preparatem ADROVANCE należy wyrównać hipokalcemię (patrz punkt 4. 3).
Hypocalcaemia must be corrected before initiating therapy with ADROVANCE (see section 4.3).
PolishWykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
PolishJaszczur przeleciał 12, 000 mil by wyrównać z tobą rachunki!
The Lizard travelled 1 2, 000 miles to settle accounts with you!
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia produktem Bonviva do wstrzykiwań należy koniecznie wyrównać istniejący niedobór wapnia.
Existing hypocalcaemia must be corrected before starting Bonviva injection therapy.
PolishStosowanie Nonafact może wyrównać niedobór czynnika IX.
The administration of Nonafact can compensate for this deficiency.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia produktem Bondenza do wstrzykiwań należy koniecznie wyrównać istniejący niedobór wapnia.
Existing hypocalcaemia must be corrected before starting Bondenza injection therapy.
PolishHipokalcemia Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Bonviva należy koniecznie wyrównać istniejący niedobór wapnia.
Hypocalcaemia Existing hypocalcaemia must be corrected before starting Bonviva therapy.
PolishHipokalcemia Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Bondenza należy koniecznie wyrównać istniejący niedobór wapnia.
Hypocalcaemia Existing hypocalcaemia must be corrected before starting Bondenza therapy.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia produktem INCRELEX należy wyrównać niedobory dotyczące tarczycy lub stanu odżywienia.
Thyroid and nutritional deficiencies should be corrected before initiating INCRELEX treatment.