"wyrób" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyrób" po angielsku

volume_up
wyroby {niemęskoos.}
EN
PL

wyrób {męski}

volume_up
Jednakże obszarem, w którym nadal pozostaje do wykonania pewna praca, jest montaż i stosowanie wyrobów budowlanych.
However, the area where we still have work to do is that of the installation and use of construction products.
Jeśli system rejestracji podatków i wymiana informacji będą dobrze funkcjonować, to wierzę, że przewóz przez osoby prywatne wyrobów do użytku osobistego nie spowoduje dużych szkód.
If the tax record system and the exchange of information are working well, I believe that traffic for personal use by private individuals will not cause great harm.

Przykłady użycia - "wyrób" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCzy wyrób zaopatrzony jest w system dostosowywania, żeby dostosować dawkę leku?
Is there an adjustment system in the device to adjust the dosage?
PolishWyrób ten wprowadzony został po raz drugi na rynek w 2002 rok pod nową nazwą.
The device was placed back on the market in 2002 under a new name.
PolishWyrób należy stosować z igłami do wstrzykiwaczy insulinowych firmy Becton Dickinson and Company.
This device is suitable for use with Becton Dickinson and Company’s insulin pen needles.
PolishWładze domagały się przedstawienia dowodów, że wyrób ten byłby bezpieczny w rękach chorych.
They have been asking for proof that this device would be safe in the hands of patients at large.
PolishJeżeli dany wyrób posiada znak CE, to wtedy spełnia te wymogi.
If a product has a CE mark, then it fulfils these requirements.
PolishPierwszą ważną kwestią jest konieczność wskazania, skąd, z jakiego kraju, pochodzi wyrób włókienniczy.
The first important issue is that it is necessary to indicate where, which country a textile product originates from.
PolishŻeby było jasne, pomimo ponawianych wniosków, do dziś nie udzielono żadnych wyjaśnień dlaczego ten wyrób musiał zostać wycofany.
To be clear, despite repeated requests, there has been no explanation to this day for why the product was withdrawn.
PolishAby to spełnić, producent lub importer, wprowadzając wyrób na rynek, winien być obciążony stosownym podatkiem.
In order to achieve this proposal, an appropriate tax should be imposed on the producer or importer when a product is put on the market.
PolishW chwili obecnej, aby wyrób był uznawany za pochodzący z kraju partnerskiego musi być poddany przynajmniej dwóm przekształceniom.
At the present time, for a product to be considered as originating in a partner state, the item must have undergone at least two transformations.
PolishPodmiot odpowiedzialny w tamtym okresie za dystrybucję stwierdził wtedy, że przeprowadzi dalsze badania zanim wprowadzi ten wyrób ponownie na rynek.
The then distributor indicated at the time that it would conduct further studies before placing the product on the market again.
PolishNiestety w 2005 roku i znowu bez wymiany jakiejkolwiek korespondencji, władze niemieckie nakazały ponownie wycofać ten wyrób z rynku.
Unfortunately, in 2005 - and again without any communication - the German authorities ordered the product to be withdrawn from the market once more.
PolishZgodnie z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych, obowiązek wykazania, że dany wyrób jest bezpieczny, a tym samym, że może być opatrywany znakiem CE, ciąży na zainteresowanym producencie.
According to the Medical Device Directive, safety has to be demonstrated by the manufacturer in order for him to be allowed to use the CE marking.
PolishPrzeszkodą, przed którą stoi ten producent, chcąc wprowadzić swój wyrób na rynek, jest decyzja władz niemieckich (zakaz z 2005 roku), a nie decyzja Komisji.
The obstacle which the petitioner faces in placing the product on the market is the decision of the German authorities (the 2005 prohibition) and not a decision of the Commission.