PL

wypuścić {czasownik dokonany}

volume_up
Potrzebny jest system oddychania pod ciśnieniem, skafander przeciwprzeciążeniowy cię ściska, a to pomaga ci wziąć oddech, i pomaga wypuścić powietrze.
You need a pressure breathing system with a G suit that squeezes you, that helps you to breathe in and helps you to exhale.
Wyjście jest tylko jedno: postawić ich przed sądem lub wypuścić.
There is only one way to go: try them or release them.
Tedy Piłat znowu mówił, chcąc wypuścić Jezusa.
And Pilate spake unto them again, desiring to release Jesus;
Nie wiesz, iż mam moc ukrzyżować cię i mam moc wypuścić cię?
Knowest thou not that I have power to release thee, and have power to crucify thee?

Przykłady użycia - "wypuścić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishGdy poszłam do naczelnika więzienia, powiedziałam: "Musicie ją wypuścić.
And when I walked up to the prison director, I said, "You've got to let her out.
PolishChcemy wypuścić ją do środowiska, i chcemy, by była zasilana przez słońce.
We want to put it out in the environment, and we want it to be powered by the Sun.
PolishNastępnie należy na 5 sekund wstrzymać oddech i normalnie wypuścić powietrze.
Patients should then hold their breath for 5 seconds and exhale normally.
PolishPowinniśmy wypuścić ją na pustynie ale ty musiałeś się przyczepić
We would have let her go to the desert, but you had to put on your thinking cap!
PolishIzali możesz wypuścić błyskawice, aby przyszły, i rzekłyć: Otośmy?
Canst thou send forth lightnings, that they may go, And say unto thee, Here we are?
PolishNie wiesz, iż mam moc ukrzyżować cię i mam moc wypuścić cię?
Knowest thou not that I have power to release thee, and have power to crucify thee?
PolishPozachwycałem się nią przez chwilę i stwierdziłem, że czas ją wypuścić, więc położyłem ją na ziemi.
So I marveled for a moment, and then decided it was time to release him, so I put him down.
PolishW aplikacji trzeba przechylić iPada, aby wypuścić świetliki.
And so over here you need to tilt your iPad, take the fireflies out.
PolishWyjście jest tylko jedno: postawić ich przed sądem lub wypuścić.
There is only one way to go: try them or release them.
PolishKtórzy wysłuchawszy mię, chcieli mię wypuścić dlatego, że we mnie żadnej winy godnej śmierci nie było.
who, when they had examined me, desired to set me at liberty, because there was no cause of death in me.
PolishNarrator: Paul zdobył informacje więc chcą go teraz wypuścić.
Narrator: Paul has his data, so they decide to release the animal back into the river. ~~~ PS: Don't get off!
PolishMogą też wypuścić korzenie w siebie same.
They also have the ability to put roots anywhere in the tree itself.
PolishTedy Piłat znowu mówił, chcąc wypuścić Jezusa.
And Pilate spake unto them again, desiring to release Jesus;
PolishChcielibyście to wypuścić na wolność w Internecie?
PolishPrezydent Łukaszenko nadal pilnuje społeczeństwa obywatelskiego i nie zamierza wypuścić kraju z twardego uścisku.
President Lukashenko continues to keep a watchful eye on civil society and is unwilling to release his tight grip on the country.
PolishOrganizacja terrorystyczna Hamas nie powinna używać Gilada Szalita jako karty przetargowej, lecz powinna go natychmiast wypuścić.
Gilad Shalit should not be made a bargaining chip by the terrorist organisation Hamas but should be released immediately.
PolishBo Twoje slajdy są takie cudowne, a pomysły takie wspaniałe; nie mogę cię wypuścić, zanim nie pokażesz nam reszty.
Because we just -- your slides are so gorgeous, and the ideas are so big, I can't stand to let you go down without seeing 10, 11 and 12.
PolishWiele z nich potrafi wypuścić swoją lucyferynę oraz lucyferazę do wody zupełnie jak kałamarnica lub ośmiornica wypuszczająca chmurę atramentu.
A lot of them can release their luciferin or luferase in the water just the way a squid or an octopus will release an ink cloud.
PolishJak mogłeś je wypuścić?
PolishPotrzebny jest system oddychania pod ciśnieniem, skafander przeciwprzeciążeniowy cię ściska, a to pomaga ci wziąć oddech, i pomaga wypuścić powietrze.
You need a pressure breathing system with a G suit that squeezes you, that helps you to breathe in and helps you to exhale.