PL

wypowiedzenie {nijaki}

volume_up
1. ogólne
wypowiedzenie (też: zwrot, wyrażenie, zdanie)
wypowiedzenie
wypowiedzenie (też: odrzucenie, opuszczenie)
wypowiedzenie (też: zerwanie, terminacja)
2. Językoznawstwo
wypowiedzenie

Przykłady użycia - "wypowiedzenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishOdpowiedź jest bardzo prosta - aby uniemożliwić Brytyjczykom wypowiedzenie się w tej sprawie.
The answer is very simple: to deny the British people a say on this matter.
PolishWypowiedzenie porozumienia w sprawie połowów miało być tajne; a więc było tajne do teraz.
This denunciation of a fisheries agreement is supposed to be a secret; well, it was until now.
PolishMożliwe byłoby całkowite bądź częściowe wypowiedzenie umowy.
It would be possible to terminate the Agreement as a whole or just in part.
PolishRada zostanie teraz poproszona o wypowiedzenie się na temat tego tekstu.
The Council will now be asked to pronounce on the text.
PolishJeżeli unijni politycy chcą nowego traktatu, to najpierw muszą umożliwić obywatelom wypowiedzenie się w tej sprawie w referendum.
If EU politicians want a new treaty, they must first give the people a referendum.
PolishOczywiście wiele pozostaje do zrobienia i właśnie z tego względu UE musi zdecydować się na wypowiedzenie nowotworom wojny totalnej.
Of course, much remains to be done and this is why the EU must take it upon itself to declare an all-out war on cancer.
Polish(Śmiech) Był wówczas znacznie młodszy, a mój ojciec zgodził się zrobić fałszywe dokumenty by umożliwić mu powrót i wypowiedzenie się na zebraniu.
(Laughter) He was much younger in those days, and my father agreed to make false papers to enable him to come back and speak at a meeting.
PolishTo dobrze, że sprawą zajmujemy się w sposób pozwalający zarówno jej zwolennikom jak i przeciwnikom w Parlamencie na wypowiedzenie swoich poglądów.
It is positive that this issue is being dealt with in a way that allows both supporters and opponents in Parliament to voice their opinions.
PolishSolidne środki ochronne umożliwiają uznawanie ustaleń właściwego organu drugiej strony lub wypowiedzenie umowy jeśli byłoby to wskazane.
The strong safeguard measures allow the acceptance of the findings of the other competent authorities to be suspended or the Agreement to be terminated should this become advisable.
PolishW wielu społecznościach starożytnych, m.in. w Grecji i Rzymie, sądzono, że wypowiadane przez ludzi klątwy mają wielką moc, bo wypowiedzenie czegoś nadaje mu istnienie.
In fact, many ancient societies, including the Greeks and the Romans, believed that to utter a curse verbally was so powerful, because to say the thing out loud brought it into existence.
PolishUnia Europejska i państwa członkowskie widzą teraz potrzebę otwarcia nowego etapu w stosunkach z Afryką, a drugi szczyt UE-Afryka jest dobrym momentem na wypowiedzenie tego życzenia.
The European Union and Member States now recognise the need to bring relations with Africa onto a new level, with the second EU-Africa Summit being the right moment to clearly vocalise this desire.