PL

wypowiedź {żeński}

volume_up
1. ogólne
Proszę jedną osobę, która chce poprzeć tę propozycję, o wypowiedź.
I will ask for a statement from one person who would like to support the proposal.
Taka wypowiedź jest rzecz jasna niedopuszczalna i w sposób oczywisty stanowi działanie propagandowe.
This is a statement that is of course unacceptable and obviously meant as propaganda.
Dziękuję panu za wypowiedź w imieniu Rady i wsparcie programu Komisji.
Thank you for your statement on behalf of the Council and your support for the Commission's programme.
wypowiedź
volume_up
utterance {rzecz.} (statement, remark)
Takiego rodzaju wypowiedź może być interpretowana jako zwykle naruszenie wolności prasy.
This kind of utterance can be interpreted quite simply as interference with press freedom.
Wypowiedzi językowe podlegają najczęściej fenomenowi interpretacji, natomiast architekturę rozumie się jako jasno „czytelny“ kierunek sztuki.
Linguistic utterances are mostly open to interpretation, whereas architecture sees itself as a clearly "readable" and comprehensible artistic movement.
Pani Przewodnicząca! Dystansuję się od wypowiedzi mojego kolegi, pana Konrada Szymańskiego, i w pełni solidaryzuję z wypowiedzią pana posła Piniora.
(PL) Madam President, I am distancing myself from the utterances of my fellow Member, Konrad Szymański, and associating myself fully with those of Mr Pinior.
wypowiedź (też: enuncjacja)
Ponadto oświadczenia i wypowiedzi nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych nie pozostawiają tu wątpliwości.
Moreover, the statements and pronouncements by the new US President himself leave no margin for doubt.
Autorem tej wypowiedzi jest sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Ochrony Środowiska, pan Machnik, bez wątpienia znany moim niemieckim kolegom.
This pronouncement was made by a State Secretary in the German Ministry of the Environment, Mr Machnik, who is no doubt known to my German colleagues.
Nasz Parlament jest sumieniem Europy i to sumienie nie może być zagłuszane przez wypowiedzi jakiegokolwiek ministra urzędującego w Unii Europejskiej.
Parliament is the conscience of Europe and this conscience must not be silenced by any pronouncements by any minister holding office in the European Union.
2. IT
wypowiedź
Największy ekspert ds. mammografii w USA udzielił następującej wypowiedzi dla Washington Post.
The pre-eminent mammographer in the United States issued the following quote to the Washington Post.
W sierpniu aresztowano dwóch chrześcijańskich aktywistów z Middle East Christian Association, którym zarzucono agresywne wypowiedzi w stosunku do islamu.
In August two Christian activists from the Middle East Christian Association were arrested and accused of posting aggressive anti-Islamic messages.

Przykłady użycia - "wypowiedź" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMam niewiele czasu na wypowiedź, mogę więc niestety poruszyć tylko jedną kwestię.
Given the small amount of time available, I can unfortunately only look at one point.
PolishChciałbym jedynie krótko uzupełnić moją pierwszą wypowiedź.
(DA) Mr President, I would just like briefly to add something to my first speech.
PolishDziękuję także pani komisarz za jej wypowiedź na temat klonowania zwierząt.
I would also like to thank the Commissioner for what she said about animal cloning.
PolishWypowiedź polityczna musi być chroniona, szczególnie gdy jest kontrowersyjna.
Political speech has to be protected, especially when it is controversial.
PolishZe względu na okazane olbrzymie zainteresowanie tą kwestią, podwoiliśmy czas na wypowiedź.
Because of the great interest shown in this issue, we doubled the speaking time.
PolishUważam, że jego wypowiedź jest bardzo ważna, jeśli chodzi o reformę polityki spójności.
I think that what he said is very important when we come to reform cohesion policy.
PolishRada byłam, słysząc wypowiedź wiceprzewodniczącej Reding na temat umowy o ochronie danych.
I was very pleased to hear Vice-President Reding on the data protection agreement.
PolishWypowiedź prezydenta Băsescu w sprawie paszportów także spotęgowała napięcie.
President Băsescu's announcement on passports also added to tensions.
PolishPozwolą państwo, że zakończę moją wypowiedź słowami samego Churchilla na ten temat.
Let me finish my speech by quoting Churchill himself on the subject.
PolishOddam głos pani poseł Alvarez, sprawozdawczyni, by wygłosiła czterominutową wypowiedź.
I will give the floor to Mrs Alvarez, the rapporteur, for four minutes.
PolishJeśli chce Pan mieć więcej czasu na wypowiedź, może o tym zadecydować sam Parlament.
If you want more speaking time, Parliament itself can decide on this.
PolishDlatego też posłowie, którzy uzyskali czas na wypowiedź, mogą w tym momencie od razu rozpocząć.
Therefore, those who have been granted speaking time can now begin straight away.
PolishMoja poprzednia wypowiedź wywołała niejakie zamieszanie.
Dear colleagues, what I said before may have caused some confusion.
PolishProszę jedną osobę, która chce poprzeć tę propozycję, o wypowiedź.
I will ask for a statement from one person who would like to support the proposal.
PolishDziękuję wszystkim za ich wkład w debatę, z zadowoleniem przyjmując każdą wypowiedź.
I thank everyone for their contributions to the debate, welcoming every single contribution.
PolishTakiego rodzaju wypowiedź może być interpretowana jako zwykle naruszenie wolności prasy.
This kind of utterance can be interpreted quite simply as interference with press freedom.
PolishNa początek powiem, że wypowiedź pani poseł Beňovej mija się z prawdą.
(HU) Let me begin, Mr President, by saying that what Mrs Beňová said is not true.
Polish(Przewodniczący wyłączył mikrofon, ale mówca kontynuował wypowiedź przy wyłączonym mikrofonie)
(The President cut off the speaker but the speaker continued off-microphone)
PolishPani wypowiedź była bardzo symboliczna i bogata w treść.
Thank you, Madam Vice-President, what you said was highly symbolic and rich in essence.
PolishPanu urzędującemu przewodniczącemu Rady Becseyowi dziękuję za jednoznaczną wypowiedź.
I would like to thank the President-in-Office of the Council, Mr Becsey, for his clear words.