PL

wypełniony {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
wypełniony (też: syty, pełny, pełen, nasycony)
2. "czymś"
wypełniony (też: pełen)
volume_up
stiff {przym.} [pot.] (with)

Przykłady użycia - "wypełniony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDzięki uchwytowi możemy go trzymać, gdy jest wypełniony gorącym płynem.
The handle enables you to hold it when the container is filled with hot liquid.
PolishZałóżmy, że widzicie dzbanek, który jest wypełniony gorącą wodą.
Suppose you see a teapot, and the teapot is filled with hot water.
PolishMandat założycielski euro został wypełniony ponad miarę.
(DE) Madam President, Commissioner, the euro's founding mandate has more than been fulfilled.
PolishKilka dni przez zdarzeniem teatr był wypełniony po brzegi dziećmi, które przyszły obejrzeć szkolne przedstawienia.
In the previous few days this theatre was packed with children attending various school events.
Polish. - Mam dziś bardzo wypełniony kalendarz!
Member of the Commission. - I have a busy agenda today!
PolishMówi się, że był wypełniony mrożonymi indykami - było to w Święto Dziękczynienia, transport jechał z centrum pakowania.
It was a train loaded with frozen turkeys -- they say, at Thanksgiving -- from the meatpacking district.
PolishPo drugie, stocznie mają wypełniony portfel zamówień na kilka najbliższych lat, co gwarantuje ich rentowność w tym okresie.
Secondly, the shipyards have full order books for the next few years, which will guarantee their profitability during this period.
PolishWłożyć próbki wydychanego powietrza i wypełniony kwestionariusz analiz z powrotem do pudełka i wysłać na adres wskazany przez lekarza.
Put your breath samples and the completed Analysis Request Form back into the carton and send to the address supplied by your doctor.
PolishKażdy padół będzie wypełniony, a każda góra i pagórek będzie zniżony, i miejsca krzywe wyprostują się, a ostre drogi będą gładkiemi;
Every valley shall be filled, And every mountain and hill shall be brought low; And the crooked shall become straight, And the rough ways smooth;
PolishW tym przypadku obowiązek ten nie został wypełniony, a zamiast tego Komisja odmawia podjęcia jednoznacznej decyzji - decyzji, która pomogłaby składającemu petycję.
In this case, that is not being done; instead, the Commission is refusing to make a clear decision - a decision that would help the petitioner.
PolishWygląda to następująco: cały wszechświat - nie tylko przestrzeń, ale także ja lub wy - cały wszechświat jest wypełniony czymś, co nazywamy polem Higgsa.
And the picture is that the whole universe -- and that doesn't mean just space, it means me as well, and inside you -- the whole universe is full of something called a Higgs field.
PolishFaktem jest, że pierwsza osoba, z którą rozmawiałem, to był George Abbott, wtedy 97-letni, i Abbott był wypełniony siłą życiową -- chyba tak to odbieram -- wypełniony nią.
In fact, the first person I interviewed was George Abbott, who was 97, and Abbott was filled with the life force -- I guess that's the way I think about it -- filled with it.