"wypełniać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wypełniać" po angielsku

PL

wypełniać [wypełniam|wypełniałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
Kobiety mogą wypełniać wspomnianą wcześniej rolę wyłącznie, jeżeli będą miały taką szansę.
Women can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.
Komisja osiągnęła ten cel dzięki przedstawieniu przedmiotowego planu i będzie nadal wypełniać swoje obowiązki, by zagwarantować wdrożenie planu.
The Commission has done so by presenting this plan and will continue to do so to ensure its implementation.
Podczas tych spotkań przyjmuje się zobowiązania, które faktycznie są później wypełniane.
These meetings are events where commitments are made that do actually come true.
To czas, w którym wszyscy powinniśmy wypełniać swoje obowiązki i zadania.
This is a time for all of us to fulfil our responsibilities and our commitments.
Kobiety mogą wypełniać wspomnianą wcześniej rolę wyłącznie, jeżeli będą miały taką szansę.
Women can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.
Siły Unii Europejskiej EUFOR powinny również zostać odpowiednio wyposażone, aby mogły wypełniać swoje zadania.
EUFOR must also be adequately equipped to fulfil its mandate.
Parlament Europejski wypełnia swoje długoletnie zobowiązanie, czcząc pamięć ofiar.
The European Parliament is fulfilling a longstanding obligation when it bows its head in memory of the victims.
Wypełniamy mandat, który otrzymaliśmy w imieniu państw członkowskich wobec Turcji i innych krajów kandydujących.
We are fulfilling the mandate we received for negotiating on behalf of the Member States with Turkey and with other candidate countries.
Jeżeli nie będziemy mieli dostępu do dokumentów, żadna z instytucji UE nie będzie wypełniać swojej funkcji, ani nie będzie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych obywateli.
If we are not given access to the documents, none of the EU institutions will be fulfilling its role or meeting our citizens' expectations.
W rzeczywistości istnieje ryzyko, że organizacje pozarządowe nie będą w stanie wypełniać swoich misji.
Indeed, NGOs risk no longer being able to accomplish their mission.
Gdy tylko zostanie przyjęty, omawiany program umożliwi im wypełnianie misji w sposób bardziej niezależny i skuteczny.
When adopted, the programme will enable them to accomplish their mission in a more independent and more efficient manner.
Tak zaiste mówi Pan: Jako się jedno wypełnią siedmdziesiąt lat Babilonowi, nawiedzę was, a potwierdzę wam słowa swego wybornego o przywróceniu was na to miejsce.
For thus saith Jehovah, After seventy years are accomplished for Babylon, I will visit you, and perform my good word toward you, in causing you to return to this place.
Funkcja Autouzupełnianie ułatwia wypełnianie formularzy internetowych za pomocą jednego kliknięcia.
Use the AutoFill feature to help you complete web forms with one click.
Dzięki temu pola logowania są automatycznie wypełniane przy kolejnych odwiedzinach w tych witrynach.
The browser can then automatically complete the sign-in fields for you when you next visit these websites.
Jeśli chcesz podzielić formularz na sekcje, aby ułatwić jego czytanie i wypełnianie, dodaj nagłówki sekcji.
Add section headers if you'd like to divide your form in sections to make it easier to read and complete.
3. IT
wypełniać
Dyrektorzy przedsiębiorstw nie są w nich po to, żeby całymi dniami wypełniać formularze.
Company directors are not there to fill in forms the whole day long.
The brain doesn't need to fill that in.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące któregoś z pól, nie wypełniaj go.
Fill in the search fields with the details you remember confidently.

Synonimy (polski) dla "wypełniać":

wypełniać

Przykłady użycia - "wypełniać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishIstotne jest również, aby wypełniać podjęte wcześniej decyzje i zobowiązania.
It is also important to honour the decisions and commitments made in the past.
PolishI mogą być Państwo pewni, że zawsze będziemy wypełniać to zobowiązanie.
And you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
PolishA kiedy dowiemy się, jak wypełniać luki genów, będziemy mogli złożyć całą nić DNA.
And when we learn how to close the gene gaps, then we can put a full string of DNA together.
PolishUE mogłaby wypełniać swoje zadania mając do dyspozycji 15% obecnego budżetu!
The EU could perform its tasks with 15% of the current budget!
PolishPozwoli ono EBI lepiej wypełniać swoje zadania w zakresie współpracy i pomocy rozwojowej.
It will enable the EIB better to meet its own goals regarding cooperation and development aid.
PolishNależy przyznać im realną władzę, tak, aby mogli egzekwować swoje prawa i wypełniać zobowiązania.
They must be given real powers so that they can exercise their rights and responsibilities.
PolishTo my mamy ich wolę wypełniać, a nie odwrotnie.
It is we who are supposed to be putting their will into action, not the other way around.
PolishUważam, że nowi strażnicy zewnętrznych granic muszą być w stanie idealnie wypełniać swoją rolę.
In my view, the new guardians of the external borders must actually have the capacities to perform their role.
PolishMoim zdaniem Europa powinna wypełniać swoją rolę.
In my opinion Europe must assume its own responsibilities.
PolishWszystkie kraje strefy euro powinny wypełniać zobowiązania znowelizowanego Paktu Stabilności i Wzrostu.
It is important that commitments under the revised Stability and Growth Pact are met in all euro area countries.
PolishPoprzez wpływ na proces negocjacyjny posłowie mogą należycie wypełniać mandat poselski.
Influence over the negotiating process would allow Members to discharge their mandate properly as Members of the European Parliament.
PolishZnaczy to, że zaczyna się wypełniać gorącym powietrzem.
PolishOczywiście, żeby Europol mógł wypełniać swoją rolę, państwa muszą mieć w udział w zasilaniu systemu EIS w zadowalającym stopniu.
Of course, for Europol to play its part, the Member States must contribute to the EIS satisfactorily.
PolishJedynie wtedy, gdy każdy będzie wypełniać swoje zadania, możemy osiągnąć cele i ustalić odpowiedni kurs dla przyszłego wzrostu.
Only if everyone plays their part can we achieve our objectives and set the right course for future growth.
PolishDemokratycznie wybrani przedstawiciele muszą wypełniać swoje obowiązki: reprezentować naród i znaleźć demokratyczny kompromis.
Democratically elected representatives must act as such: represent the people and find democratic compromise.
PolishZaproponowałem zwolnienie Agencji z marginesu przyjętego przez Komisję, tak by Agencja mogła wypełniać swoje rozszerzone obowiązki.
So that the Agency can meet its increased responsibilities, I suggested releasing it from the margin set by the Commission.
PolishKażde państwo członkowskie musi wziąć na siebie odpowiedzialność za kryteria kopenhaskie i wypełniać je, również w dziedzinie polityki.
Every Member State must assume its responsibility and comply with the Copenhagen criteria, including in the political domain.
PolishPodstawą omawianego odnowionego konsensusu jest założenie, by nie podejmować nowych zobowiązań, ale utrzymać istniejące i je wypełniać.
The key of this renewed consensus is not to take on new commitments but to stick to the existing commitments and respect them.
PolishKomisja jest strażnikiem traktatów i jeśli o mnie chodzi, zamierzam w sposób rygorystyczny wypełniać swoje obowiązki w tym zakresie.
The Commission is the guardian of the Treaties, and as far as I am concerned I intend to perform my duty rigorously in this respect.
PolishOkazuje się jednak, że poznając kod genetyczny i sposób przeprogramowywania gatunków możemy wypełniać luki genów w zniszczonym DNA.
But it turns out that as we learn more about gene code and how to reprogram species, we may be able to close the gene gaps in deteriorate DNA.