PL

wypadek {męski}

volume_up
wypadek (też: przypadek, katastrofa)
Przedmiot: Wypadek kolejowy w Buizingen a elektroniczny system bezpieczeństwa
Subject: Railway accident in Buizingen and electronic safety system
Wypadek na Węgrzech jest też przykładem solidarności europejskiej.
The accident in Hungary also provides an example of European solidarity.
Każdy wypadek drogowy jest rekonstruowany i objęty dochodzeniem badającym jego przyczyny.
Every road accident is reconstructed and it is investigated how such an accident could have occurred.
Niestety zdarzył się wypadek, za który pan Posselt nie odpowiada.
Unfortunately, an incident occurred for which Mr Posselt bore no responsibility.
Ten bardzo poważny wypadek dowodzi, że problem bezpieczeństwa z pewnością jeszcze nie został rozwiązany.
That extremely serious incident shows that the safety problem has certainly not yet been resolved.
Woman: You still have to report the incident.
Szanowni państwo, to nie jest wypadek przy pracy.
Ladies and gentlemen, this is no minor occurrence.
Mam nadzieję, że ustalimy dokładny przebieg wydarzeń, dzięki czemu będziemy mogli uniknąć podobnego wypadku.
We will, I hope, find out the exact trail of events so that we can avoid a similar occurrence.
W żadnym wypadku przerwa pomiędzy stosowaniem systemów transdermalnych, plastrów nie może przekraczać 7 kolejnych dni.
During the patch-free week a new Change Day may be selected by applying the first EVRA patch of the next cycle on the first occurrence of the desired day.
W 2001 roku doszło do wypadku kolejowego w Pécrot, który przypominał zeszłotygodniowy wypadek w Buzingen.
In 2001, a train crash occurred in Pécrot that was similar to last week's in Buizingen.
Nothing like a crash to end a joke.
Przedmiot: Przyczyny tragicznego wypadku kolejowego w poniedziałek 15 lutego w Buizingen
Subject: Causes of the dreadful train crash on Monday, 15 February in Buizingen

Przykłady użycia - "wypadek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTeraz musimy zadbać, byśmy byli lepiej wyposażeni na wypadek następnego kryzysu.
We must now ensure that we are better equipped next time the crisis strikes.
PolishChciałbym podkreślić dwa punkty na wypadek zawierania jakichkolwiek umów dwustronnych.
I would like to stress two points, should any bilateral agreements be concluded.
PolishPonadto musimy być przygotowani na wypadek, gdyby ten napływ skierował się ku Europie.
Moreover, if this influx makes its way towards Europe, then we must be prepared.
PolishW sytuacji, gdy ma miejsce poważny wypadek, konsekwencje ponoszą mieszkańcy wybrzeża.
When a major accident happens, those who live along the coast pay the consequences.
PolishWypadek, który zdarzył się w zeszłym roku we Włoszech pokazał możliwe tego konsekwencje.
The accident in Italy last year demonstrated the possible consequences of this.
PolishKomisja bardzo dokładnie zbadała ten wypadek, który wydarzył się w sierpniu 2007 r.
The Commission has very closely monitored this accident, which occurred in August 2007.
PolishTak więc wypadek ten nie ma nic wspólnego z konkurencją lub otwarciem sieci.
Therefore, this has nothing to do with competition or with the opening up of the network.
PolishZawsze nale y mie przy sobie zwykł strzykawk na wypadek zatrzymania lub innej awarii pompy.
Always have ordinary syringes available in case of pump interruption or failure. lp
PolishW tej części znajdziesz wiele innych cennych rad „na wszelki wypadek”.
You will find other useful advice in this section if things should go wrong.
PolishTen zastrzyk powinien pomóc, ale na wszelki wypadek dam ci jeszcze receptę.
This shot should do the trick...... but I'll give you a week's prescription just in case.
PolishMam nadzieję, że ten wypadek nie będzie miał wpływu na wynik wyborów.
I hope that this accident will not have any impact on the outcome of the elections.
PolishNiestety zdarzył się wypadek, za który pan Posselt nie odpowiada.
Unfortunately, an incident occurred for which Mr Posselt bore no responsibility.
PolishZachowamy czujność na wypadek podobnych ataków wymierzonych w przedsiębiorstwa z UE.
We will remain vigilant in case similar attacks target EU companies.
PolishPrzedmiot: Wypadek kolejowy w Buizingen a elektroniczny system bezpieczeństwa
Subject: Railway accident in Buizingen and electronic safety system
Polishwspólny system tymczasowej ochrony dla wysiedleńców, na wypadek masowego napływu,
a common system of temporary protection for displaced persons in the event of a massive inflow;
PolishJednakże wypadek w elektrowni jądrowej Fukushima wymaga skutecznej reakcji ze strony UE.
However, the accident at the Fukushima nuclear plant calls for an effective EU response.
PolishCzy powinniśmy na wszelki wypadek zniszczyć wszystkie analogiczne konstrukcje w UE?
Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?
PolishNa wypadek gdyby wystąpiły problemy ze słyszalnością lub łącznością.
Just in case there are any problems with us hearing or with communication.
PolishJeszcze sprawdzasz wszystko na wszelki wypadek, a potem otwierają ci drzwi.
You go through some additional checks, and then they open the door.
PolishNa wypadek gdyby ktoś szukał pracy w czasie recesji, to jest strona, którą trzeba odwiedzić.
In case anyone out there is looking for a job in a recession, that's the page to go to.