"wypłacić" - angielskie tłumaczenie

PL

"wypłacić" po angielsku

EN
PL

wypłacić {czasownik}

volume_up
wypłacić (też: wydawać)
W 2006 r. w funduszach znajdowały się znaczące zasoby - 3 miliardy euro zobowiązań; zdołały one wypłacić prawie 90% tej kwoty.
In 2006 they had considerable resources, EUR 3 billion in commitments, and managed to pay out just under 90% of this.

Przykłady użycia - "wypłacić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW tym roku audytorzy twierdzą, że nie należało wypłacić co najmniej 6 miliardów funtów.
This year, the auditors claim that at least GBP 6 billion should not have been paid out.
PolishPonadto prawdą jest również, że co najmniej 3 % środków w ogóle nie należało wypłacić.
In addition, it is a fact that at least 3% of the money should not have been paid out at all.
PolishTo sprawia, że coraz trudniejsze staje się ustalenie wystarczających marginesów, z których można wypłacić dotacje.
This has made it increasingly difficult to identify sufficient margins from which to draw contributions.
PolishW 2006 r. w funduszach znajdowały się znaczące zasoby - 3 miliardy euro zobowiązań; zdołały one wypłacić prawie 90% tej kwoty.
In 2006 they had considerable resources, EUR 3 billion in commitments, and managed to pay out just under 90% of this.
PolishRolnikom można wypłacić zadośćuczynienie, ale nie można przywrócić ludzkiego życia.
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, farmers can be compensated, but human life cannot be recovered.
PolishUtrzymuję, że należy ustanowić pułap w odniesieniu do poziomu rekompensaty, jaką należy wypłacić w przypadku przedterminowej spłaty pożyczki.
I maintain that there must be a ceiling on the level of compensation to be paid in the event of the early repayment of loans.
PolishCzy oczywistym krokiem nie byłoby ustalenie, czy w takim przypadku siły wyższej nie moglibyśmy jej faktycznie wypłacić z budżetu europejskiego?
Is it not the obvious step to ascertain whether, in this case of force majeure, we could actually pay that out of the European budget?
PolishSą one tym poważniejsze, jeżeli dopuszcza się założenie, że państwo powinno pomagać bankom, które nie są w stanie wypłacić depozytów swoim klientom.
The distortion is even more serious if it is also based on the assumption that the state should help banks which are not able to pay their customers.
PolishDysponowaliśmy dającą większą wolność umową o handlu, która prysła jak bańka mydlana, a teraz musimy ponownie wypłacić odszkodowanie krajom produkującym banany.
We had a freer trade agreement which has now gone 'phut', and what we now have to do is to indemnify and compensate those banana-producing countries again.
PolishJeśli wysokość takich świadczeń w kraju, w którym pracujesz, jest wyższa, to kraj ten powinien wypłacić Ci dodatek wyrównawczy pokrywający tę różnicę.
If the amount of corresponding benefits in the country where you work is higher, the country where you work should pay a supplement corresponding to the difference between both benefits.
PolishZasiłek dla bezrobotnych powinien wypłacić Ci Twój kraj pochodzenia (a więc ten, z którego zostałeś oddelegowany i który jest odpowiedzialny za Twoje zabezpieczenie społeczne).
Your unemployment benefit should be paid by your home country (the one from which you have been posted – which is responsible for your social security coverage).
PolishChciałabym porównać te liczby z innymi - z kwotą 155 miliardów dolarów, jakie City i Wall Street zamierzają wypłacić kilku tysiącom osób, które pracują w bankach.
I would like to compare these figures to other figures, to the USD 155 billion that the banks of the City and Wall Street are getting ready to pay to a few thousand people who work in the banks.
PolishJest to oczywiście niezgodne z naszym prawem, które zakłada, że aby skanować i udostępniać książkę należy uprzednio uzyskać zgodę właściciela praw i wypłacić mu należne honorarium.
This is not, of course, in accord with our law, which assumes that before scanning a book and making the scan available, it is necessary to obtain the author's consent and to pay the appropriate fee.

Synonimy (polski) dla "wypłacić":

wypłacić