PL

wypłacać [wypłacam|wypłacałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
Setki firm były zmuszone zawiesić produkcję i wypłacać pracownikom jedynie 60% wynagrodzenia.
Hundreds of companies had to cease production and pay their employees just 60% of their wages.
Musimy wypłacać pieniądze, jakie zadeklarowaliśmy.
We must pay out the money that we have promised.
W związku z tym świadczenia rodzinne będzie wypłacać również Francja, zgodnie z własnymi przepisami.
Your family benefits will therefore also be paid by France, under its own rules.

Przykłady użycia - "wypłacać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishBanknoty sprawdzone przez wykwalifikowany personel można wypłacać jedynie w kasach.
Banknotes which have been tested by trained staff can only be disbursed over the counter.
PolishW związku z tym świadczenia rodzinne będzie wypłacać również Francja, zgodnie z własnymi przepisami.
Your family benefits will therefore also be paid by France, under its own rules.
PolishSetki firm były zmuszone zawiesić produkcję i wypłacać pracownikom jedynie 60% wynagrodzenia.
Hundreds of companies had to cease production and pay their employees just 60% of their wages.
PolishNie, ma jedynie zamiar w dalszym ciągu wypłacać dopłaty wywozowe.
No, it wants to continue paying out export refunds.
PolishPrzez dwa tygodnie w obiegu będą obie waluty, przy czym resztę będzie się wypłacać tylko w euro.
There will be a two-week period when both currencies are in circulation, with change normally provided in euro.
PolishMusimy wypłacać pieniądze, jakie zadeklarowaliśmy.
PolishPomoc można wypłacać bezpośrednio organizacjom zajmującym się przedmiotową dziedziną, bez asysty państwa trzeciego.
It can be paid out directly to organisations working in the field, without the support of the third country.
PolishSprawy trzeba wyjaśnić, a odpowiedzialni za wczesne ostrzeganie powinni też wypłacać rekompensatę.
Things should therefore be set straight, and those responsible for an early warning should also be the ones who pay compensation.
PolishJest to skuteczny kompromis i ludzie nie zrozumieją, jeśli dalej będziemy wypłacać dotacje, jak robiliśmy to w przeszłości.
It is an effective compromise and people will not understand it if we continue to pay subsidies as we have in the past.
PolishJednak w określonych sytuacjach kraje UE mogą wypłacać w ten sposób mniej pieniędzy i w zamian udzielać wsparcia powiązanego z produkcją.
But under certain conditions, EU countries may give less money and instead provide support linked to production.
PolishTAK — Jeśli ubiegasz się o rentę inwalidzką, każdy z krajów, które muszą Ci ją wypłacać, może wymagać od Ciebie poddania się badaniu lekarskiemu.
YES — if you claim an invalidity pension, each country having to pay you an invalidity pension can examine you.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie przez belgijskie koleje państwowe (SNCB), że będzie stosować ten system i wypłacać zaliczki.
I welcome the announcement by the National Railway Company of Belgium (SNCB) that it will be using this system and making advance payments.
PolishTo prawda, że Komisja zgodziła się w negocjacjach na to, by wypłacać jakąś część wynagrodzenia pracownikom podczas strajku, jednak nie całość tego wynagrodzenia.
It is true that the Commission has agreed a negotiated solution that during a strike officials may be paid some of their salary, but normally not all of it.
PolishMam też nadzieję, że niedługo zajmie się Pan wraz z ministrami rolnictwa kwestią funduszu kryzysowego, który należałoby wypłacać z nadwyżki, jaka nadal jest dostępna w budżecie rolnym.
I also hope that you will soon argue the case with the agriculture ministers for an emergency fund, to be paid for from the surplus still available in the agriculture budget.

Synonimy (polski) dla "wypłacalny":

wypłacalny