"wyobrazić sobie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyobrazić sobie" po angielsku

volume_up
wyobrazić sobie {czas. zwr. dk}

PL wyobrazić sobie
volume_up
{czasownik}

wyobrazić sobie (też: fantazjować, wyobrażać sobie)
wyobrazić sobie (też: wyobrażać sobie)
volume_up
to feature {czas. przech.} [Amer.] [pot.]
wyobrazić sobie (też: wyobrażać sobie)
volume_up
to picture {czas. przech.} (form mental image of)
Trudno mi wyobrazić sobie przyszłość, w której ktoś mówi: "Och, gdzie mógłbym znaleźć zdjęcie słodkiego kotka?".
I have a hard time envisioning a future in which someone is saying, "Where, oh where, can I find a picture of a cute cat?"
Wyobraźmy sobie, nie samo słowo lecz zająca Długie uszy łapy pomagają nam wyobrazić sobie, uczucie kicania drżenia
~~~ Because think of the picture -- not the word, the picture.
wyobrazić sobie (też: przewidywać, przewidzieć, wyobrażać sobie)
volume_up
to prefigure {czas. przech.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wyobrazić sobie"

sobie zaimek

Przykłady użycia - "wyobrazić sobie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPostarajcie to sobie wyobrazić: 10 planet, jedna planeta, 10 planet, jedna planeta.
Again, you know, mental, visual, 10 planets, one planet, 10 planets, one planet.
PolishDochodzi tam do większego barbarzyństwa, a niżeli można sobie to wyobrazić.
What is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.
PolishSprowadzę to do poziomu pokoleń, ponieważ ludziom ciężko wyobrazić sobie czas.
But they lived only 18,000 years ago, and that is truly extraordinary to think about.
PolishCzy możemy sobie wyobrazić, że uznając ich za inwalidów stworzymy społeczeństwo inwalidów?
Can we contemplate treating them as invalids and creating a society of invalids?
PolishNie mogę wyobrazić sobie większego potępienia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.
I can think of no greater condemnation of European security and defence policy.
PolishTak można sobie wyobrazić istnienie dużych i małych wymiarów.
But this illustrates the fact that dimensions can be of two sorts: big and small.
PolishMógłbym wyobrazić sobie konieczność prowadzenia europejskiej zagranicznej polityki rolnej.
I could envisage the need for a European foreign agricultural policy.
PolishRomów jest 10 milionów, proszę więc sobie wyobrazić skalę problemu.
There are 10 million Roma, so you can appreciate the scale of the issue.
PolishMożna je sobie wyobrazić jako białka działające jak baterie słoneczne.
You can think of them as little proteins that are like solar cells.
PolishTutaj Parlament pokazał, że potrafi odgrywać większą rolę, niż kiedykolwiek można było sobie wyobrazić.
Here Parliament has shown that it can play a larger role than was ever imagined.
PolishNiewątpliwie wykraczają one poza wszystko, co mogłem sobie wyobrazić lub co spodziewałem się zobaczyć.
It is certainly beyond anything that I could have imagined or expected to see.
PolishCzy możecie państwo wyobrazić sobie, iż Agenda z Oslo będzie implementowana również w Afganistanie?
Can you envisage this Oslo Agenda being implemented in Afghanistan as well?
PolishTo dobrze, ponieważ żeby wprowadzić coś w życie trzeba to sobie najpierw wyobrazić.
And that's a good thing because in order to make anything a reality, you have to dream about it first.
PolishCzy naprawdę może Pani sobie wyobrazić, że Syria stoi na czele Rady Praw Człowieka ONZ?
Can you really see Syria chairing the UN Human Rights Council?
PolishTo przełamuję każdą organizacyjną barierę, którą jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
It breaks every organizational boundary we can think of.
PolishMożna sobie wyobrazić wymiar aktywności tektonicznej i wulkanicznej Marsa.
So, that gives you an idea of the tectonic events or volcanic events which have happened on that planet.
PolishNietrudno sobie wyobrazić, że takie działanie natrafia na opór.
I can understand very well that this will meet with resistance.
PolishDwa czy trzy lata temu nie potrafiliśmy sobie nawet wyobrazić, że możliwe będzie osiągnięcie takiego celu.
Two or three years ago we could not have imagined achieving such a goal.
PolishProszę sobie wyobrazić dyskusję na temat tak kontrowersyjnych kwestii, jak: Kto był ostatnim prorokiem?
Just think of a discussion focusing on contentious issues such as: Who was the last prophet?
PolishPonieważ sam jestem ojcem bardzo małych dzieci, nie potrafię sobie wyobrazić niczego potworniejszego.
As a father of very young children myself, few things could be more horrendous to think about.