PL

wyobrażać [wyobrażam|wyobrażałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
Jest to także platforma dla wielorakich usług w przyszłości, które teraz możemy sobie tylko wyobrażać.
It is also a platform for multiple services in the future that now we can only imagine.
Identyfikacja biometryczna jest pomysłem atrakcyjnym, ale nie mechanizmem wolnym od ryzyka, jak wszyscy moglibyśmy sobie wyobrażać.
Biometric identification is an attractive idea, but it is not the fail-safe mechanism we all might imagine.
Uważam, że jeszcze nie czas, by to sobie wyobrażać.
I think that we should not yet be imagining things.
wyobrażać (też: marzyć)
Wyobrażacie sobie, że patrzycie przez teleskop Hubble'a i widzicie to?
Could you image if we looked through the Hubble Telescope and we saw that?
Wyobrażam sobie, jak będzie wyglądał europejski produkt przyszłości.
I have a vision of how the European product of the future will look.
Nie wyobrażacie sobie co znaczy dla zespołu pracującego 6 lat widzieć nie marzenie ani wizję -- widzieć prawdziwy samolot.
You cannot imagine how it is for a team who has been working six years on it to show that it's not only a dream and a vision, it's a real airplane.
Nie wyobrażam sobie, jak mogliby poprowadzić organizm tak złożony jak Unia Europejska - dziś bardzo kruchy i chwiejny - w sposób dalekowzroczny i z wizją przyszłości.
I do not see how it could possibly have led such a complex entity as the European Union - itself very fragile and rickety today - with foresight and vision for the future.

Przykłady użycia - "wyobrażać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJest to także platforma dla wielorakich usług w przyszłości, które teraz możemy sobie tylko wyobrażać.
It is also a platform for multiple services in the future that now we can only imagine.
PolishSpoglądnijmy przez chwilę wstecz; kto mógł wyobrażać sobie 15 lat temu, o co dzisiaj toczy się tu gra?
To look backwards for a moment: who could have imagined 15 years ago what is at stake today?
PolishUwielbiam myśleć to co oni, wyobrażać sobie jak to było.
I love to think what they thought, what it was like.
PolishUważam, że jeszcze nie czas, by to sobie wyobrażać.
I think that we should not yet be imagining things.
PolishNie wyglądało to tak, jak sobie możemy wyobrażać.
It wasn't organized in the way we often think of it.
PolishNaszej przyszłości nie musimy sobie wyobrażać.
PolishIdentyfikacja biometryczna jest pomysłem atrakcyjnym, ale nie mechanizmem wolnym od ryzyka, jak wszyscy moglibyśmy sobie wyobrażać.
Biometric identification is an attractive idea, but it is not the fail-safe mechanism we all might imagine.
PolishZnów rysował przed rodziną i przyjaciółmi i tylko możecie wyobrażać sobie jakie uczucie było na tym parkingu.
And he drew again for the first time, in front of his family and friends -- and you can only imagine what the feeling in the parking lot was.
PolishJak możemy wyobrażać sobie pełną nowych napięć przyszłość z państwem, które uważamy za niezastąpione dla zaspokojenia naszych interesów?
How can we picture a future of new tensions with a country we recognise as indispensable as regards our own interests?
PolishEuropa również zauważyła, że włoska opozycja zaczęła bredzić i wyobrażać sobie coś, co nie ma miejsca.
(IT) Mr President, Europe, too, has noticed that the Italian opposition has become delirious, imagining things that do not exist.
PolishPotrafimy pamiętać o przeszłości, możemy myśleć o przyszłości i możemy wyobrażać sobie, jak to jest być zupełnie kimś innym, w innym miejscu.
We can remember the past, and we can think about the future, and we can imagine what it's like to be some other person in some other place.
PolishPo drugie, panie i panowie, nie powinniśmy być aż tak naiwni, by wyobrażać sobie, że obecny system uniemożliwia przekraczanie granicy przez przestępców.
Secondly, ladies and gentlemen, we cannot be so naive as to imagine that the current regime prevents criminals from crossing the border.
PolishNie chcę, żebyście zbyt długo wyobrażali sobie sam akt poczęcia, bo jeśli będziecie sobie wyobrażać samo poczęcie, przestaniecie mnie słuchać.
Now I don't want you to spend too much time imagining the conception, because if you spend all that time imagining that conception, you're not going to listen to me.
PolishWięc z badania tych genomów wymarłych ludzi, zaczynamy sobie wyobrażać jak wyglądał świat, kiedy współcześni ludzie zaczęli opuszczać Afrykę.
So from studying these genomes of extinct humans, we're beginning to arrive at a picture of what the world looked like when modern humans started coming out of Africa.
PolishKomiks to rodzaj wezwania do odpowiedzi, gdzie twórca daje ci coś do zobaczenia wewnątrz paneli, a potem każe ci wyobrażać coś sobie pomiędzy panelami.
Comics is a kind of call and response in which the artist gives you something to see within the panels, and then gives you something to imagine between the panels.
PolishA potem wyobrażać sobie, że jesteśmy zespołem Bruce'a Mate'a z Oregon State University zbliżamy się do płetwala blękitnego i oznaczamy go.
And then imagine being Bruce Mate's team from OSU, getting up close to a blue whale and fixing a tag on the blue whale that stays, an engineering challenge we've yet to really overcome.
PolishZrozumiałem, że odkrywając to, co chce się robić w przyszłości, najlepiej jest rozmawiać z ludźmi, którzy już to zrobili, zamiast wyobrażać to sobie samemu.
I've found that finding out about what I'm going to like in the future, my very best way is to talk to people who have actually done it much better than myself envisioning it.
PolishWystarcza mu kartka papieru, na której może umieszczać małe znaczki i gdy to robi, potrafi wyobrażać sobie dźwięki, które nie istniały wcześniej w tej wyjątkowej konfiguracji.
He needs just a piece of paper where he can put down little marks, and as he does that, he can imagine sounds that had not existed before in that particular combination.

Synonimy (polski) dla "wyobrażać":

wyobrażać
wyobrażać sobie