"wyniknąć" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyniknąć" po angielsku

PL wyniknąć
volume_up
{czasownik dokonany}

Pan poseł sprawozdawca przedstawia korzyści, jakie przynosi euro, jak również ryzyka i problemy, jakie mogą wyniknąć.
The rapporteur points out the advantages which the euro brings but also the risks and problems which may arise.
Celem jest tutaj zapobieżenie wszelkim naruszeniom prawa, jakie mogłyby wyniknąć z nagłego i nadmiernego rozluźnienia mechanizmów kontrolnych.
The purpose of this is to avoid any kind of illegality which might arise from a sudden and excessive reduction of controls.
Wszyscy musimy współpracować, żeby przezwyciężyć ten problem i zapobiec niepokojom społecznym i dramatom, które mogą z nich wyniknąć.
We have all got to work together to overcome this problem and prevent the civil unrest and misery that could arise from it.

Synonimy (polski) dla "wyniknąć":

wyniknąć

Przykłady użycia - "wyniknąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCoś musi z tego wyniknąć, a wtedy w 2010 r. powiemy: to z pewnością było dobre posunięcie.
Something really must come of this and then, in 2010, we will say: sure enough, that was a good move.
PolishCzy z tego może wyniknąć jakiś pozytywny efekt?
Can anything positive emerge out of all this?
Polisha jeśli nie, to jak zamierza wdrożyć ustalenia, jakie mogą wyniknąć z tego badania?
Will it present a regulation or how does it intend to implement whatever findings the survey may produce?
PolishW tym sensie niezmiernie ważna jest równowaga pomiędzy prawami konsumenta a kosztami, jakie mogą z ich obowiązywania wyniknąć dla przedsiębiorstw.
In this sense, a balance between consumer rights and the cost that these may impose on businesses is crucial.
PolishJedyne, co może wyniknąć z tego kryzysu spekulacji co do cen żywności i ropy naftowej, to ograniczony neoliberalizm, który swoje najlepsze lata ma już za sobą.
If anything is to come of this crisis of speculation in food and oil prices, it is that blinkered neoliberalism has had its day.
PolishWidzimy też, że wcześniej czy później może wyniknąć sprawa sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych i z uzasadnionych względów może być omawiana na forum MFW.
We can also see that, sooner or later, the issue of the US economic situation could be raised and could legitimately be debated within the IMF.
PolishWiemy, że nasze działania mogą skutkować, nawet niezamierzenie, bardzo różnymi rezultatami, a wręcz może z nich wyniknąć efekt przeciwny do pożądanego.
We know that our actions can lead to widely differing results, even without our intending it, and can even have the opposite effect to the one we are seeking to achieve.
PolishWiemy, że nigdy nie ma kworum podczas pilnych debat i jeśli teraz nagle podniesiemy tę sprawę, może wyniknąć problem z Regulaminem, który będziemy musieli rozstrzygnąć.
We know there is never a quorum for the urgencies and, if is suddenly to be invoked now, that may be a problem with the Rules that we will have to sort out.
PolishPrzeciwnie, wielkie idee mogą wyniknąć ze spotkania w jednym miejscu ludzi o różnych perspektywach i rozmowy na tematy, o których normalnie się nie rozmawia.
Rather, big ideas can be orchestrated, if you can simply gather people with different perspectives in a room and get them to talk about things that they don't ordinarily talk about.