"wyniki" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyniki" po angielsku

volume_up
wyniki {niemęskoos.}

PL wyniki
volume_up
{niemęskoosobowy}

Wyniki w dziedzinie rachunkowości i prognoz będą podlegać niezależnej ocenie.
Accounting and forecasting performance will be independently evaluated.
Absolutorium budżetowe 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji
2008 discharge: performance, financial management and control of agencies
EBC pragnie jeszcze poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska.
The ECB is dedicated to further improving its environmental performance by 2013.
wyniki (też: rezultaty)
volume_up
scores {l.mn.}
Ale spójrzmy na pozostałe trzy linie, dla liberałów wyniki są bardzo niskie.
For liberals, the scores are very low.
Wyniki u pacjentów otrzymujących placebo wynosiły odpowiednio 61 i 72 mm.
The scores in patients receiving placebo were 61 and 72 mm, respectively.
Ale spójrzcie, jest coś ważniejszego niż wyniki testu i oceny.
But look, there's more going on here than test scores and grades.
Raz jeszcze powtórzył, że chce generować wyniki na poziomie 25 %.
He has said that he wants to make returns of 25% once again.
Operator „related:” zwraca te same wyniki, co kliknięcie linku Podobne w ramach Podglądu w wyszukiwarce.
The "related:" operator returns the same results as clicking the Similar link within a search result's Instant Preview.
volume_up
feedback {rzecz.}

Przykłady użycia - "wyniki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWstępne wyniki wskazują, że między kandydatami jest bardzo mała różnica głosów.
Preliminary election results show a very small gap between the two contestants.
PolishJeżeli wszystkie państwa członkowskie zastosują te wymogi, to wyniki będą pomyślne.
If the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
PolishPrzedstawiono wyniki oceny skuteczności dla połączonej analizy protokołów badań.
Efficacy results are presented for the combined analysis of study protocols.
PolishAnalogiczne wyniki uzyskano w doświadczeniach na szczurach z mocznicą i zdrowych.
Analogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.
Polishżołądka, ponieważ może to wpływać na wyniki testu oddechowego z użyciem mocznika.
form of gastritits), because this might interfere with the urea breath test.
PolishWyniki badań klinicznych z udziałem pacjentów uprzednio nieleczonych i leczonych
Clinical results from studies with treatment naïve and experienced patients
PolishMamy nadzieję, że Komisja przedstawi jej wyniki najpóźniej w grudniu 2010 roku.
We hope that we will have the results from the Commission at least by December 2010.
PolishJedynie zharmonizowane i skuteczne działania przyniosą wyniki w skali całej Europy.
Only harmonised and effective action will produce results on an EU-wide scale.
PolishMa on nadzieję, że gdy wyniki jego starań staną się widoczne, plotki przycichną.
He hopes that once the results of his efforts are visible, the spreads will decrease.
PolishWyniki te pokazują skuteczność systemu IONSYS w kontrolowaniu bólu pooperacyjnego.
These results show that IONSYS has a benefit in controlling pain after an operation.
PolishWyniki gospodarcze są dobre oraz nastąpiła poprawa w obszarze prawodawstwa.
The economic results are good, and there is success in the area of legislation.
PolishWyniki są nader skromne, tak skromne jak dzisiejsza frekwencja w tej Izbie.
The results are modest, as modest as is the attendance in this Chamber tonight.
PolishNie prowadziliśmy jednak żadnych negocjacji, które przyniosłyby konkretne wyniki.
However, there was not really any negotiation in terms of specific results.
PolishZablokowanie witryny ma bezpośredni wpływ jedynie na Twoje wyniki wyszukiwania.
By blocking a site, only your own search results will be directly affected.
PolishUzyskane wyniki prowadzoną do identycznego wniosku po uwzględnieniu ośrodka 121.
These findings led to an identical conclusion when site 121 was included.
PolishWyniki badań klinicznych dotyczących profilaktyki inwazyjnych zakażeń grzybiczych.
Results from clinical studies in prophylaxis of Invasive Fungal Infections.
PolishSukces i wyniki w tym względzie osiągniemy jedynie, jeśli będziemy działali wspólnie.
In the face of these, we can only succeed and attain results if we stand together.
PolishChciałbym podziękować zwłaszcza panu dr Liese za wspaniałą pracę i wyniki.
I would like to particularly thank Dr Liese for his excellent work and results.
PolishJest tu mniejsza szansa na losowo fałszywie pozytywne i negatywne wyniki.
So they're less likely to be randomly false positives, randomly false negatives.
Polishpu Nie stwierdzono wpływu preparatu ZIMULTI na wyniki testów laboratoryjnych.
Laboratory adverse events ZIMULTI has not been shown to alter laboratory test values.