"wynikający z" - angielskie tłumaczenie

PL

"wynikający z" po angielsku

EN
PL

wynikający z {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wynikający z (też: następujący)

Przykłady użycia - "wynikający z" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishSzwecja ma obowiązek wynikający z traktatów, których nie można dowolnie interpretować.
Sweden has an obligation under the treaties and this cannot just be interpreted arbitrarily.
Polishpacjent ma duży obrzęk zmienionej chorobowo ręki lub nogi wynikający z miejscowego
if you are suffering from severe swelling of the affected arm or leg due to local fluid build-up,
PolishNa czczo, wzrost wartości AUC był mniejszy niż wynikający z proporcji dla dawek większych niż 200 mg.
In the fasting state, AUC increased less than in proportion to dose above 200 mg.
PolishNajwyższy koszt w tym przypadku to koszt dla środowiska wynikający z długich przejazdów.
The highest cost in this regard is the cost to the environment as a result of the long journeys.
PolishJest to w rzeczy samej przekaz wynikający z przedmiotowego kompromisu.
Indeed, I think this is the message sent out by this compromise.
PolishJestem pewien, że wynikający z tych uwag dialog będzie konstruktywny.
I am certain that the dialogue which ensues will be constructive.
PolishTo niezwykle istotny sygnał wynikający z dzisiejszej debaty.
This is a very important message that has come across here in this debate.
PolishW odniesieniu do Stanów Zjednoczonych skutek wynikający z roli lidera jest, moim zdaniem, bardzo wyraźny.
As regards the United States, this leadership effect has, in my opinion, been very evident.
PolishWynikający z tego, że jest to drukarka, drukarka kolorowa, która w związku z tym drukuje kolory.
There is a very important issue here, which is that because it's a printer, a color printer, it prints colors.
PolishWynikający z tego dokument nie jest jednak zbyt jasny.
The resulting document, however, is not very clear.
PolishJest to kryzys systemowy, wynikający z obecnego etapu rozwoju na jakim znalazł się kapitalizm, czyli z neoliberalizmu.
It is a systemic crisis resulting from capitalism in its current phase of development - neoliberalism.
PolishJest to obowiązek wynikający z postanowień traktatów; to również nasze podstawowe zobowiązanie wobec Parlamentu.
It is a duty that flows from the Treaties; it is also a central feature of our accountability to the Parliament.
PolishW rzeczywistości jest to wymóg prawny wynikający z zasad legalności ustanowionych przez Światową Organizację Handlu.
It is essentially a legal requirement based on the rules of legality laid down by the World Trade Organisation.
PolishBadania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję u samic wykazały spodziewany wpływ degareliksu, wynikający z jego właściwości farmakologicznych.
In female reproduction toxicity studies degarelix revealed findings expected from the pharmacological properties.
PolishWażne, aby powtórzyć, że wycofując towary podmioty gospodarcze spełniają obowiązek wynikający z prawodawstwa europejskiego.
It is very important to reiterate that by recalling goods, economic operators are complying with an obligation under European legislation.
PolishJeśli jednak będziemy prowadzić z Turcją otwarty i wynikający z zasad dialog, może on doprowadzić do lepszego zrozumienia zasad demokratycznych.
If we have an open and principled dialogue with Turkey, however, this can lead to an improved understanding of democratic rules.
PolishDla państw, które ten dokument podpisały jest to prawno-międzynarodowy obowiązek wynikający z Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów.
For the countries that signed the document, this is an international legal duty, pursuant to the Vienna Convention on the law of treaties.
PolishWszelki dodatkowy koszt wynikający z zakupu energooszczędnych opon samochodowych zostanie, jak obliczono, odzyskany w ciągu ośmiu miesięcy.
Any added cost resulting from the purchase of energy-efficient car tyres will, according to calculations, be recovered within eight months.
PolishCzęsto ofiary stają się łatwym celem ze względu na swój status mniejszości wynikający albo z ich przynależności etnicznej, albo poglądów politycznych.
Often, victims become easy targets because of their minority status, whether it is due to their ethnicity or their political views.
PolishPowinniśmy również wykorzystać odwagę i siłę w czasie, gdy podczas debaty panuje klimat rozczarowania wynikający z referendum w Irlandii.
We would also draw from this courage and strength at a time when a mood of disappointment has pervaded the debate because of the referendum in Ireland.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wynikający z"

wynikający przymiotnik
English
z przyimek
z
English
być kompatybilnym z czasownik
English
igrać z czasownik
English
odprowadzać wodę z czasownik
English
odprowadzić wodę z czasownik
English
zdzierać z czasownik
English
zrobić wiązankę z czasownik
English
zedrzeć z czasownik
English
zrobić bukiet z czasownik
English
zrezygnować z czasownik
English
robić wiązankę z czasownik
English