"wynikający" - angielskie tłumaczenie

PL

"wynikający" po angielsku

volume_up
wynikać {czas. ndk}
EN
PL

wynikający {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. "z czegoś"
wynikający (też: następujący)
volume_up
consequent {przym.} (on/upon/to sth)
Jak moglibyśmy uzasadnić wynikające z tego konsekwencje dla zatrudnienia w czasach kryzysu?
How could we justify the consequent impact on employment growth in a time of crisis?
Obecnie świat i Europę nękają trzy kryzysy: kryzys finansowy, wynikający z niego kryzys zatrudnienia i kryzys klimatyczny.
(SV) Madam President, there are three crises in the world and in Europe right now: the financial crisis, the consequent job crisis and the climate crisis.
Romowie są również w Finlandii; tam problemem jest głównie niski poziom edukacji i wynikające z tego bezrobocie.
There are Roma in Finland too; there, the problem is mainly the low standard of education and consequent unemployment.

Przykłady użycia - "wynikający" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishSzwecja ma obowiązek wynikający z traktatów, których nie można dowolnie interpretować.
Sweden has an obligation under the treaties and this cannot just be interpreted arbitrarily.
Polishpacjent ma duży obrzęk zmienionej chorobowo ręki lub nogi wynikający z miejscowego
if you are suffering from severe swelling of the affected arm or leg due to local fluid build-up,
PolishNa czczo, wzrost wartości AUC był mniejszy niż wynikający z proporcji dla dawek większych niż 200 mg.
In the fasting state, AUC increased less than in proportion to dose above 200 mg.
PolishNajwyższy koszt w tym przypadku to koszt dla środowiska wynikający z długich przejazdów.
The highest cost in this regard is the cost to the environment as a result of the long journeys.
PolishChaos komunikacyjny, wynikający ze złej pogody w grudniu 2010 roku, był tego kolejnym dowodem.
The travel chaos as a result of the bad weather in December 2010 further demonstrates this.
PolishJest to w rzeczy samej przekaz wynikający z przedmiotowego kompromisu.
Indeed, I think this is the message sent out by this compromise.
PolishJestem pewien, że wynikający z tych uwag dialog będzie konstruktywny.
I am certain that the dialogue which ensues will be constructive.
PolishTo niezwykle istotny sygnał wynikający z dzisiejszej debaty.
This is a very important message that has come across here in this debate.
Polishstwierdza się brak zrostu wynikający ze złamań patologicznych, metabolicznej choroby kości lub nowotworów;
have a non-union resulting from pathological fractures, metabolic bone disease or tumours;
PolishW odniesieniu do Stanów Zjednoczonych skutek wynikający z roli lidera jest, moim zdaniem, bardzo wyraźny.
As regards the United States, this leadership effect has, in my opinion, been very evident.
PolishWynikający z tego, że jest to drukarka, drukarka kolorowa, która w związku z tym drukuje kolory.
There is a very important issue here, which is that because it's a printer, a color printer, it prints colors.
PolishWynikający z tego dokument nie jest jednak zbyt jasny.
The resulting document, however, is not very clear.
PolishJest to kryzys systemowy, wynikający z obecnego etapu rozwoju na jakim znalazł się kapitalizm, czyli z neoliberalizmu.
It is a systemic crisis resulting from capitalism in its current phase of development - neoliberalism.
PolishJest to obowiązek wynikający z postanowień traktatów; to również nasze podstawowe zobowiązanie wobec Parlamentu.
It is a duty that flows from the Treaties; it is also a central feature of our accountability to the Parliament.
PolishWzrost ten był spowodowany głównie przez dodatni efekt bazy wynikający ze spadku światowych cen surowców rok wcześniej.
The rise mainly reflects upward base effects stemming from the drop in global commodity prices a year ago.
PolishW rzeczywistości jest to wymóg prawny wynikający z zasad legalności ustanowionych przez Światową Organizację Handlu.
It is essentially a legal requirement based on the rules of legality laid down by the World Trade Organisation.
PolishJest to reakcja na wzrastającą świadomość opinii publicznej i wynikający stąd popyt na ponowne wykorzystywanie informacji.
This comes in response to heightened public awareness and a subsequent demand for the re-use of information.
PolishBadania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję u samic wykazały spodziewany wpływ degareliksu, wynikający z jego właściwości farmakologicznych.
In female reproduction toxicity studies degarelix revealed findings expected from the pharmacological properties.
PolishWażne, aby powtórzyć, że wycofując towary podmioty gospodarcze spełniają obowiązek wynikający z prawodawstwa europejskiego.
It is very important to reiterate that by recalling goods, economic operators are complying with an obligation under European legislation.
PolishJeśli jednak będziemy prowadzić z Turcją otwarty i wynikający z zasad dialog, może on doprowadzić do lepszego zrozumienia zasad demokratycznych.
If we have an open and principled dialogue with Turkey, however, this can lead to an improved understanding of democratic rules.