PL

wymierny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wymierny (też: mierzalny, obliczalny)
Są to zalecenia konkretne, wymierne i dostosowane do najpilniejszych wyzwań każdego kraju.
They are focused, measurable and tailored to each country's most pressing challenges.
Po dożylnym podaniu biwalirudyny w ciągu kilku minut występuje wymierne działanie przeciwzakrzepowe.
Intravenous administration of bivalirudin produces measurable anticoagulation within minutes.
"To wymierne zjawisko, które wskazuje na obecność życia." które wskazuje na obecność życia."
And he said, "It's any measurable phenomenon that allows us to indicate the presence of life."
Stanowi ona dla obywateli Europy widoczny, wymierny wskaźnik solidarności.
It provides European citizens with a visible, quantifiable indicator of solidarity.
Dlatego też musimy z góry ustalić wyraźne priorytety i wymierne cele.
That is why we need clear priorities and quantifiable targets in advance.
Należy faktycznie wdrożyć w perspektywie długoterminowej wymierne ograniczenie stosowania tych produktów.
A quantifiable reduction in the use of these products must be genuinely implemented in the long term.

Przykłady użycia - "wymierny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishStanowi ona dla obywateli Europy widoczny, wymierny wskaźnik solidarności.
It provides European citizens with a visible, quantifiable indicator of solidarity.
PolishZ drugiej strony mogą mieć wymierny wpływ na rozwój państwa obłożonego sankcjami.
On the other hand, they can have a tangible impact on the development of the target state.
PolishKomisja proponuje wymierny cel walki z ubóstwem.
The Commission is proposing a quantified target for combating poverty.
PolishJest to bardzo wymierny, bardzo jakościowy wymiar polityki regionalnej w kolejnym okresie finansowania.
This represents a very material, very qualitative development of regional policy over the forthcoming financial period.
PolishTo wymierny znak naszej determinacji w zakresie niesienia realnej pomocy grupom ludności znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.
This is a tangible sign of our determination to bring real assistance to the most vulnerable.
PolishWraz z komisarzem Šefčoviciem i członkami tego Parlamentu wniósł Pan wymierny wkład w powstanie europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
You delivered a tangible contribution, along with Mr Šefčovič and Members of this House, in bringing about the European citizens' initiative.
PolishOsiągnięto wymierny postęp, ale UE musi odnosić się w taktowny sposób do pewnych aspektów historii najnowszej kraju, które są bolesne z punktu widzenia Serbów.
Tangible progress has been made, but the EU must handle tactfully certain aspects of Belgrade's recent history which weigh heavily on the Serbian people.
PolishPowoduje ona dotkliwe cierpienia i śmierć zarażonych zwierząt, a także ma wymierny szkodliwy wpływ na gospodarkę obszarów wiejskich i społeczność rolniczą.
The disease causes intense suffering and death amongst the affected animals and has a measurable negative impact on the rural economy and the farming community.
PolishWniosek ten w sposób wymierny ułatwi obywatelom krajów trzecich podróżowanie w obrębie Unii Europejskiej na podstawie wizy długoterminowej D wydanej przez państwo członkowskie.
This proposal facilitates in a tangible way travel within the European Union for third-country nationals holding long-stay D visas issued by a Member State.
PolishWiększość z nas zgadza się, że jest to wielki sukces, dla mieszkańców nowych krajów, nowych członków Unii Europejskiej to jest wymierny sukces integracji.
Most of us agree that Schengen has been a great success, and that for the people of the new countries, the new Member States of the European Union, this means the significant success of integration.
PolishDostępne w ramach zmienionego wniosku 146 milionów euro należy skierować na projekty, które będą miały szybki, wymierny i rzeczywisty wpływ na proces naprawy gospodarczej.
The funding of EUR 146 million which is available under the amended proposal must be targeted towards projects that will have a rapid, a measurable and a real impact on economic recovery.