"wymiana handlowa" - angielskie tłumaczenie

PL

"wymiana handlowa" po angielsku

PL

wymiana handlowa {żeński}

volume_up
1. Ekonomia
wymiana handlowa
volume_up
commercial exchange {rzecz.}

Przykłady użycia - "wymiana handlowa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWymiana handlowa jest zatem częścią długoterminowej reakcji na bieżący kryzys.
Trade is therefore part of the long-term response to the ongoing crisis.
PolishGwałtownie rośnie wymiana handlowa pomiędzy państwami Szóstki oraz pomiędzy UE a pozostałym światem.
Trade among the six and between the EU and the rest of the world grows rapidly.
PolishWymiana handlowa między UE a Chinami gwałtownie wzrosła od roku 2000.
Trade between the EU and China has increased dramatically since 2000.
PolishWymiana handlowa może być istotną częścią długoterminowego rozwiązania gospodarczego dla Pakistanu.
Trade can be an important part of a long-term economic solution for Pakistan.
PolishNiemniej jednak wymiana handlowa z Chinami istnieje, a nawet się rozwija.
Nevertheless, this trade is there, and it is growing.
PolishTemu celowi wspaniale może się przysłużyć wymiana handlowa.
Trade can provide an excellent contribution in this case.
PolishSprowadza nas to do aktualnej debaty: dotacje kontra sektor prywatny, kontra wymiana handlowa, itd.
And it brings us to the debate that has been going on here: aid versus private sector, aid versus trade, etc.
PolishW ciągu ostatnich lat wymiana handlowa miała kluczowe znaczenie dla europejskiego wzrostu gospodarczego.
Trade has been key to European growth over recent years.
PolishWarto również zaznaczyć, że wskazane kwoty zapewne jeszcze wzrosną, ponieważ wymiana handlowa zwiększy się.
It is also worth noting that these figures quoted will probably be even higher, because of the increased trade.
PolishTytułem przykładu, według OECD wymiana handlowa między nami jest większa niż między jakimikolwiek dwoma innymi blokami na świecie.
For example, trade between us, according to the OECD, is the largest between any two trading blocs anywhere in the world.
PolishJak Pan zapewne wie, realia na przykład w krajach Maghrebu są takie, że wymiana handlowa między nimi niemal nie istnieje.
For instance, in the Maghreb countries - as you probably know - the reality is that trade among themselves is almost insignificant.
PolishStosunki gospodarcze i wymiana handlowa między Stanami Zjednoczonymi i Europą mają oczywiście ważne znaczenie dla zatrudnienia i dla firm.
Naturally, economic and commercial trade between the United States and Europe is important for jobs and for businesses.
PolishTa wymiana handlowa ucierpiała jednak boleśnie w wyniku wprowadzenia reżimu wizowego przez poprzednią komunistyczną administrację.
However, these commercial exchanges have been hit hard by the harmful introduction of a visa scheme by the former Communist administration.
PolishW 2010 roku Unia Europejska i Japonia stanowiły około 20 % światowej gospodarki, natomiast ich dwustronna wymiana handlowa była warta 120 miliardów euro.
In 2009, the European Union and Japan accounted for approximately 20% of the world economy and in 2010, bilateral trade was worth EUR 120 billion.
PolishPomoc związana z wymianą handlową, np. EPA i pomoc na rzecz wymiany handlowej, będą stymulowały wzrost gospodarczy poprzez handel nie tylko z UE, ale także w obrębie regionów.
Trade-related assistance, such as EPAs and Aid for Trade, will stimulate growth through trade not only with the EU, but also trade within the regions.
PolishDzięki tym posunięciom nasza wymiana handlowa działa bardzo sprawnie, ale jeśli z nich zrezygnujemy, to konkurencja na rynku krajowym bez wątpienia zniknie itd.
We have upgraded transport systems and, as a result of all of this, our trade is working very well, but, if we stop it, obviously competition will be gone in the market at home, etc.
PolishMiędzy innymi chodzi w tym też o spójne podejście do kształtowania polityki i uważam, że w tej dziedzinie międzynarodowa wymiana handlowa może przyczynić się do pokoju na świecie.
Among other things, it is a matter of a coherent approach to policy making, and I think that in this area, international trade can also contribute to international peace.
PolishW ten sposób prowadząc rozmowy i negocjując, możemy znaleźć rozwiązanie problemów związanych z wymianą handlową oraz z poszanowaniem pewnych zasad, na przykład dotyczących środowiska.
Thus, by discussing and negotiating, we are managing to find solutions on issues related to trade and respect for certain principles, such as those concerning the environment.
PolishWymiana handlowa między UE a Koreą ma się podwoić w perspektywie średnioterminowej, co - jak się mówi - przyśpieszy wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i budowę dobrobytu.
The trade exchange between the EU and Korea is supposed to double in the medium term and that - so it is said - will speed up economic growth and the creation of jobs and prosperity.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wymiana handlowa"

wymiana rzeczownik
ulica handlowa rzeczownik
galeria handlowa rzeczownik
izba handlowa rzeczownik
jakość handlowa rzeczownik
wymiana poglądów rzeczownik
marża handlowa rzeczownik
flota handlowa rzeczownik
wymiana doświadczeń rzeczownik