PL

wymaganie {nijaki}

volume_up
Musimy utrzymać krytyczne podejście oraz system wymagań stosowany obecnie.
We need to maintain the critical approach and system of conditions now in place.
W Europie potrzebne są sankcje w przypadku niespełnienia tych wymagań.
We in Europe definitely need sanctions in case of violation of these requirements.
Strony konfliktu muszą zrezygnować z maksymalnych wymagań, aby zbliżyć się w stronę kompromisu, który zreorganizuje wzajemne potrzeby.
Conflict parties need to move away from maximum demands and towards a compromise that recognizes each other's needs.
Minimalne wymaganie dla odpowiedniego ośrodka szkoleniowego obejmują:
Minimum requirements for a qualified training centre are:
Minimalne wymaganie dla wykwalifikowanego instruktora:
Minimum requirements for a qualified trainer are:
Nie ma specjalnych wymagań, co do monitorowania leczenia preparatem NovoSeven.
There is no requirement for monitoring of NovoSeven therapy.
wymaganie (też: postulat, zapotrzebowanie)
Tylko zmotywowani, zrównoważeni pracownicy potrafią sprostać nakładanym wymaganiom.
Only motivated, balanced workers are in a position to meet the demands made of them.
Nie przestrzegała zasady ciągłego stawiania nowych wymagań.
It has not been following the principle of constantly making new demands.
Pani Poseł Klaß! Nie stawiamy wygórowanych wymagań, tylko zakładamy raczej, że moduły będą stopniowo rozszerzane.
Mrs Klaß, we are not making excessive demands; rather, the modules are to be expanded gradually.
wymaganie

Przykłady użycia - "wymaganie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMinimalne wymaganie dla odpowiedniego ośrodka szkoleniowego obejmują:
Minimum requirements for a qualified training centre are:
PolishMinimalne wymaganie dla wykwalifikowanego instruktora:
PolishMoim zdaniem, całkowicie nieludzkie jest wymaganie od ofiar dyskryminacji przedstawienia dowodu, że są dyskryminowane.
In my view, it is totally inhumane to require victims of discrimination to provide proof of the discrimination.
PolishWymaganie od pracowników, aby systematycznie pracowali w nadgodzinach i wprowadzanie długich tygodni pracy to niszczenie miejsc pracy.
To require workers to systematically work overtime and put in long working weeks is to destroy jobs.
PolishWymaganie potwierdzenia tożsamości drogą telefoniczną to skuteczny sposób zapobiegania nadużywaniu naszych systemów przez spamerów.
Requiring proof of identification via phone is an effective way to keep spammers from abusing our systems.
PolishAle wymaganie gdy już raz tam trafiło byliście w pełni zobowiązani poświęcić się aktualnym zadaniom i ludziom dookoła was.
But the expectation was once you moved in there your commitment was fully to the task at hand, fully to the people around you.
PolishJednak przez swoje wymaganie przyłączenia i używania systemów kanalizacyjnych, UE również dodała swoje trzy grosze do marnowania wody.
However, the EU has also contributed its two cents' worth to wasting water by requiring connection to and the use of canal systems.
PolishW rezultacie Komisja zgodziła się, by państwa członkowskie miały wolną rękę w zakresie wymaganie w niektórych przypadkach dofinansowania ze strony rodziców.
In the end, the Commission has agreed that Member States should have the freedom to require cofinancing from parents in some cases.
PolishPonadto wymaganie od nas głosowania, w sytuacji gdy grupy polityczne tego Parlamentu nie miały nawet czasu, aby tę kwestię przedyskutować, z pewnością nie jest słuszne.
But to be asked to vote on it, when the political groups in this Parliament have not even had time to discuss it, surely cannot be right.
PolishNiemniej jednak skorzystam z tej możliwości, aby przypomnieć wszystkim, że udzielanie absolutorium i wymaganie odpowiedzialności mają dla demokracji zasadnicze znaczenie.
Nevertheless, I would like to take this opportunity to remind everyone that granting discharge, exacting responsibility, is fundamental to democracy.
PolishJak dobrze pokazuje walka robotników i klas pracujących w Grecji, niedopuszczalne jest wymaganie od rządu greckiego narażania ich praw podstawowych.
As is being well shown by the struggle of the workers and working classes in Greece, it is unacceptable to require the Greek Government to put their fundamental rights at risk.
PolishJednakże na podstawie klirensu substancji czynnej nie istnieje teoretyczne uzasadnienie, aby ustalać jakiekolwiek wymaganie w zakresie dostosowywania dawki u osób starszych.
However, based on the mode of clearance of the active substance there are no theoretical reasons for any requirement for dose adjustments in the elderly.
PolishDlatego też głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Fjellnera, które zawiera wymaganie zamieszczenia obiektywnego opisu skierowanego do pacjentów na opakowaniu produktów leczniczych.
That is why I voted in favour of Mr Fjellner's report, which requires that an objective description for patients' use be included on the packaging of medicines.
PolishPrzez zobligowanie lobbystów do wpisania się do rejestru wspólnego dla wszystkich instytucji unijnych i ujawnienia w nim szczegółów ich finansowania, tekst ten spełnia to wymaganie.
By requiring lobbyists to join a public register shared by all the Community institutions and indicate in it the details of their funding, the text meets this requirement.