PL

wymóg {męski}

volume_up
1. ogólne
Komisja musi jeszcze uwzględnić wymóg dotyczący uzasadnienia.
The requirement for justification has yet to be taken into account by the Commission.
Nie jestem przekonany, że wstępne wnioski sprawozdania spełniają ten wymóg.
I am not convinced that the report's initial proposals met this requirement.
Taki wymóg jest niedorzeczny i dyskryminujący, dlatego należy mu się uważnie przyjrzeć.
Such a requirement is ridiculous and discriminatory and must be looked at closely.
2. Edukacja
wymóg
volume_up
prerequisite {rzecz.} [Amer.] (qualification)
Społeczeństwo musi zatem także zapewnić narzędzia i warunki umożliwiające kobietom podjęcie pracy, gdyż jest to wymóg zasadniczy w ich emancypacji.
Society must, then, also provide the tools and conditions to enable women to go out to work, something that is a pre-requisite for their emancipation.
To bardzo wysoko postawione zadanie i trzeba wówczas sobie powiedzieć, że warunkiem niezbędnym ustanowienia pewnych stosunków partnerskich z Rosją jest wymóg państwa prawa.
The challenge is certainly a difficult one, and we would do well to bear in mind that the principles of the rule of law are an essential prerequisite to developing a sound partnership with Russia.

Przykłady użycia - "wymóg" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishIstnieje już taki wymóg wobec banków, a więc to samo powinno odnosić się do MŚP.
This is something we already require from the banks, so the same should apply to SMEs.
PolishJest to również wymóg, na który Unia zwróciła uwagę podczas negocjacji w ramach WTO.
This, too, is a demand which was highlighted by the Union during WTO negotiations.
PolishWymóg jednomyślności w Radzie utrudnił negocjacje w przypadku niektórych kwestii.
The need for unanimity in the Council for some issues made negotiations more difficult.
PolishNie jestem przekonany, że wstępne wnioski sprawozdania spełniają ten wymóg.
I am not convinced that the report's initial proposals met this requirement.
PolishTaki wymóg jest niedorzeczny i dyskryminujący, dlatego należy mu się uważnie przyjrzeć.
Such a requirement is ridiculous and discriminatory and must be looked at closely.
PolishW odniesieniu do nich oraz do motocykli mogą istnieć różne wymogi, takie jak wymóg wieku.
There may be different requirements for tricycles and motorcycles such as age.
PolishTakie poszanowanie stanowi nieodzowny wymóg wobec każdego rządu, który nie jest dyktaturą.
Such respect is an indispensable requirement of any non-dictatorial government.
PolishNie możemy uniknąć głosowania, ponieważ taki jest wymóg, kiedy opuszcza się salę.
We cannot avoid voting because that is the requirement when you leave.
PolishW Niemczech istnieje wymóg, aby służby specjalne i policja działały odrębnie.
In Germany, there is a requirement that the secret services and the police are separated.
PolishTrendy zmian demograficznych, na przykład, są wystarczającym dowodem na ten wymóg.
Changing demographic trends, for example, provide sufficient evidence of this requirement.
PolishPrzykładowo, Stany Zjednoczone wprowadziły podobny wymóg w roku 1930.
The United States, for example, brought in a requirement of this kind in 1930.
PolishUdało nam się ustalić wymóg, by dane były publikowane w Internecie.
We have succeeded in requiring that the data must be published on the Internet.
PolishUwzględnia to również wymóg, aby ograniczenia były odpowiednie, spójne i systematyczne.
This includes the need for the restrictions to be appropriate, coherent and systematic.
PolishNałożono także wymóg zniesienia stanu wyjątkowego, bez żadnych niejasności.
A demand has also been made for the state of emergency to be lifted, with no ambiguities.
PolishNowy wymóg w odniesieniu do całkowitego nadzoru odtwarza aparat kontroli społecznej.
The new requirement for total surveillance is reproducing the apparatus of social control.
PolishWprowadzamy także wymóg wykorzystywania środków pieniężnych na określony cel.
We are also introducing a requirement that the monies should be used for a specific purpose.
PolishCieszyłabym się, gdyby zechciał nas pan poinformować, czy jest taki wymóg.
I would be pleased if you can inform us about whether that is the case.
PolishJednocześnie zawiera on wymóg przestrzegania przez nie naszych mechanizmów ochrony danych.
At the same time, it also requires them to comply with our data protection mechanisms.
PolishMobilność dla wszystkich to kluczowy wymóg przystąpienia do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Mobility for all is a key requirement in order to join the European Economic Area.
PolishOd lat stawiano wymóg, by Bułgaria czyniła większe starania w zwalczaniu przestępczości.
For years on end Bulgaria was required to make greater efforts in the fight against crime.

Synonimy (polski) dla "wymóg":

wymóg