"wykryty" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykryty" po angielsku

volume_up
wykryty {przym. m.}
PL

wykryty {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wykryty
Rozyglitazon został wykryty w mleku zwierząt eksperymentalnych.
Rosiglitazone has been detected in the milk of experimental animals.
Ten metabolit nie został wykryty w osoczu.
This metabolite has not been detected in plasma.
Został on wykryty w portugalskim regionie Sétubal i rozprzestrzenił się już na inne obszary Portugalii i Hiszpanii.
It has been detected in the Sétubal region of Portugal, and has already spread to other areas of Portugal and Spain.

Przykłady użycia - "wykryty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishRozyglitazon został wykryty w mleku zwierząt eksperymentalnych.
Rosiglitazone has been detected in the milk of experimental animals.
PolishHydroksymetabolit został wykryty w osoczu w małych stężeniach (poniżej 10 % pola pod krzywą (AUC) dla walsartanu).
A hydroxy metabolite has been identified in plasma at low concentrations (less than 10 % of the valsartan AUC).
PolishTen metabolit nie został wykryty w osoczu.
PolishZostał on wykryty w portugalskim regionie Sétubal i rozprzestrzenił się już na inne obszary Portugalii i Hiszpanii.
It has been detected in the Sétubal region of Portugal, and has already spread to other areas of Portugal and Spain.
PolishW Irlandii, dzięki inspekcjom, incydent został przynajmniej wykryty.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Madam President, Commissioner, at least this was discovered, in the Irish case, by means of inspections.
PolishPowodem mojego wystąpienia jest wykryty na początku października 2008 r. w Austrii nielegalny przewóz szczeniąt.
(DE) Mr President, the background to my speech is the illegal transportation of puppies discovered in Austria at the beginning of October 2008.
PolishLaktacja Sitaksentanu sodu został wykryty w osoczu szczurzych osesków, karmionych mlekiem matek, którym podawano sitaksentanu sodu, co wskazuje na obecność sitaksentanu sodu w mleku.
Lactation Sitaxentan sodium was detected in the plasma of breast fed pups from female rats treated with sitaxentan sodium, indicating that sitaxentan sodium was present in the breast milk.
PolishU pacjentów z rozległym zwłóknieniem płuc odsetek dawki wykryty w powietrzu wydychanym osiągał 100 %, a okres połowicznej eliminacji był taki sam jak mierzony u zdrowych ochotników.
In patients with diffuse interstitial pulmonary fibrosis, the percent of dose recovered in expired air averaged 100 % and the terminal half-life was similar to that measured in healthy volunteers.