"wykorzystać możliwość" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykorzystać możliwość" po angielsku

PL

wykorzystać możliwość {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "wykorzystać możliwość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPowinniśmy wykorzystaćmożliwość, aby ustanowić tam prawdziwe partnerstwo ludzi wolnych.
We should exploit this opportunity to establish a real partnership of the free.
PolishJednakże teraz Komisja ma możliwość wykorzystać tę dobrą robotę.
However, the EU Commission now has an opportunity to build on that good work.
PolishJednakże chciałabym wykorzystaćmożliwość, aby przedstawić dwie prośby.
However, I want to take this opportunity to make two requests.
PolishMusimy uchwycić odpowiedni moment i wykorzystać nadarzającą się możliwość.
We need to seize the moment and grasp the opportunity.
PolishTrzy spośród siedemnastu państw członkowskich, których dotyczy przegląd śródokresowy postanowiły wykorzystaćmożliwość.
Three out of seventeen Member States concerned by the mid-term review have decided to use this possibility.
PolishMusimy wykorzystaćmożliwość.
PolishMusimy wykorzystaćmożliwość.
PolishDlatego jestem przekonany, panie premierze, że chce pan jak najlepiej wykorzystać możliwość wcielenia traktatu lizbońskiego w życie.
I therefore know, Mr President, that you want to make the most of this opportunity to put the Treaty of Lisbon into practice.
PolishPowinniśmy oczywiście wykorzystać każdą możliwość zagwarantowaną przez traktat lizboński, aby nadal móc w pełni grać naszą rolę.
We shall of course make use of every possibility offered by the Treaty of Lisbon in order to continue playing our role to the full.
PolishJak mówi Komisja, państwa członkowskie mają możliwość lepiej wykorzystać istniejące instrumenty do promowania integracji Romów.
As the Commission says, there is scope for Member States to make more and better use of the existing instruments to promote the integration of the Roma.
PolishSugerowałabym trzy kluczowe kroki, które musimy podjąć, żebyśmy mogli wykorzystać możliwość oszczędzania energii w istniejących budynkach.
I would suggest three key actions that we need to see in place if we are going to realise the potential for energy saving in existing buildings.
PolishNiektórzy chcieliby wykorzystać możliwość daną przez to sprawozdanie i objąć nim szersze kwestie - na przykład, transgraniczne usługi zdrowotne.
There are some who would like to seize the opportunity given by this report, to address wider issues - for example, trans-border health services.
PolishW takim kontekście kryzysu musimy wykorzystaćmożliwość do przekształcenia i przekwalifikowania rynku pracy, aby uniknąć negatywnego wpływu na społeczeństwo.
In such a context of crisis, we must take this opportunity to convert and retrain the labour market, so as to avoid negative social impacts.
PolishJako poseł do PE reprezentujący jedno z nowych państw członkowskich także chciałbym wykorzystać możliwość wyrażenia podziękowań za okazywanie nam wspólnotowej solidarności.
As an MEP representing one of the new Member States, I would also like to take this opportunity to express our gratitude for the Community solidarity being shown towards us.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wykorzystać możliwość"

możliwość rzeczownik
wykorzystać czasownik