PL

wykorzystać {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Kapitalizm zawsze jednak próbuje wykorzystać propagandę do swoich własnych celów.
However, capitalism always tries to use propaganda to further its own aims.
Musimy wykorzystać dostępne możliwości, ponieważ czas jest tu kwestią kluczową.
We must use the opportunities available because time is of the essence.
Musimy wykorzystać ryzyko związane z kryzysem do poszukiwania nowych alternatyw.
We need to make use of the risk of crisis by looking for new alternatives.
. - (DE) Wczoraj nie mogłam wykorzystać mojego czasu wystąpienia.
. - (DE) Yesterday I was not able to make use of my speaking time.
Możemy wykorzystać w tym względzie doświadczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
We can make use of the experience of the European Court of Human Rights.
wykorzystać (też: wykorzystywać)
volume_up
to harness {czas. przech.} (resources, power)
Warto wykorzystać ten potencjał, nadać mu sens.
You need to harness it. ~~~ You need to give it meaning.
Wyzwaniem jest znalezienie metody jak wykorzystać je by były użyteczne dla ludzkości.
The challenge is to see how to harness them for human purposes.
A więc jak możemy wykorzystać tą zdolność?
So, how can we harness that power?
Można wykorzystać jeszcze inne genetyczne triki, żeby otrzymać komórki pobudzane światłem.
And there's other genetic tricks you can play in order to get light-activated cells.
Jest to niebezpieczne podejście, ponieważ mogłoby zostać wykorzystane przez eurosceptyków.
This is a dangerous approach as it could play into the hands of Eurosceptics.
Zatem od Parlamentu zależy - a jest to wyzwanie samo w sobie - czy wykorzysta tę szansę.
It is therefore up to Parliament to seize - and this is a challenge in itself - this opportunity to play its role.
wykorzystać (też: wykorzystywać)
wykorzystać (też: korzystać)
Musimy wykorzystać ryzyko związane z kryzysem do poszukiwania nowych alternatyw.
We need to make use of the risk of crisis by looking for new alternatives.
. - (DE) Wczoraj nie mogłam wykorzystać mojego czasu wystąpienia.
. - (DE) Yesterday I was not able to make use of my speaking time.
Możemy wykorzystać w tym względzie doświadczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
We can make use of the experience of the European Court of Human Rights.
wykorzystać (też: wykorzystywać)
Jeśli chcemy wykorzystać ten potencjał, musimy nakłonić sektor prywatny i duże instytucje finansowe do współpracy.
If we want to tap that potential, we need the private sector and the major financial institutions to work hand in hand.
Nasz kraj z powodzeniem uczestniczył we wspieraniu gospodarczym tych krajów i dziś możemy wykorzystać ten potencjał.
Our country successfully participated in helping the economies of these countries and now we can tap into this potential.
Mam zamiar opowiedzieć wam w jaki sposób możemy spożytkować niewykorzystane dotąd zasoby systemu opieki zdrowotnej, czyli pacjentów, lub - używając terminolgii naukowej - ludzi.
I'm going to be talking to you about how we can tap a really underutilized resource in health care, which is the patient, or, as I like to use the scientific term, people.
2. "coś"
wykorzystać (też: skorzystać)
Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by wykorzystać poczynione postępy i osiągnąć rozwiązanie na drodze sprawiedliwego kompromisu.
We must work hard to capitalize on this progress and arrive at a solution through a fair compromise.
Program partnerski firmy Axis Communications ma za zadanie pomóc partnerom handlowym w wykorzystaniu pozycji lidera, jaką Axis
Axis Communications´ Channel Partner Program is designed to help channel partners capitalize
wykorzystać (też: skorzystać)
Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by wykorzystać poczynione postępy i osiągnąć rozwiązanie na drodze sprawiedliwego kompromisu.
We must work hard to capitalize on this progress and arrive at a solution through a fair compromise.
Program partnerski firmy Axis Communications ma za zadanie pomóc partnerom handlowym w wykorzystaniu pozycji lidera, jaką Axis
Axis Communications´ Channel Partner Program is designed to help channel partners capitalize

Przykłady użycia - "wykorzystać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZe względów mikrobiologicznych produkt leczniczy należy natychmiast wykorzystać.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
PolishJeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
PolishMy sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.
We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
PolishMożna wykorzystać tylko przejrzysty i bezbarwny roztwór bez widocznych cząstek.
Only clear and colourless solutions without visible particles should be used.
PolishPan Lenarčič szczegółowo omówił narzędzia, jakie należy w tej sprawie wykorzystać.
I think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.
PolishJednak my mamy za płytką wyobraźnię, aby wykorzystać ten fakt w ciekawy sposób.
But we've kind of lacked imagination in how we could do that well or interestingly.
PolishMusimy wykorzystać szansę na dojście do kompromisu podczas prezydencji francuskiej.
We must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
PolishTrzysta miliardów dolarów można było wykorzystać na budowę dwustu tysięcy szkół.
USD three hundred billion could have been used to build two hundred thousand schools.
PolishNawet najnędzniejszy mężczyzna ma kogoś kogo może wykorzystać - kobietę lub dziecko.
Even the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.
PolishUważam, że dobrze byłoby tu wykorzystać w większym stopniu Parlament Europejski.
In this respect I think it would be good to make more use of the European Parliament.
PolishZ historii chciałbym panu przypomnieć pewien fakt, który należy wykorzystać.
I would like to remind you of a fact from history that should be useful to you.
PolishProdukt należy wykorzystać w ciągu 1 miesiąca, licząc od pierwszego otwarcia butelki.
After the first opening of the bottle, the product should be used within 1 month.
PolishMusimy wykorzystać ryzyko związane z kryzysem do poszukiwania nowych alternatyw.
We need to make use of the risk of crisis by looking for new alternatives.
PolishKapitalizm zawsze jednak próbuje wykorzystać propagandę do swoich własnych celów.
However, capitalism always tries to use propaganda to further its own aims.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast wykorzystać.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór należy natychmiast wykorzystać.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
PolishKoncepcje te można również wykorzystać w tworzeniu innych rodzajów infrastruktur.
This concept might also be used for the development of other types of infrastructures.
PolishTe nieuprawiane grunty można by także wykorzystać na potrzeby energii odnawialnej.
This abandoned land could also be used from a renewable energy perspective.
PolishTrzeba wykorzystać wspaniałomyślność do rozwiązywania kluczowych problemów.
All that great thinking needs to really get about solving pretty key problems.
PolishPytania, jakie stawiają, są ważne dla nas wszystkich: Jak wykorzystać ten czas?
And they are asking -- we should all be asking -- how do we use this time?