"wykonywać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykonywać" po angielsku

volume_up
wykonywać {czas. ndk}

PL wykonywać
volume_up
[wykonuję|wykonywałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Nie ulega wątpliwości, że aby Parlament mógł efektywnie wykonywać swoje zadania potrzebuje stosownych środków.
There is no doubt that for Parliament to perform its duties effectively, it needs the appropriate means.
Dodatkowe badania należy wykonywać okresowo w trakcie całej terapii.
Additional testing should be performed periodically during therapy.
Z tego względu należy regularnie wykonywać badanie moczu.
Regular urine analyses should be performed to monitor this event.
wykonywać (też: uprawiać, sprzedawać, handlować)
Kiedy z gracją wykonuje arabeski i plie, na dole dzieje się coś potwornego.
While she's doing these graceful arabesques and plies and what have you, something horrible's going on down here.
Pacjentka lub jej partner mogą samodzielnie wykonywać wstrzyknięcie podskórne preparatu Puregon.
The patient or their partner may carry out subcutaneous injection of Puregon.
One muszą wykonywać swoją pracę w podzieniach.
They have to carry out their work at the underground.
Państwa członkowskie muszą wykonywać swoje uprawnienia przez swe władze lotnictwa cywilnego.
The Member States must carry out their responsibilities through their civil aviation authorities.
Krótka uwaga na temat licencji na wykonywanie zawodu.
A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (
Conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (
    Europejskie ustawy ramowe ułatwiają podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek.
European framework laws shall make it easier for persons to take up and pursue activities as self-employed persons.

2. "kopie"

wykonywać (też: wykonać, zrobić, robić)
volume_up
to print off {czas.} (copies)

3. IT

Musimy go właściwie i punktualnie wykonywać.
We need to execute it properly and in timely fashion.
W Iranie, Arabii Saudyjskiej i Jemenie egzekucje wykonuje się również na osobach poniżej 18. roku życia.
Iran, Saudi Arabia and Yemen also execute young people under the age of 18.
It shall execute the budget and manage programmes.

Przykłady użycia - "wykonywać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie należy wykonywać więcej niż 3 wstrzyknięcia preparatu Firazyr w okresie 24 godzin.
No more than 3 injections of Firazyr should be administered in a 24 hour period.
PolishMam nadzieję, że zagraniczne media będą mogły wykonywać swoją pracę bez ograniczeń.
I hope that foreign media will be able to do their work without restrictions.
PolishPo odpowiednim przeszkoleniu pacjenci mogą samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia.
Patients can inject themselves once they have been trained appropriately.
PolishPo odpowiednim przeszkoleniu pacjenci mogą samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia.
Patients can inject themselves if they have been trained appropriately.
PolishJego personel musi wykonywać swoje zadania w warunkach pełnej niezależności.
Its personnel must be able to operate in conditions of total independence.
PolishU pacjentów leczonych antykoagulantami należy częściej wykonywać badania kontrolne.
Patients treated with anticoagulant should be monitored more frequently.
PolishPo odpowiednim przeszkoleniu pacjenci mogą samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia preparatu.
The patients can inject Avonex themselves if they have been trained appropriately.
PolishWstrzyknięcie należy wykonywać powoli ze względu na dużą objętość podawanego płynu (3 ml).
Injection should be given slowly due to the large volume to be administered (3 ml).
PolishWstrzyknięcie należy wykonywać na krótko przed posiłkiem lub przekąską.
The injection should be carried out shortly before or after a meal or snack.
PolishNa wszystkich wybranych obiektach możesz wykonywać następujące czynności:.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishZamiast wykonywać trzeci krok przed pierwszym powinniśmy zacząć od początku.
Instead of taking the third step before the first step, we should begin at the beginning.
PolishLekarz lub pielęgniarka udzielą informacji, jak często należy wykonywać wstrzyknięcie.
Your doctor or nurse will tell you how frequently it should be injected.
PolishWykonywać wstrzyknięcie na grzebiecie w połowie odległości pomiędzy łopatkami.
Select the implant site by locating the area of the back midway between the shoulder blades.
PolishWyjątkowo szczupłe osoby, mogą wykonywać zastrzyk jedynie w udo lub w zewnętrzną ic
If you are exceptionally thin, use only the thigh or outer surface of the arm for injection.
PolishObecnie komputery potrafią wykonywać ten krok o wiele lepiej niż ktokolwiek na świecie.
Yet, that's the one step computers can do better than any human after years of practice.
PolishSamodzielne wstrzyknięcia należy wykonywać codziennie, o tej samej porze.
You will need to give yourself an injection at the same time every day.
PolishPomaga nam lepiej wykonywać naszą pracę, i pozwala czuć się lepiej, gdy ją wykonujemy.
Helps us do our jobs better, and helps us feel better when we do them.
PolishTeraz różne okropne prace, jak zbieranie fasoli, można wykonywać przy użyciu maszyn.
And even sort of horrible things, like picking beans by hand, can now be done automatically.
PolishNie możemy wykonywać pracy za polityków i ludność danego kraju.
We cannot do the work of the politicians and the people in the country for them.
PolishCzy przewidują państwo jakieś roboty publiczne, które mogliby wykonywać bezrobotni?
Do you see any public jobs that could be given to the unemployed?