PL

wykonawca {męski}

volume_up
1. ogólne
Jeden wykonawca stoi tam, a wszyscy inni naśladują.
There is one performer standing there, and everybody follows.
Autor otrzymuje ochronę przez okres jego życia plus 70, a wykonawca tylko 50 lat od daty wykonania.
The writer gets life plus 70, but the performer gets only 50 years from the date of his performance.
Chodzi tu o nagranie dokonane przez wykonawcę, a nie przez autora.
This is about the recording by the performer, not by the writer.
wykonawca
volume_up
executor {rzecz.} [form.]
Pojawił się przemysł Cyganów; organizacje pozarządowe, takie jak Oxfam i CARE dorobiły się znacznych pieniędzy jako wykonawcy projektów.
The gypsy industry emerged; NGOs like Oxfam and CARE made big money as executors of projects.
wykonawca (też: pełnomocnik)
2. budownictwo
wykonawca
volume_up
contractor {rzecz.} (worker)
Wykonawca ma obecnie 20 dni na rozwiązanie istniejących problemów.
The contractor now has a period of 20 days in which to correct the existing problems.
Wprowadziły one kary umowne, aby wywrzeć dodatkową presję na wykonawcę.
They have introduced contractual penalties so as to put added pressure on the contractor.
Nakazała wykonawcy wdrożyć wszystkie właściwe środki naprawcze.
It has ordered the contractor to implement all of the appropriate corrective measures.

Przykłady użycia - "wykonawca" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWykonawca ma obecnie 20 dni na rozwiązanie istniejących problemów.
The contractor now has a period of 20 days in which to correct the existing problems.
PolishAutor otrzymuje ochronę przez okres jego życia plus 70, a wykonawca tylko 50 lat od daty wykonania.
The writer gets life plus 70, but the performer gets only 50 years from the date of his performance.
PolishJeden wykonawca stoi tam, a wszyscy inni naśladują.
There is one performer standing there, and everybody follows.
PolishCo się tyczy VIS, w kwietniu 2009 roku wykonawca rozpoczął serię testów systemu centralnego, aby ocenić postęp prac.
As regards VIS, in April 2009, the contractor began a series of tests on the central system in order to assess the progress made.
Polish. ~~~ Każdy wykonawca dostaje swoje własne, spersonalizowane logo Casa de Musica.
Or Philip Glass or Lou Reed or the Chemical Brothers, who all performed there, get their own Casa da Musica logo.
PolishPo 50 latach od opublikowania fonogramu, gdy producent nie udostępnia go publicznie, wykonawca może rozwiązać umowę.
Fifty years after publication of a phonogram, the performer will be able to terminate the contract if the producer is not marketing the phonogram.
PolishPo prostu wysyłamy e-maila zawierającego odpowiednie sekwencje do wykonawcy, a oto co następuje - wykonawca odczytuje je na syntezatorze DNA.
So you send an e-mail with these sequences in it to a company, and what it does -- the company pronounces them on a DNA synthesizer.
PolishNa mocy konwencji z Espoo wykonawca lub właściciel projektu musi zagwarantować właściwą dokumentację dotyczącą oddziaływania na środowisko.
As is stipulated in the Espoo Convention, the contractor or project owner must provide the appropriate documentation regarding the environmental impact.
PolishTamtego wieczora mieliśmy spotkanie z wybranym przez niego wykonawcą, który pojawił się z rysunkami platformy połowę mniejszej niż na naszych planach.
We had a meeting that evening with his contractor of choice, and the contractor showed up with the drawings of the platform about half the size that we had drawn it.
PolishPrzewidziano także, iż główny wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzeń, ale tylko jeżeli wie, że podwykonawcy zatrudniają nielegalnych imigrantów.
Also, it is stipulated that the main contractor is responsible for the payment of wages, but only if they know that the subcontractors are employing illegal immigrants.
PolishByliśmy na tym spotkaniu i ten wykonawca dosłownie powiedział: "Zamknę drzwi, ponieważ ten deweloper nie zgodzi się, żebyście wyszli bez podpisania tego."
So we were in this meeting and the contractor literally said, "I'm going to lock the door, because this developer will not agree to have you leave till you've signed off on this."
PolishJednak wygląda na to, że w lutym 2008 r. wykonawca potwierdził, że nie zamierza wykorzystywać tych chemikaliów w testach ciśnieniowych przed rozruchem rurociągu.
However, it seems that in February 2008 the contractor confirmed that it does not intend using these chemicals in the pipeline's pressure tests before it enters into service.
PolishWyłoniony przez Komisję główny wykonawca opracowania systemu SIS II przeprowadził serię testów operacyjnych systemu centralnego działającego interaktywnie z niektórymi systemami krajowymi.
The Commission's main contractor for developing SIS II has performed a series of operational tests on the central system running interactively with some national systems.
PolishPodsumowując, chciałbym podkreślić, że kontrolujemy rozwiązania i kontaktujemy się z odpowiedzialnymi stronami konwencji z Espoo, ze stronami zainteresowanymi i z wykonawcą.
In conclusion, I wish to stress that we are monitoring developments and that we are in contact with the responsible parties of the Espoo Convention, with the parties involved and with the contractor.