"wykonalny" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykonalny" po angielsku

volume_up
wykonalny {przym. m.}

PL wykonalny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

Uważam, że jest to niezły, wykonalny kompromis.
I think that this is a good, workable compromise.
Wydaje się, że kompromis jest wykonalny.
This compromise seems to be workable.
Jest to rozwiązanie efektywne i wykonalne, także będziemy je akceptować.
This is an effective and workable solution and we will vote in favour.
wykonalny (też: uruchamialny, wykonywalny)
Nie jest to nawet w pełni wykonalne, czy choćby pożądane w samej Wspólnocie Europejskiej.
This is not even fully manageable, or even desirable, within the European Community itself.
Musimy ograniczyć je do wykonalnego okresu, abyśmy tu w Parlamencie również mogli trzymać rękę na pulsie.
We should limit them to a manageable period, so that we in Parliament can also get our hand back on the tiller.
Wyspy mógłby ochronić wał nadmorski, a przecież budowa takiego wału jest całkowicie wykonalną inwestycją - tyle że nie dla ubogiego archipelagu.
A sea wall could protect the islands, and in fact, a sea wall is a perfectly manageable investment - just not for a poor island group.
wykonalny (też: przejezdny, do zrealizowania)
Należy także znaleźć wykonalne rozwiązania w zakresie rozwijania współpracy pomiędzy władzami administracyjnymi odpowiedzialnymi za rozpatrywanie wniosków o azyl.
Practicable solutions must also be found for developing cooperation between the administrative authorities responsible for examining asylum applications.
Jako sprawozdawca-cień grupy PPE-DE jestem przekonana także, że we współpracy z Radą i Komisją Europejską osiągnęliśmy dobre, kompromisowe i wykonalne porozumienie.
As the PPE-DE's shadow rapporteur, I am also confident that, together with the Council and the Commission, we have reached a good, balanced and practicable compromise.
wykonalny (też: praktyczny, rzeczywisty, realny)
volume_up
practical {przym.}
Jeżeli mamy wprowadzić system elektroniczny, musi on być wykonalny i opłacalny, zaś rolnicy muszą umieć stosować go w praktyce.
If we are going to introduce an electronic system, it has got to be practical and cost-effective, and farmers have got to be able to use it practically.
Musimy być bardzo ostrożni i dbać o to, aby rozwiązania, które sugerujemy, były wykonalne oraz abyśmy mogli zaprezentować praktyczne wyniki świadczące na ich korzyść.
We need to be very careful that what we suggest and propose is doable and we have practical results to show for it.
Musimy znaleźć wykonalne rozwiązania dla finansów publicznych rządów w Atenach, Dublinie i Lizbonie.
We need to find viable solutions for the public finances of Athens, Dublin and Lisbon.
Dla tych z nas, którzy wierzą w konkurencyjną Europę, ograniczanie budżetu UE nie jest opcją wykonalną.
Cutting the EU budget is not a viable option for those of us who believe in a competitive Europe.
Porozumienie z Radą i Komisją pozwoliło ustanowić wykonalne przepisy prawne.
The agreement with the Council and the Commission has produced a piece of viable legislation.
It is an ambitious, but feasible, plan.
Sądzę, że jest to wykonalne, a cel ten można osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie.
I think that this is feasible and can be achieved in a relatively short period of time.
Te cele ustalone dla państw członkowskich są ambitne, ale wykonalne.
These targets set for the Member States are ambitious, but feasible.
wykonalny (też: możliwy)

Synonimy (polski) dla "wykonalny":

wykonalny

Przykłady użycia - "wykonalny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOznacza to, że akt, który ma jedynie warunkowy charakter w kraju pochodzenia, nie może być uznany za wykonalny.
That is to say, if an act is merely probative in its country of origin, it cannot be considered an enforceable act.