PL

wykluczyć {czasownik}

volume_up
1. ogólne
Przed zastosowaniem preparatu Avonex lekarze powinni wykluczyć inne przyczyny objawów.
Before using Avonex, doctors need to exclude other causes for the symptoms.
Robi się wszystko, aby wykluczyć parlamenty i wstrzymać informacje.
Every effort is being made to exclude parliaments and hold back information.
Dostępne dane kliniczne są niewystarczające, aby wykluczyć ryzyko.
The available clinical data is insufficient to exclude a risk.
Więc możemy wykluczyć te zbyt nieostre lub zbyt stylizowane.
So we can also eliminate the ones that are very vague or very stylized.
Możemy więc wykluczyć też brzydkich mężczyzn lub karykatury.
So we can also eliminate the ugly ones or the caricatures.
So we can eliminate all the profiles.
wykluczyć (też: wykluczać)
Mam nadzieję, że nie będziemy musieli wykorzystać tych środków, ale nie mogę wykluczyć takiej ewentualności.
Hopefully we will not have to use these funds, but we cannot rule out this possibility.
Nie oznacza to jednak, że możemy wykluczyć ewentualne problemy z ich stosowaniem w przyszłości.
That does not mean, however, that we can rule out occasional problems in application in future.
Po pierwsze, wiemy, że tempo ożywienia będzie nierównomierne i nie możemy wykluczyć niepowodzeń.
For one thing, we know that the pace of recovery will be uneven and we cannot rule out setbacks.
Jednak teraz, kiedy wiatr się zmienił, w ciągu jednej nocy zostali z niej wykluczeni.
Now that the wind has turned, though, he has been expelled from it overnight.
Są dwa wyjścia: albo skasować euro i przywrócić zniewolonym krajom tego sowieckiego pola truskawkowego ich własne waluty, albo wykluczyć "problemowe kraje” ze strefy euro.
There are two ways out: either abolish the euro and return to the captive nations of this Strawberry Soviet their own currencies, or expel the 'problem countries' from the euro.
2. Sport
wykluczyć (też: wykluczać)
Nie można zaakceptować działań podejmowanych w celu wykluczenia dziesiątków obywateli z kandydowania w wyborach regionalnych i lokalnych.
The actions taken to disqualify dozens of citizens from standing in the regional and local elections to be held in Venezuela are unacceptable.
Otrzymałam ustną informację, że być może są plany wykluczenia takich regionów jak Walia, i mam nadzieję, że w przyszłości zostaniemy zakwalifikowani do finansowania przejściowego.
I have discovered by word of mouth that plans may be under way to disqualify regions like Wales, and I do hope that in the future, we will qualify for transitional funding.

Przykłady użycia - "wykluczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJednakże, w świetle ograniczonych danych, nie można wykluczyć rozwoju tolerancji.
However, in view of limited data, the development of tolerance cannot be excluded.
PolishPotencjalne ryzyko dla ciazy u ludzi nie jest znane, ale nie mozna go wykluczyc.
The potential for human risk in pregnancy is unknown, but cannot be excluded.
PolishNie można wykluczyć, że działanie nilotynibu nasili się w stanie stacjonarnym.
It cannot be excluded that the effect of nilotinib is greater at steady state.
PolishNie można wykluczyć porności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.
Cross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.
PolishNie można wykluczyć, że wystąpiły one w zwiazku ze stosowaniem worykonazolu.
There have been post-marketing reports of pancreatitis in paediatric patients.
PolishNie można wykluczyć oporności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.
Cross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.
PolishNie można wykluczyć ryzyka przeniesienia choroby Creutzfeldta- Jakoba (CJD).
A risk for transmission of Creutzfeld-Jacob disease (CJD) cannot be excluded.
PolishNie można wykluczyć teoretycznego ryzyka występujące rzadko nadwrażliwości na rHA.
A theoretical risk of hypersensitivity to rHA at a low frequency cannot be ruled out.
PolishNie można wykluczyć ryzyka przeniesienia choroby Creutzfelda- Jakoba (CJD).
A risk of transmission of Creutzfeld-Jacob disease (CJD) cannot be ruled out.
PolishNie można wykluczyć teoretycznego ryzyka występującej rzadko nadwrażliwości na rHA.
A theoretical risk of hypersensitivity to rHA at a low frequency cannot be ruled out.
PolishSą oni kręgosłupem UE i nie można ich wykluczyć ze wspólnej przyszłości UE.
They are the backbone of the EU and cannot be excluded from the EU's common future.
PolishNie można wykluczyć potrzeby dalszych interwencji w przypadku kryzysu ustrojowego.
The need for further interventions in the case of systemic crisis cannot be ruled out.
PolishW przypadku pacjentów z niską masą urodzeniową należy wykluczyć inne przyczyny
In patients born SGA, other medical reasons or treatments that could explain the growth
PolishZastanawiam się, czy naprawę powinniśmy teraz wykluczyć pewne kwestie z ustępu 12.
I ask myself whether we should really be ruling out certain things now in paragraph 12.
PolishNie można wykluczyć, że działanie to jest silniejsze po wielokrotnym podaniu dazatynibu.
It cannot be excluded that the effect is larger after multiple doses of dasatinib.
PolishNie można jednak wykluczyć związku przyczynowego ze stosowaniem preparatu Firazyr.
However, a causal relationship to the use of Firazyr cannot be excluded.
PolishNie można wykluczyć znaczenia tej obserwacji dla stosowania terapeutycznego u ludzi.
The relevance of this finding for the therapeutic use in patients can not be excluded.
PolishNie można jednak wykluczyć wystąpienia reakcji anafilaktycznej związanej z PEG 400.
However, the possibility of anaphylactic reaction related to PEG400 cannot be excluded.
PolishKorpus dyplomatyczny Unii Europejskiej już zdążył wykluczyć służby krajowe.
The European Union's diplomatic corps has already squeezed out the national services.
PolishNie można jednak wykluczyć miejscowego działania immunosupresyjnego w skórze.
However a local immunosuppressive effect in the skin cannot be excluded.

Synonimy (polski) dla "wykluczyć":

wykluczyć