"wykluczone" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykluczone" po angielsku

PL

wykluczone {wykrzyknik}

volume_up

Przykłady użycia - "wykluczone" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCięcia w wysokości 2% są w przypadku Trybunału Audytorów absolutnie wykluczone.
This 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
PolishMoim zdaniem szkoda jednak, że ogromne dziedziny nauki zostały wykluczone.
However, I think it is a shame that we have excluded large areas of science.
PolishNie zostało to wykluczone w obecnym projekcie sprawozdania przyjętym przez komisję.
That has not been ruled out in the current draft of the report adopted by the committee.
PolishNiechciane substancje i produkty muszą być wykluczone w sposób bezpieczny i kontrolowany.
Unwanted substances and products must be excluded in a secure and controlled manner.
Polish. - W świetle obowiązujących obecnie przepisów jest to wykluczone.
Member of the Commission. - Under the rules which we currently apply, this is ruled out.
PolishWykluczone jest również na przykład posługiwanie się energetyką jako bronią polityczną.
This also precludes using energy as a political weapon, for example.
PolishW obecnej sytuacji te Komisje zostały praktycznie wykluczone z procesu decyzyjnego.
As it is, they have been practically excluded from the decision.
PolishZawsze gdy rozmawiamy o faktach pewne opinie powinny być wykluczone.
Whenever we are talking about facts certain opinions must be excluded.
PolishAbsolutnie wykluczone jest działanie polegające na narzucaniu określonych rozwiązań czy paternalizm.
There is absolutely no question of acting through imposition and paternalism.
PolishNiestety, sport i turystyka zostały wykluczone i jestem zdania, że ten stan rzeczy wymaga naprawy.
Unfortunately, sport and tourism were excluded and I believe this should be corrected.
PolishZ umowy tej są jednak wykluczone osoby podróżujące służbowo oraz w celach zarobkowych.
This agreement however, specifically excludes those who travel for work and remuneration purposes.
PolishDokonywanie rozróżnienia jest wykluczone w mniemaniu naszej grupy.
Making a distinction is out of the question in the eyes of our group.
PolishZwiększone ryzyko nie może być wykluczone dla innych leków przeciwpsychotycznych ani innych populacji.
An increased risk cannot be excluded for other antipsychotics or other patient populations.
PolishPodejście "równania do dołu” jest zatem wyraźnie wykluczone.
A 'race to the bottom' approach is therefore clearly excluded.
PolishDopóki to nie zostanie wykluczone należy założyć, że każda kobieta, u której nie wystąpił okres jest w ciąży.
Any woman who has missed a period should be assumed to be pregnant until proven otherwise.
PolishW pewnym sensie są one zatem wykluczone z naszej współpracy i z naszego wkładu, co nie jest słuszne.
In a sense, they are, therefore excluded from our cooperation and our contribution, which is not fair.
PolishNie jest wykluczone również, że z tej pomocy korzysta Hamas.
It is also possible that Hamas is profiting from this aid.
PolishNiemniej jednak, absolutnie wykluczone jest, żeby cele te stanowiły pretekst do osłabienia rolnictwa w UE.
Nevertheless, these objectives absolutely must not be a pretext for weakening agriculture in the EU.
PolishW razie przerwania terapii produktem Ventavis podawanym w inhalacji nie jest wykluczone ryzyko nawrotu choroby.
In case of interruption of Ventavis therapy, the risk of rebound effect is not formally excluded.
PolishMniejsze państwa członkowskie niepokoiły się również, że zostałyby wykluczone z rynku handlu elektronicznego.
The smaller Member States were also worried that they would be excluded from the e-commerce market.