"wykazano" - angielskie tłumaczenie


Bezokolicznik czasownika wykazano: wykazać
PL

"wykazano" po angielsku

volume_up
wykazać {czas. dk}

PL wykazać
volume_up
{czasownik dokonany}

wykazać (też: zademonstrować, okazać)
Czy Komisja może wykazać, czy liberalizacja miała wpływ na bezpieczeństwo?
Can the Commission demonstrate whether liberalisation has affected safety?
Tym niemniej musimy wykazać solidarność, jednak musi być ona dobrowolna.
Nevertheless, we need to demonstrate solidarity, although this solidarity must be voluntary.
Każdy jednakże musi wykazać się poczuciem odpowiedzialności.
Each, however, must demonstrate their sense of responsibility.
Jeśli Europa nie wykazuje odwagi dzisiaj, to kiedy będzie musiała ją wykazać?
If Europe does not show courage today, when will it have to show courage?
Dlatego Komisja musi wykazać się większą elastycznością.
It is therefore necessary for the Commission to show greater flexibility.
Wszyscy musimy w równym stopniu wykazać się opanowaniem i dojrzałością.
We must all show the same composure, seriousness of purpose and maturity.
volume_up
to exhibit {czas. przech.} (skill, dexterity)
Mo liwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpo rednich i po rednich agonistów dopaminy, poniewa wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopamin.
As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Możliwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy, ponieważ wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopaminą.
As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Antagonistyczne właściwości arypiprazolu wykazano na zwierzęcym modelu hiperaktywności dopaminergicznej, a właściwości agonistyczne na zwierzęcym
Aripiprazole exhibited antagonist properties in animal models of dopaminergic hyperactivity and agonist properties in animal models of dopaminergic hypoactivity.

Przykłady użycia - "wykazano" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW badaniach mutagenności interferonu alfa- 2b nie wykazano takiego działania. op
Mutagenicity studies with interferon alfa-2b revealed no adverse events. i dic
PolishPojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.
Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.
PolishNie wykazano oznak kumulacji testosteronu podczas leczenia trwającego 52 tygodnie.
There was no evidence of accumulation of testosterone over 52 weeks of treatment.
Polishwykazano, ż olanzapina był Laktacja: w badaniu z udział zdrowych kobiet karmią
In a study in lactating, healthy women, olanzapine was excreted in breast milk.
PolishU pacjentów w podeszłym wieku wykazano wzrost ekspozycji systemowej na ikatybant.
Elderly patients have been shown to have increased systemic exposure to icatibant.
PolishPojawienie się odporności wykazano po 2 tygodniach od pierwszego szczepienia.
Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.
PolishWykazano działanie grzybobójcze kaspofunginy na drożdżaki z rodzaju Candida.
Fungicidal activity with caspofungin has been demonstrated against Candida yeasts.
PolishLaktacja W badaniach na zwierzętach wykazano, że tenofowir przenika do mleka.
Lactation In animal studies it has been shown that tenofovir is excreted into milk.
PolishW bulimii nie wykazano długotrwałej skuteczności leczenia (powyżej 3 miesięcy).
Long-term efficacy (more than 3 months) has not been demonstrated in bulimia nervosa.
PolishStabilność chemiczną i fizyczną wykazano w temperaturze 2°C – 8°C przez 28 dni.
Chemical and physical in-use stability has been demonstrated for 28 days at 2ºC – 8ºC.
PolishW badaniach na szczurach wykazano, że pegfilgrastym może przenikać przez łożysko.
In rat studies, it was shown that pegfilgrastim may cross the placenta. in
PolishWykazano trwałość fizyczną i chemiczną w temperaturze 30ºC przez 24 godzin.
Chemical and physical in-use stability has been demonstrated for 24 hours at 30°C.
PolishDziałanie przeciwnowotworowe leku wykazano głównie u pacjentów z nerwiakiem płodowym.
Antitumour activity was demonstrated primarily in patients with neuroblastoma.
PolishDo tej pory nie wykazano, że stosowanie leku Baraclude w czasie ciąży jest bezpieczne.
It has not been demonstrated that Baraclude is safe to use during human pregnancy.
PolishW badaniach na zwierzętach wykazano przenikanie przeciwciał IgG anty- OP- 1 do mleka.
In animal studies, excretion of IgG class anti-OP-1 antibodies into milk was shown.
Polishdo W badaniach mutagenności interferonu alfa- 2b nie wykazano takiego działania.
Mutagenicity studies with interferon alfa-2b revealed no adverse events.
PolishWykazano, że lek Extavia ogranicza liczbę ataków i zmniejsza ich nasilenie.
Extavia has been shown to cut down the number of attacks and make them less severe.
PolishDo tej pory nie wykazano, że stosowanie leku Baraclude w czasie ciąży jest bezpiecznie.
It has not been demonstrated that Baraclude is safe to use during human pregnancy.
PolishNie wykazano jeszcze żadnego związku między modyfikacją genetyczną a większymi zbiorami.
No link has yet been demonstrated between genetic modification and higher yields.
PolishWykazano stabilność fizykochemiczną produktu do użycia przez 60 dni w temperaturze 37°C.
Chemical and physical in use stability has been demonstrated for 60 days at 37°C.