"wykładnia" - angielskie tłumaczenie

PL

"wykładnia" po angielsku

PL

wykładnia {żeński}

volume_up
1. wzniosły
Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE) (głosowanie)
Application and interpretation of the Rules of Procedure (amendment of Rule 201) (vote)
Wykładnia przyjęta przez organy wymiaru sprawiedliwości narusza przyjęte zobowiązania.
The interpretation provided by the judicial authorities violates the commitments undertaken.
Cała wykładnia została Państwu przedstawiona do wglądu.
The whole interpretation has been made available for your inspection.
wykładnia (też: doprecyzowanie)
Po drugie, zgodnie z wykładnią Trybunału, państwa członkowskie nie mogą wprowadzać minimalnych standardów w sprawach innych niż wymienione w dyrektywie 96 o delegowaniu pracowników.
Secondly, pursuant to the Court's explanations, Member States may not introduce minimum standards in areas other than those mentioned in Directive 96/71/EC on the posting of workers.

Przykłady użycia - "wykładnia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMoja wykładnia jest jednoznaczna - nasze uprawnienia uległy rozszerzeniu.
I cannot interpret the latter any other way than that our rights have expanded.
PolishStosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE) (głosowanie)
Application and interpretation of the Rules of Procedure (amendment of Rule 201) (vote)
PolishWykładnia przyjęta przez organy wymiaru sprawiedliwości narusza przyjęte zobowiązania.
The interpretation provided by the judicial authorities violates the commitments undertaken.
PolishByć może prezentowana przez panią wykładnia Traktatu o funkcjonowaniu UE różni się od mojej.
It may be that your interpretation of the Treaty on the Functioning of the EU is different from mine.
PolishCała wykładnia została Państwu przedstawiona do wglądu.
The whole interpretation has been made available for your inspection.
PolishOkazało się, że zgodnie z wykładnią ETS dyrektywa o delegowaniu pracowników już tego nie gwarantuje.
It has emerged that, according to the ECJ's interpretation, the Posting of Workers Directive no longer guarantees this.
PolishWykładnia Regulaminu: patrz protokół
Interpretation of the Rules of Procedure: see Minutes
PolishKonieczna jest również łatwiejsza wykładnia.
PolishWykładnia sądowa skomplikowanych kwestii, na przykład spraw dotyczących konkurencji, nie może być pozostawiona ocenie prasy brukowej.
Judicial interpretation of complex matters, for example competition cases, cannot be left to the judgement of tabloids.
PolishBardzo bym chciała, aby ta niezmiernie ważna sprawa nie stała się zakładniczką kolejnego dylematu związanego z wykładnią prawa.
I would very much like this extremely important matter not to become the captive of yet another question of legal interpretation.
PolishWykładnia Regulaminu
PolishChcę powiedzieć, że według mnie to pokrętna wykładnia: traktaty nie przewidują takiej możliwości wprost, lecz jej nie zabraniają.
Allow me to say that I find this interpretation specious: the treaties do not provide for it explicitly, but neither do they prohibit it.
PolishPowyższa wykładnia zostanie uznana za przyjętą, jeżeli żaden sprzeciw nie zostanie zgłoszony do chwili otwarcia posiedzenia w czwartek, 24 marca 2011 r.
The above interpretation will be considered adopted if no objections are lodged by the opening of the sitting on Thursday, 24 March 2011.
PolishPowinniśmy też uważać z apelami o utworzenie dodatkowych unijnych struktur, które zajmowałyby się wykładnią i zastosowaniem standardów MSSF.
We should also be careful about calling for the establishment of extra EU structures to deal with the interpretation and application of IFRS standards.
PolishTak czy inaczej Europejski Trybunał Sprawiedliwości będzie sprawować kontrolę nad wykładnią i stosowaniem odnośnego przepisu Traktatu z Lizbony.
The interpretation and application of the relevant provision of the Lisbon Treaty will, in any event, be under the control of the European Court of Justice.
PolishW procesie wdrażania dyrektywy wykryto przede wszystkim opóźnienia oraz poważne problemy z wykładnią w kwestii zakresu jej stosowania.
In particular, delays have been detected in the process of implementing the directive, as well as considerable problems of interpretation regarding the scope of its application.
PolishMusimy jednak zadbać, aby wykładnia konwergencji nie wymknęła się z rąk Europy i nie została zastąpiona przez wykładnię amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
We must take care, however, that the interpretation of convergence does not slip from Europe's grasp, to be replaced by the SEC's interpretation.
PolishPodobnie jak i w innych bulwersujących sytuacjach, tak i tu wykładnia unijnego prawa zdaje się faworyzować wolną konkurencję kosztem innych względów socjalnych i gospodarczych.
As in other regrettable situations, the interpretation of Union law once more seems to give priority to freedom of competition over all other social and economic precepts.
PolishPowszechnie wiadomo też, że posługuje się wąską i wyrachowaną wykładnią deklaracji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku: powszechnej deklaracji praw człowieka.
It is also well known that it has a narrow and self-serving conception of the declaration adopted by the United Nations General Assembly in 1948: the Universal Declaration of Human Rights.
PolishPo drugie, zgodnie z wykładnią Trybunału, państwa członkowskie nie mogą wprowadzać minimalnych standardów w sprawach innych niż wymienione w dyrektywie 96 o delegowaniu pracowników.
Secondly, pursuant to the Court's explanations, Member States may not introduce minimum standards in areas other than those mentioned in Directive 96/71/EC on the posting of workers.