PL

wyjaśniający {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wyjaśniający (też: objaśniający)
volume_up
explanatory {przym.} [Amer.]
Dobrze znamy te wszystkie modele wyjaśniające.
These are all explanatory models that we are all familiar with.
wyjaśniający
wyjaśniający

Przykłady użycia - "wyjaśniający" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishRozważmy starożytny grecki mit wyjaśniający pory roku.
Consider the ancient Greek myth explaining seasons.
PolishMoje ugrupowanie przedstawiło w związku z tym ośmiostronicowy tekst wyjaśniający szczegółowo nasze alternatywne podejście.
My group has therefore submitted an eight-page text which explains our alternative approach in detail.
PolishAby wyjechać z kraju i wrócić do niego, należało wypełnić odpowiedni formularz wyjaśniający władzom, dokąd się jedzie i na jak długo.
In order to leave your country and enter it again you had to fill in an embarkation form to advise authorities where you were going and how long you would be away.
PolishDrugi powód wyjaśniający tę potrzebę jest taki, że wysiłki, które zamierzają podjąć Grecy - muszą i są zobowiązani je podjąć - muszą służyć pewnemu celowi.
A second reason to explain this requirement is that the efforts that the Greeks are going to make - must make, are obliged to make - must serve a purpose.
PolishFaktycznie powinniśmy przekazać mocny sygnał Rosjanom i mocny sygnał ludziom, którzy będą nas na tym szczycie reprezentować, wyjaśniający stanowisko tej Izby w tej sprawie.
We should indeed send a firm message to the Russians and a firm message to the people who will represent us at the summit, with the beliefs of this House behind it.
PolishDwa dni później: manifest podróżnika w przestrzeni, wyjaśniający, dlaczego -- jak to wczoraj słyszeliśmy -- dlaczego musimy zdobywać przestrzeń kosmiczną?
Two days later, the space traveler's manifesto explaining why -- just like we heard yesterday -- why we need to go into space: "trips to satellites of the outer planets. ~~~ August 20, 1958."
PolishNastępnie potrzebny był list wyjaśniający od prezydenta Sarokziego, wydany w porozumieniu z prezydentem Saakaszwilim, aby sprecyzować, że oznaczało to bezpośrednie sąsiedztwo z granicą.
A letter of clarification was then needed from President Sarkozy, which was published in agreement with President Saakashvili, to specify that this meant immediately adjacent to the border.

Synonimy (polski) dla "wyjaśniający":

wyjaśniający
wyjaśniać